Co jsou otevřená data

Jedná se o jeden z e-learningových kurzů otevřených dat online.

Cílová skupina

Cílovou skupinou je širší veřejnost, která má zájem získat základní přehled o otevřených datech, zejména se zřetelem ke kontextu ČR. Jde především o zaměstnance organizací, které publikují či plánují publikovat otevřená data. Tento e-learningový kurz nevyžaduje žádné speciální znalosti v oblasti IT.

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout základní přehled v oblasti otevřených dat – vysvětlit a na příkladech ukázat základní pojmy a principy otevřených dat a také představit legislativní stránku této problematiky – především v kontextu České republiky. Tento e-learningový kurz také poskytuje základ pro další studium v dané oblasti.


Struktura kurzu

Kurz se skládá z 8 modulů a zabere přibližně 2,5 hodiny. Kurz je zakončen závěrečným testem.

1. Úvod do kurzu „Co jsou otevřená data“

Modul poskytuje uživatelům základní charakteristiky e-learningového kurzu a zároveň tvoří vstupní bránu do celého obsahu.

Slidy »

2. Co jsou to otevřená data

Modul seznamuje uživatele se základními principy otevřených dat, přičemž tyto principy demonstruje na konkrétních příkladech. Na jejich základě vymezuje pojem otevřených dat a propojuje jej s konceptem FAIR.

Slidy »

3. Otevřenost

Modul se podrobněji zabývá jak právní, tak technickou otevřeností. Část zaměřená na právní otevřenost uvádí uživatele do problematiky podmínek užití. V části věnované technické otevřenosti se uživatelé seznamují s pojmy jako otevřený formát či strojová čitelnost.

Slidy »

4. Znovupoužitelnost a interoperabilita

Modul je zaměřen na otázku standardizace v oblasti publikování otevřených dat s cílem zajistit jejich efektivní využívání k různým účelům. V modulu je zaveden pojem otevřené formální normy.

Slidy »

5. Katalogizace otevřených dat

Modul seznamuje uživatele s principy katalogizace otevřených dat, představuje Národní katalog otevřených dat a zmiňuje také pojem metadat v kontextu katalogizačních záznamů či oblast lokálních katalogů.

Slidy »

6. Legislativa v oblasti OD, zejména se zřetelem na aktuální stav v ČR

Modul prezentuje právní zakotvení jednotlivých pojmů z oblasti otevřených dat v české legislativě a věnuje se otázce povinnosti publikovat otevřená data. Okrajově se rovněž dotýká tématu otevřených dat ve strategických dokumentech.

Slidy »

7. Na otevřená data prakticky

Modul v krátkosti ukazuje, jak korektně vypublikovat jednotlivou datovou sadu v podobě otevřených dat v souladu s platnou legislativou. Předkládá jednoduchý tříkrokový návod, který je aplikovatelný v řadě menších institucí.

Slidy »

8. Kontext otevřených dat ČR

Modul zasazuje otevřená data ČR do kontextu: zmiňuje roli Ministerstva vnitra ČR v oblasti otevírání dat, představuje hackatony zaměřené na OD či evropský Oficiální portál otevřených dat.

Slidy »

Závěrečný test

Ověřte si nově nabyté znalosti v závěrečném testu. Můžete nás také požádat o certifikát o absolvování kurzu.

Test »