Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Role v procesu otevírání dat v organizaci

V tomto modulu si postupně představíme jednotlivé role, které se v procesu otevírání dat v organizaci uplatňují.

U jednotlivých rolí se zaměříme především na:

 • zodpovědnosti a kompetence,
 • typické činnosti.

Podíváme se také na to, jak může vypadat obsazení těchto rolí.

Proč stanovit role v procesu otevírání dat?

Procesní přístup k otevírání dat v organizaci vyžaduje stanovení rolí a určení jejich činností vedoucích k publikaci otevřených dat.

Bez stanovení rolí nelze tento proces adekvátně implementovat a vznikají problémy s nevyjasněnými kompetencemi a odpovědnostmi atp.

Jaké role je potřeba stanovit?

Z našeho pohledu existují 4 základní role:

 • Koordinátor otevírání dat,
 • Kurátor dat,
 • Správce katalogu otevřených dat,
 • IT specialista.

Trochu stranou od těchto rolí ještě stojí Vedení organizace, které se na tomto procesu také podílí.

Poznámka – role vs. osoby / zaměstnanci

Přestože se zabýváme čtyřmi rolemi, neznamená to, že by každá z rolí musela být obsazena právě jedním zaměstnancem.

Jednu roli může zastávat více zaměstnanců a jeden zaměstnanec může zastávat více rolí: např. Kurátorů dat bývá typicky více, neboť se jedná zpravidla o věcné, nebo také doménové, experty, přičemž málokdy zná jeden zaměstnanec všechny datové sady organizace.

Způsoby stanovení rolí

Přiřazení role konkrétnímu zaměstnanci může být provedeno:

 • pomocí směrnice,
 • v rámci pracovní smlouvy či dodatku k ní,
 • ad hoc – ústní dohodou, v zápise z porady, …

Vedení organizace

 • Nese “politickou” zodpovědnost za otevírání dat organizace.
 • Formálně spouští proces otevírání dat.
 • Obsazuje roli Koordinátora otevírání dat, prostřednictvím něhož komunikuje a činí další rozhodnutí v oblasti otevřených dat.

Jaké činnosti Vedení organizace dat zajišťuje?

 • Iniciuje otevírání dat organizace,
 • obsazuje roli Koordinátora otevírání dat,
 • schvaluje interní legislativu,
 • obsazuje další role v kontextu otevřených dat,
 • schvaluje publikační plán.

Koordinátor otevírání dat

Koordinuje celý proces otevírání dat a je za něj zodpovědný.

Koordinátor otevírání dat

 • Je přímo podřízen vedení organizace, kterému reportuje stav a pokroky v oblasti otevírání dat.
 • Jeho role je převážně manažerská – je zodpovědný za celý proces otevírání dat v organizaci.

Jaké činnosti Koordinátor otevírání dat zajišťuje?

Zajišťuje obecně manažerské činnosti týkající se otevírání dat. Příklady činností:

 • příprava publikačního plánu,
 • poskytování metodické podpory Kurátorům dat,
 • reportování o publikaci otevřených dat Vedení poskytovatele.

Kompletní seznam činností a odpovědností Koordinátora otevírání dat je k dispozici na Portálu pro poskytovatele otevřených dat.

Hledá se koordinátor otevírání dat…

Pokud nemáte roli Koordinátora otevírání dat ve vaší organizaci zajištěnou a nemáte pro ni vhodné kandidáty, je na místě se zamyslet nad tím, jak Koordinátora otevírání dat získat.

Zkuste si na chvíli představit, že zadáváte na pracovní portál inzerát na pozici Koordinátora otevírání dat.

Jaké požadavky a jakou náplň práce byste do inzerátu napsali?

Hledá se koordinátor otevírání dat… (II.)

A takto by třeba mohl vypadat pracovní inzerát na pozici Koordinátora otevírání dat.

Kurátor dat

Role se týká věcného obsahu dat, je převážně analytická. Kurátor je odborníkem na příslušnou doménu.

Jaké činnosti Kurátor dat zajišťuje?

Zajišťuje činnosti analytického charakteru spojené s přípravou datových sad. Příklady činností:

 • analýzy datových sad předcházející jejich zveřejnění,
 • ošetřování datových sad např. anonymizace, agregace nebo jiné změny struktury datových sad,
 • správa a kontrola kvality datových sad,
 • spolupráce při přípravě katalogizačních záznamů.

Kompletní seznam činností a odpovědností Kurátora dat je k dispozici na Portálu pro poskytovatele otevřených dat.

Jaký může být profil Kurátora dat?

Kurátor dat obvykle do organizace nepřichází zvenku, je spíše vybírán ze stávajících zaměstnanců, kteří se pro tuto roli hodí.

Vhodní kandidáti se rekrutují např.:

 • ze správců/gestorů dat,
 • doménových expertů,
 • datových analytiků.

Jaký může být profil Kurátora dat? (II.)

V případě, že organizace takovými zaměstnanci nedisponuje, je vhodné zvýšit kompetence stávajících zaměstnanců v této oblasti či najmout někoho, kdo tyto znalosti a dovednosti má.

Správce katalogu otevřených dat

Připravuje a technicky spravuje katalogizační záznamy, případně provozuje také lokální katalog otevřených dat organizace. Jeho role je spíše administrátorská.

Jaké činnosti Správce katalogu dat zajišťuje?

Zajišťuje činnosti spojené s katalogizací otevřených dat. Příklady činností:

 • provozování a údržba lokálního katalogu,
 • naplňování lokálního katalogu otevřených dat katalogizačními záznamy,
 • registrování lokálního katalogu do Národního katalogu otevřených dat.

Kompletní seznam činností a odpovědností je k dispozici na Portálu pro poskytovatele otevřených dat.

IT specialista

Role, která se týká IT aspektů otevírání dat. Jedná se o technicky zaměřenou roli. Roli často zastává dodavatel informačního systému organizace.

IT specialista vs. správce katalogu

Zatímco Správce katalogu OD se věnuje spíše práci s metadaty a využívání katalogizačního systému, je IT specialista ten, kdo pracuje převážně se samotnými daty a připravuje je po technické stránce a zajišťuje chod příslušné IT infrastruktury.

Jaké činnosti IT specialista dat zajišťuje?

Zajišťuje obecně činnosti související s technickými aspekty otevírání dat. Příklady činností:

 • převod datových sad do příslušných formátů,
 • příprava datových schémat,
 • instalace lokálního katalogu otevřených dat.

Kompletní seznam činností a odpovědností je k dispozici na Portálu pro poskytovatele otevřených dat.

Role a interní směrnice publikace a katalogizace otevřených dat

Všechny role včetně jejich pravomocí a odpovědností by měly být popsány v interní směrnici publikace a katalogizace otevřených dat.

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.