Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Legislativa v oblasti OD, zejm. se zřetelem aktuální stav v ČR

Otevřená data jsou v ČR zakotvena legislativně.

V tomto modulu se podíváme na základní právní normy, ve kterých se otevřená data vyskytují.

Zákon č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím

Základní zákon, ve kterém jsou otevřená data definována:

 • v § 3 shrnuje základní pojmy (strojově čitelný formát, …),
 • v § 4b dává do souvislosti zveřejňování informací s otevřeným, a strojově čitelným formátem, zmiňuje se o otevřených formálních normách.
 • v § 4c zavádí Národní katalog otevřených dat.

Nyní si projdeme společně znění příslušných definic.

Strojově čitelný formát

Definován v § 3 odstavec 7 zákona č. 106/1999 Sb.:

„...Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury …“

Otevřený formát

Definován v § 3 odstavec 8 zákona č. 106/1999 Sb.:

„...Otevřeným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru…“

Otevřená formální norma

Definována v § 3 odstavec 9 zákona č. 106/1999 Sb.:

„...Otevřenou formální normou se pro účely tohoto zákona rozumí pravidlo, které bylo vydáno písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat…“

Otevřená data

Definována v § 3 odstavec 11 zákona č. 106/1999 Sb.:

„...Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených…“

Poznámka – aneb „známé principy“

Vidíme, že zákonná definice pokrývá principy otevřených dat, se kterými jsme se seznámili v úvodu tohoto kurzu, tedy:

 • strojová čitelnost,
 • používání formátů s otevřenou specifikací,
 • neomezující podmínky užití,
 • kvalitní metadata a katalogizace – zajištění dohledatelnosti a důvěryhodnosti.

Jaká data veřejné správy musejí být publikována jako otevřená data?

Zákon o svobodném přístupu k informacím až do roku 2021 nestanovoval, jaká data mají být publikována jako otevřená data.

Ta byla dána Nařízením vlády č. 425/2016 Sb.Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, které se však už nyní neaplikuje, neboť tato oblast je pokryta novelou zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vybrané sady zmíněné v Nařízení

Na základě tohoto Nařízení vlády bylo jako otevřená data publikováno 24 datových sad, např.:

 • Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
 • informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
 • (...)

Povinně publikovaná otevřená data

Povinné subjekty dle zákona 106/1999 Sb. musí zveřejnit jako otevřená data

 • informace z jimi vedených registrů, evidencí, seznamů nebo rejstříků obsahující informace, které jsou na základě zákona každému přístupné,
 • metadata úředních desek.

Pozn.: Zveřejnění informací z již existujících registrů ve formě otevřených dat musí být provedeno nejpozději do 31. prosince 2023. Metadata z úředních desek musí být zveřejňována nejpozději od 1. února 2022.

Evropská legislativa

Otevřená data se objevují i v unijní legislativě, konkrétně ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Tato směrnice stanovuje základní podmínky pro kvalitu poskytovaných informací veřejného sektoru. Až na výjimky však nestanovuje členským státům povinnost poskytovat informace, ale říká, že pokud už podle národního práva nějaké informace poskytují, mají to činit tak, aby byly co nejsnadněji opětovně použitelné (jak technicky, tak právně).

Otevřená data a strategické dokumenty

Otevřenost a transparentnost

 • patří k architektonickým principům eGovernmentu definovaných Informační koncepcí České republiky,
 • jsou principy převzaté ze strategických dokumentů Evropské unie,
 • na národní úrovni jsou doplněny principem „otevřená data jako standard“.

Jak přistoupit k principům otevřenosti a transparentnosti

Pro dodržení těchto principů musí organizace veřejné správy publikovat veřejné údaje evidované ve svých informačních systémech jako otevřená data.

Pro neveřejné údaje musí být jako otevřená data zveřejňována jejich anonymizovaná podoba, souhrn nebo statistika, nebo obdobná forma, pokud může mít význam pro uživatele těchto dat.

Důležité zmínky o publikování otevřených dat

Potřebnost publikace otevřených dat je zmíněna v:

 • Programovém prohlášení Vlády ČR z června 2018 – všechna dostupná a zveřejnitelná data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována jako otevřená data,
 • mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí.

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.