Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Znovupoužitelnost a interoperabilita

Obecným cílem publikování otevřených dat je umožnit nejrůznějším subjektům jejich využívání a následné vytváření hodnot z těchto dat.

Cílem je, že daná konkrétní data budou využívána znovu a znovu různými způsoby a budou dále propojována s dalšími daty.

Zajištění znovupoužitelnosti a interoperability – pojem interoperability bude vysvětlen v následujícím příkladu – nám umožní realizovat tyto cíle co nejjednodušeji.

Motivační příklad

Představme si několik obcí z daného regionu, které budou publikovat seznamy nadcházejících akcí jako otevřená data a vývojáře, který by chtěl vytvořit mobilní aplikaci, která bude mít charakter kalendáře akcí v daném regionu…

…čili chtěl by vytvořit novou službu občanům, která bude využívat existující datové zdroje.

Motivační příklad II

Zamýšlená aplikace bude v každém případě zpracovávat jednotlivé datové zdroje.

Předpokladem pro jejich jednoduché a efektivní zpracování je to, že “podobná data budou publikována stejným způsobem”.

Motivační příklad III

Pokud bude jedna obec ve svém datovém zdroji uvádět data událostí v podobě “23. září 2021”,
druhá “2021-09-23”,
třetí…,
pak bude nutné „každý zdroj zpracovávat speciálně“.

Situace vypadá následovně: obce znázorněné šedými obdélníčky poskytují otevřená data stejného typu v různých podobách znázorněných různě barevnými útvary.

Motivační příklad IV

Klíčovým krokem k efektivnímu řešení je standardizace.

Budou-li všechny obce publikovat stejné typy dat stejným způsobem – například datum pouze ve tvaru RRRR-MM-DD – bude zpracování jejich datových zdrojů výrazně jednodušší.

Situace vypadá nyní takto: obce znázorněné šedými obdélníčky poskytují svá data stejného typu standardizovaným způsobem. Jejich data pak lze zpracovávat univerzálním způsobem.

Standardizace pomáhá eliminovat situace, kdy…

 • stejné atributy ve dvou datových sadách jsou pojmenovávány různě, naopak stejně pojmenované atributy mají různý význam,
 • různé identifikátory použité k identifikaci stejných věcí, naopak stejné identifikátory k identifikaci různých věcí,
 • různé způsoby popisu dané oblasti, např. v jednom datovém zdroji je adresa jako celek, ve druhém je oddělena ulice, číslo popisné aj.

Standardizace v oblasti otevřených dat II

Cílem standardizace je dosažení interoperability.

Jakým způsobem toho dosáhneme?

Shodou na atributech, jejich názvech a typech jejich hodnot.

Budeme-li např. pracovat s adresami, dohodneme se, že budeme používat položky (atributy) jméno_ulice, číslo_popisné, číslo_orientační, ..., které budeme nazývat právě takto, a všechny budou texty, čili řetězce znaků.

Pozn. V případě čísla orientačního bychom mohli uvažovat o datovém typu „přirozeného čísla“, ale chceme mít možnost uvést v této položce třeba i řetězec „81b“.

Standardizace v oblasti otevřených dat III

Obecně to znamená, že budeme standardizovat a následně používat stejné datové modely, potažmo stejná datová schémata pro popis stejných entit.

Připomeňme, že datová schémata popisují strukturu dat v daném datovém formátu.

Otevřené formální normy

Příkladem standardizace jsou otevřené formální normy.

Otevřenou formální normou je obecně pravidlo, které bylo vydáno písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.

Otevřené formální normy II

Otevřené formální normy jsou zavedeny v legislativě (v zákoně č. 106/1999 Sb., § 3 odst. 9).

Tento zákon také říká, že: „formát i metadata (zveřejňovaných dat) by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy.“ – viz § 4b odst. 1.

Pojem otevřené formální normy vychází z evropské legislativy, konkrétně ze směrnice Evropského parlamentu o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Otevřené formální normy III

Co je cílem otevřených formálních norem?

 • sjednotit věcný obsah, chcete-li konceptualizaci,
 • sjednotit strukturu a formát dat.

Příklad otevřené formální normy

Otevřenou formální normu budeme ilustrovat na konkrétním příkladu sportovišť.

Ukázkovým využitím této formální normy pak může být publikování dat o sportovištích jednotlivými obcemi.

Na základě toho pak může vzniknout aplikace, která vyhledá v našem okolí sportoviště a zjistí jejich otevírací dobu.

Příklad otevřené formální normy II

Sportoviště může mít např. podmínky využívání, což je text – stejně tak v případě provozního řádu.

Sportoviště může mít samozřejmě nějakou provozní dobu, což jsou časové specifikace, které jsou popsány v jiné – znovupoužitelné – otevřené formální normě.

A podobně bychom mohli pokračovat dále.

Příklad otevřené formální normy III

Neformálně jsme takto ukázali, jak vzniká konceptualizace – určení, s jakými objekty budeme pracovat, jakou mají strukturu a jaké jsou mezi nimi vztahy.

Také jsme si ukázali, že atributy těchto objektů mají nějaké typy – např. číslo, text, …

Příklad otevřené formální normy IV

Výsledkem pak může být konceptuální model znázorněný v podobě diagramu:

Příklad otevřené formální normy V

Kompletní formální normu pro sportoviště si může prohlédnout.

V tomto modulu nám nejde o to naučit se tvořit otevřené formální normy, ale jen získat přehled o tom, k čemu otevřené formální normy jsou a co v nich můžeme najít.

O otevřených formálních normách se můžete dozvědět v jednom z našich dalších e-learningových kurzů.

Reálná data instituce vs. příslušná OFN

Vztah reálných dat instituce a OFN lze shrnout v následujících bodech:

 • má-li poskytovatel data – ve smyslu konkrétních položek – která jsou v příslušné OFN uvedena, pak by měl tato data publikovat v souladu s touto OFN,
 • pokud poskytovatel data, která jsou v OFN uvedena – opět ve smyslu konkrétních položek, nemá, pak je nemusí publikovat, což není v rozporu s OFN,
 • má-li poskytovatel ještě další data, která v OFN nejsou zmíněna, pak je může publikovat v souladu s principy OD libovolně.

Otevřené formální normy – shrnutí

Publikace dat s využitím otevřených formálních norem umožní:

 • vytvářet snadno aplikace “konzumující data z více zdrojů”,
 • dosáhnout časových a finančních úspor, neboť uživatelé nebudou muset trávit tolik času přípravou a integrací dat z různých zdrojů.

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.