Publikační plán a publikace dat

Jedná se o jeden z e-learningových kurzů otevřených dat online.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zástupci organizací, které publikují či plánují publikovat otevřená data. Nepředpokládá se, že by se jednalo o odborníky v oblasti IT. Z hlediska rolí půjde především o kurátory, koordinátory, zástupce vedení. Může se jednat také o metodiky a analytiky v dané organizaci, kteří „mají k datům blízko“.

Cíl

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby byli schopni realizovat, resp. řídit vytvoření publikačního plánu dané organizace. Tento kurz popíše role, které by se měly na tvorbě publikačního plánu podílet a dále představí, jak identifikovat datové sady pro publikaci jako otevřená data a jak analyzovat přínosy a rizika publikace otevřených dat.


Struktura kurzu

Kurz se skládá z 8 modulů a zabere přibližně 2,5 hodiny. Kurz je zakončen závěrečným testem.

1. Úvod do kurzu „Publikační plán a publikace dat“

Modul je představením celého e-learningového kurzu, shrnuje přínosy vytvoření a implementace publikačního plánu i negativní důsledky případného otevírání dat organizace bez publikačního plánu.

Slidy »

2. Otevírání dat – jeden z procesů organizace

Modul představuje otevírání dat jako proces a zdůrazňuje jeho výhody. V závěru modulu je celý proces je názorně a systematicky popsán formou videa.

Slidy »

3. Role v procesu otevírání dat v organizaci

Modul představuje čtyři hlavní role v procesu otevírání dat: koordinátor otevírání dat, kurátor dat, správce katalogu OD a IT specialista, přičemž u každé z těchto rolí zmiňuje její zodpovědnosti, kompetence a typické činnosti.

Slidy »

4. Interní legislativa v oblasti OD

Modul seznamuje s přínosy zavedení interní směrnice otevírání dat v organizaci a s obsahem takovéto směrnice. V závěru modulu jsou nabídnuty vzorové směrnice pro různé typy organizací.

Slidy »

5. Identifikace datových sad pro publikaci jako OD

Modul se zabývá jednotlivými kroky při identifikaci vhodných datových sad k publikování v podobě otevřených dat, tím, kdo je provádí a jak jsou příslušné činnosti zasazeny do procesu otevírání dat.

Slidy »

6. Analýza přínosů a rizik publikace OD

Modul poskytuje základní přehled přínosů a rizik publikace datových sad jako OD, návody, jak přínosy a rizika identifikovat a jak s nimi pracovat.

Slidy »

7. Podmínky užití

Modul se věnuje podmínkám užití z hlediska jejich tvorby, resp. výběru – zejména s přihlédnutím k autorskoprávním otázkám či otázkám ochrany osobních údajů.

Slidy »

8. Vytvoření publikačního plánu a jeho životní cyklus

Modul se zabývá postupem vytvoření publikačního plánu jakožto harmonogramu publikování zvolených datových sad, dále jeho životním cyklem včetně jeho následné implementace a periodické evaluace.

Slidy »

Závěrečný test

Ověřte si nově nabyté znalosti v závěrečném testu. Můžete nás také požádat o certifikát o absolvování kurzu.

Test »