Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Identifikace datových sad pro publikaci jako OD

V tomto modulu si postupně ukážeme několik přístupů, jak v organizaci identifikovat datové sady relevantní z pohledu otevírání dat.

Cílem je zveřejnit maximum veřejných údajů a v případě neveřejných dat realizovat publikaci v podobě souhrnných statistik.

Výhled: co by se mělo dále dít s identifikovanými sadami?

 • Identifikované datové sady by měly být následně analyzovány z hlediska přínosů a rizik.
 • Poté by vybrané sady měly být zařazeny do publikačního plánu a v souladu s ním zveřejněny v podobě otevřených dat.

Spolupráce Koordinátora a Kurátorů – východiska I.

Koordinátor otevírání dat

 • nemusí znát věcný obsah jednotlivých datových sad,
 • (…a proto) není často schopen kvalifikovaně rozhodnout, jaké datové sady by měly být zahrnuty do publikačního plánu.

Spolupráce Koordinátora a Kurátorů – východiska II.

 • Věcnou znalost a odpovědnost za datové sady nesou Kurátoři dat.
 • Kurátoři dat mohou požádat o spolupráci IT specialisty, případně další role v organizaci, které “mají k datům blízko” (např. analytici).

Postup identifikace datových sad – krok I

Optimální postup se opírá o datový audit organizace.

 • Jeho výstup je součástí informační koncepce organizace.
 • Po jeho provedení je zřejmé:
  • jaká data organizace spravuje,
  • jaký je jejich význam,
  • kde jsou uložena,
  • jaké jsou jejich jejich vzájemné vztahy,
  • jakým způsobem jsou sdílena mezi informačními systémy,

Postup identifikace datových sad – krok I (pokračování)

 • Na datový audit naváže analýza charakteru dat z hlediska toho, zda jsou veřejné či nikoliv (zejm. s ohledem na zákon o svobodném přístupu k informacím) a které jsou určeny ke sdílení.

Postup identifikace datových sad – krok II

Návrh datových sad vznikne na základě výstupů datového auditu.

Doplňkové způsoby návrhu datových sad pro publikaci:

 • využití vzorových publikačních plánů – ty jsou k dispozici pro různé typy organizací,
 • oslovení vhodné skupiny zaměstnanců Koordinátorem otevírání dat, aby navrhované datové sady uváděli do sdíleného dokumentu,

Další doplňkové způsoby návrhu datových sad pro publikaci

 • interní workshop v organizaci iniciovaný Koordinátorem, na kterém seznam vznikne,
 • využití podnětů ze strany veřejnosti či jiných institucí.

Postup identifikace datových sad – krok III

 • Datové sady identifikované v předchozích krocích umístí Koordinátor otevírání dat na vznikající seznam.

Postup identifikace datových sad – krok III (pokračování)

Kurátor dat následně analyzuje, zda nespravuje ještě další datové sady, které by bylo možné publikovat v podobě otevřených dat a přitom nejsou v seznamu z předchozího kroku uvedeny – včetně těch, u nichž má pochybnosti o možnostech a oprávnění jejich zveřejnění (rizika a přínosy všech navržených datových sad budou hodnoceny následně a vhodnost jejich zveřejnění se může v čase měnit).

Postup identifikace datových sad – krok IV

Kurátor dat pro každou vybranou datovou sadu doplní následující atributy:

 • název datové sady,
 • popis datové sady,
 • jméno Kurátora dat.

Postup identifikace datových sad – krok V

 • Kurátor dat předá seznam datových sad Koordinátorovi.
 • Kurátor dat následně pomáhá Koordinátorovi s analýzou přínosů a rizik otevření jednotlivých datových sad – pokud o to Koordinátor otevírání dat požádá.

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.