Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Podmínky užití

V tomto modulu získáme přehled o otázkách, které se týkají podmínek užití v kontextu otevírání dat organizace.

Ukážeme si, kterých zákonů se zveřejňování dat může dotýkat a představíme si jeden z možných postupů, jak stanovit otevíraným sadám adekvátní licence. Standardizované podmínky užití jsou k dispozici – je velmi vhodné používat právě ty.

V modulu jde především o sadu doporučení v této oblasti – modul nenahrazuje práci právníků.

Proč jsou podmínky užití důležité?

 • Uživatelé potřebují vědět, jak mohou publikovaná data využít a mít jistotu, že je nepoužívají nesprávným způsobem.
 • Neuvážené publikování dat může vést k porušení autorských a databázových práv, která se k jejich obsahu mohou vázat.
 • Také je třeba ošetřit situaci, kdy jsou součástí distribuce datové sady osobní údaje.

Ukázka metadat distribuce datové sady s Podmínkami užití distribuce

Otevřená data a podmínky užití

Podmínky užití jsou nepřímo zmíněny už v zák. č. 106/1999 Sb. v definici otevřených dat:

“(jejich) způsob ani účel následného využití není omezen (…)”

Je ovšem nutné mít na paměti, že zveřejnění dat nesmí být v rozporu s další legislativou, zejména ochrana osobních údajů, autorských práv, …

4 klíčové oblasti

Z pohledu podmínek užití se zaměříme na následující oblasti:

 • autorskoprávní ochrana prvků databáze,
 • autorskoprávní ochrana databází a jejich struktury,
 • zvláštních databázová práva pořizovatele databáze,
 • ochrana osobních údajů v distribuci datové sady.

Autorskoprávní ochrana / autorská díla

Relevantní v situaci, kdy samotné prvky dat obsahují autorskoprávní díla

 • situace, kdy obsah datové sady obsahuje položky splňující definici autorského díla dle § 2 autorského zákona (121/2000 Sb.)
 • příkladem může být datová sada Úřadu průmyslového vlastnictví, ve které jsou zveřejněny ochranné známky – součástí jsou loga, a ta jsou autorskými díly

Autorskoprávní ochrana databáze jako díla

Relevantní v situaci, kdy se jedná o originální strukturu databáze, způsob řazení údajů – jinými slovy “o kostru, do které jsou údaje vloženy”.

 • Předmětem ochrany je autorský vklad v podobě struktury a způsobu výběru prvků.
 • Způsob ochrany je založen na § 2 odst. 2 Autorského zákona, takto vymezená databáze se nazývá originální databáze.
 • Příkladem databáze naplňující znaky databáze jako díla může být obchodní rejstřík.

Zvláštní práva pořizovatele databáze

 • Ochrana je založena na § 88 a následujícími Autorského zákona.
 • Chrání investice vynaložené při zřízení databáze, ověření uvedených dat, nebo jejich publikaci.
 • Tato práva vznikají, pokud pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad.
 • Příkladem databáze chráněné zvláštními právy pořizovatele databáze je databáze právních předpisů, které se týkají daného tématu.

Zvláštní práva pořizovatele databáze II

 • Držitelem práv je pořizovatel databáze, což je osoba (organizace, např. úřad), která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.
 • Zvláštních databázových práv se dá plně vzdát – na rozdíl od autorských práv.
 • Best practice je v tomto případě užití některé z CC licencí či jako úřední dílo (§ 3 Aut. zák.).

Osobní údaje a otevřená data

Data mohou obecně obsahovat osobní údaje – co to znamená v oblasti otevřených dat?

Tato oblast se dotýká především těchto právních norem:

Další informace jsou k dispozici na Portálu pro poskytovatele otevřených dat.

Osobní údaje a otevřená data II

Klíčové zjištění: nemáme-li zákonnou povinnost poskytovat osobní údaje, pak příslušnou sadu nemůžeme publikovat jako otevřená data.

V takové situaci je ale vhodné zvážit, zda nelze zveřejnit alespoň agregovaná data, která osobní údaje nebudou obsahovat. Anonymizaci je však zapotřebí udělat pečlivě, aby bylo zabráněno zpětné identifikaci osob.

Osobní údaje a otevřená data III

 • Pokud data obsahují osobní údaje a máme-li povinnost je zveřejnit, pak je třeba o této skutečnosti informovat příjemce dat
 • Informování žadatelů by mělo být provedeno v rámci katalogizačního záznamu v NKOD odkazem na příslušné IRI: https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-osobní-údaje/

Rozhodovací diagram – stanovení podmínek užití

Následující diagram nás provádí procesem rozhodování o vhodném způsobu stanovení podmínek užití.

Podmínky užití a katalogizační záznam

Volba podmínek užití se promítá do podoby konkrétního katalogizačního záznamu pro danou distribuci.

Doporučujeme využívat zejména licencí podle předchozího diagramu, a naopak nevytvářet vlastní podmínky, kterými poskytovatel smluvně omezí další užití poskytovaných dat.

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.