Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Vytvoření publikačního plánu a jeho životní cyklus

V tomto modulu zúročíme naši předchozí práci vytvořením publikačního plánu a podíváme se na jeho životní cyklus v rámci organizace.

Z části půjde o strukturované shrnutí toho, co jsme doposud probrali a dále zmíníme další kroky, které podnikneme poté, co je publikační plán vytvořen: jeho publikace a evaluace

Vytvoření publikačního plánu – základní fakta

 • Publikační plán organizace sestavuje Koordinátor otevírání dat.
 • Plán stanovuje, jaké datové sady organizace budou publikovány v podobě otevřených dat a jaký bude harmonogram otevírání.
 • Pro každou datovou sadu navíc určuje podmínky užití datové sady.

Postup vytvoření publikačního plánu

 • Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s Kurátory dat vytváří seznam datových sad, ty jsou následně analyzovány z pohledu přínosů a rizik.
 • Na základě výsledků analýzy je seznam revidován.
 • Pro datové sady v revidovaném seznamu Koordinátor otevírání dat stanoví podmínky jejich užití.
 • Dalším krokem je setřídění sad podle priorit a sestavení harmonogramu.

Harmonogram otevírání dat

 • Seznam datových sad k otevření obvykle obsahuje více položek, přičemž často není nutné zveřejňovat vše najednou.
 • Harmonogram určuje priority a poskytuje informaci, kdy lze očekávat zveřejnění kterých datových sad.
 • Harmonogram sestavuje Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s Kurátory dat.

Postup přípravy harmonogramu otevírání dat

 • Kurátoři dat odhadnou pracnost otevření datových sad, které vybrali k otevření.
 • Doporučujeme pásmový odhad pracnosti, např.:
  nízká pracnost
  do 1 pracovního dne
  střední pracnost
  do 1 pracovního týdne
  vysoká pracnost
  více než 1 pracovní týden

Tvorba harmonogramu – setřídění seznamu datových sad

Koordinátor otevírání dat setřídí seznam datových sad dle jejich priority:

 • Prioritu určí s ohledem na pracnost a na výsledky analýzy přínosů a rizik otevření datové sady.
 • Nejvyšší prioritu mají datové sady s nízkou pracností, nejvyššími přínosy a nejnižšími riziky.
 • Koordinátor otevírání dat může s Vedením organizace komunikovat, jaké jsou preferované přínosy a nejobávanější rizika.

Tvorba harmonogramu – setřídění seznamu datových sad

 • Koordinátor otevírání dat každé datové sadě přiřadí s ohledem na priority datum, ve kterém bude otevřena.
 • Není nutné pracovat s celou škálou termínů – postačí, když si zvolí 2 termíny, např. za 1 měsíc a za 6 měsíců, a každé datové sadě dá buď jedno z těchto dat, nebo uvede obecnější informaci, že ke zveřejnění dojde později – u těch datových sad, u kterých nelze v současnosti určit přesné datum.

Tvorba harmonogramu – schválení

 • Seznam datových sad spolu s jejich popisem, přínosy, riziky a tím, jak budou ošetřeny, a harmonogramem je Koordinátorem otevírání dat postoupen Vedení organizace.
 • Schválení tohoto seznamu, případně jeho vrácení k přepracování a předložení upravené verze je druhým uplatněním role Vedení organizace v procesu otevírání dat.

Doplnění technických informací o datových sadách

 • K tomu, abychom získali Publikační plán, je zapotřebí doplnit atributy, které se týkají technických aspektů otevřených dat, ty však nejsou z pohledu Vedení organizace klíčové.
 • K jednotlivým datovým sadám tedy ještě doplníme informaci o zvoleném datovém formátu.

Zveřejnění publikačního plánu I.

 • Po schválení publikačního plánu jej lze zveřejnit.
 • Zveřejnění publikačního plánu zajišťuje Koordinátor.
 • Není nutné zveřejňovat kompletní plán, některé části je možné vynechat. Jedná se např. o rizika a jejich ošetření.
 • I publikační plán samotný může být zveřejněn jako OD.

Zveřejnění publikačního plánu II.

 • Postačující rozsah ke zveřejnění: tabulka se seznamem datových sad určených k otevření s atributy: název, popis, Kurátor dat spolu s plánovaným datem otevření.
 • Zveřejněním publikačního plánu organizace deklaruje svůj závazek v oblasti otevírání dat.

Implementace publikačního plánu

Na implementaci publikačního plánu se podílejí téměř všechny role:

 • Koordinátor otevírání dat,
 • Kurátoři dat,
 • Správce katalogu,
 • IT specialisté.

Evaluace publikačního plánu a jeho implementace

 • Publikační plán a jeho implementace by měly být pravidelně, opakovaně (např. jednou ročně) evaluovány – cílem je především zjištění efektivity procesu otevírání dat, identifikace případných problémů, možností reakce na ně a rovněž určení směru dalšího otevírání dat v souladu se zájmy uživatelů otevřených dat.
 • Evaluaci provádí Koordinátor otevírání dat.

Evaluační otázky

Evaluace by se měla zaměřit především na otázky:

 • Podařilo se otevřít všechny datové sady dle předepsaného harmonogramu?
 • Pokud se některé datové sady otevřít nepodařilo, proč?
 • Podařilo se otevřít některé datové sady nad rámec předepsaného harmonogramu?
 • Existují uživatelé již otevřených datových sad?
 • Vznikly nad otevřenými datovými sadami nějaké aplikace?
 • Jaké byly náklady na otevření datových sad?

Poznámky k evaluaci

 • Evaluaci lze připojit k výroční zprávě.
 • Evaluace by měla zahrnovat také odhady nákladů na otevření datových sad (již proto, že do procesu otevírání dat je zapojena řada pracovníků organizace, kteří otevíráním dat strávili nemalou část svého času).
 • Koordinátor otevírání dat předává výsledky vyhodnocení nákladů i samotnou evaluaci Vedení organizace.

Poznámka k nákladům

Náklady by měly být srovnávány s přínosy publikace – v případě významných přínosů navrhnout např. úpravy IS s cílem automatizovat příslušné kroky a snížit tak (personální) náklady.

Kontrolní činnost a revize publikačního plánu

 • Evaluace není posledním krokem procesu otevírání dat.
 • Koordinátor otevírání dat periodicky kontroluje, že již zveřejněné datové sady jsou nadále aktualizovány v určených datech.
 • Publikační plán by měl být revidován v pravidelných intervalech (např. rovněž jednou ročně) – při té příležitosti může být rozšiřován o nové datové sady s cílem zajistit jejich otevření.

Závěrečná rekapitulace tvorby publikačního plánu

Posloupnost činností při tvorbě publikačního plánu a publikace otevřených dat je tedy následující:

 • rozdělení rolí v procesu otevírání dat a stanovení pravomoci a odpovědnosti,
 • identifikace datových sad organizace,
 • provedení analýzy přínosů a rizik jednotlivých datových sad,

Závěrečná rekapitulace tvorby publikačního plánu (pokračování)

 • sestavení publikačního plánu – u každé datové sady, která má být zveřejněna, máme k dispozici jméno kurátora, název a popis datové sady a stanovené podmínky užití,
 • stanovení harmonogramu zveřejnění jednotlivých datových sad,
 • rozhodnutí o způsobu katalogizace datových sad,

Závěrečná rekapitulace tvorby publikačního plánu (pokračování)

 • publikování datových sad,
 • vyhodnocení plnění publikačního plánu.

Konec modulu i celého kurzu

Pokračujte prosím na fakultativní závěrečný test.