Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Interní legislativa v oblasti otevřených dat

V tomto modulu získáme přehled o tématu interní legislativy v oblasti otevřených dat.

Publikace otevřených dat by měla být v organizaci upravena formou směrnic, nařízení a jiných interních předpisů. Nemusí existovat pouze jedna interní směrnice, ale může existovat celý soubor interních aktů.

V tomto modulu předpokládáme vytvoření jedné interní směrnice publikace a katalogizace otevřených dat.

Proč se zabývat interní legislativou v oblasti otevřených dat?

Publikaci otevřených dat nelze považovat za jednorázovou akci.

Otevírání dat je proces, který musí fungovat dlouhodobě a musí být opřený o jasná pravidla, která budou zakotvena právě v interní směrnici.

Otevírání dat bez interní směrnice?

V případě, že se otevírání dat realizuje bez předem připravené interní směrnice, stává se, že:

 • otevírání dat probíhá nekoncepčně,
 • zaměstnanci realizující činnosti v oblasti otevírání dat si zasahují do kompetencí,
 • není zřejmé, kdo má za který krok/výsledek odpovědnost,
 • není zajištěné dlouhodobé fungování poskytování otevřených dat
  • nejsou pravidelně aktualizovány již publikované datové sady,
  • nejsou publikovány nové datové sady,

Jaké jsou přínosy dobře připravené interní směrnice?

Díky interní směrnici proběhne proces otevírání dat koordinovaně.

 • Celý proces otevírání dat je díky interní směrnici transparentní, jednotlivé činnosti na sebe navazují,
 • minimalizuje se riziko sporů o kompetencích, minimalizuje se rovněž riziko duplicitní práce,

 • jsou zřejmé odpovědnosti za jednotlivé kroky procesu otevírání dat.

Tvorba interní směrnice v rámci procesu otevírání dat

Interní směrnice musí zajistit Vedení organizace, které tuto činnost nejčastěji deleguje na Koordinátora otevírání dat.

Tvorba interní směrnice či koordinace její tvorby je tedy typicky úkolem Koordinátora otevírání dat.

Návrh interní směrnice předá Koordinátor otevírání dat Vedení poskytovatele dat ke schválení.

Detail relevantní části procesu

Jaké oblasti by měla směrnice pokrývat?

 • Přehled rolí a jejich obsazení,
 • práva a povinnosti jednotlivých rolí,
 • postup publikace a katalogizace otevřených dat,
 • katalog(y) otevřených dat Subjektu, příp. způsob registrace datových sad v Národním katalogu otevřených dat.

Není třeba se ničeho obávat: v případě malých organizací může být směrnice opravdu stručná.

Jsou k dispozici vzorové směrnice, které lze použít jako podklad pro tvorbu nové směrnice?

Ano, jsou na Portálu pro poskytovatele otevřených dat pro několik hlavních typů institucí veřejné správy:

Prohlédněte si je!

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.