Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Otevřenost

V tomto modulu přesněji vymezíme pojem otevřenosti – klíčový atribut otevřených dat.

Otevřenost rozdělíme na dvě nezávislé větve:

 • otevřenost právní,
 • otevřenost technickou.

Právní otevřenost

Co jsou podmínky užití otevřených dat?

Informace o tom, jak mohu s příslušnými daty nakládat.

Jejich součástí může být i licenční oprávnění.

Podmínky obecně zajišťují bezproblémové užití otevřených dat a zabraňují případnému porušení autorských a databázových práv, která se k danému obsahu mohou vázat.

Doplňme, že databázová práva především chrání investice vynaložené při zřízení databáze, ověření uvedených dat, nebo jejich publikaci.

Cílem je, aby podmínky užití nekladly uživatelům zbytečné právní překážky.

Podmínky užití otevřených dat

Klíčové aspekty podmínek užití:

 • neomezují způsob ani užití příslušných dat,
 • nevylučují žádnou skupinu uživatelů (např. komerční instituce).

Důsledky:

 • Data lze dále distribuovat.
 • Při dalším šíření dat mají všichni uživatelé stejná práva na jejich využití.

Problémové situace v oblasti právní otevřenosti I.

Přístup k datům, který je podmíněn uzavřením smlouvy či registrací.

Problémové situace v oblasti právní otevřenosti II.

 • Vzdání se odpovědnosti – v podmínkách užití se obecně nelze vzdát odpovědnosti za data – příkladem může být situace, kdy poskytovatel data poskytuje na základě zákonné povinnosti, např. podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • Dalšími problémovými situacemi jsou např.:
  • užívání licencí tam, kde není třeba,
  • generické licence,
  • užívání vlastních licenčních podmínek,
  • chybné užití licencí Creative Commons.
  Tyto situace jsou detailněji rozebrány v Portálu pro poskytovatele.

Technická otevřenost

Cílem technické otevřenosti je maximálně usnadnit práci s datovými sadami ze strany aplikací/programů.

Technická otevřenost se opírá o dva již zmíněné koncepty:

 • strojová čitelnost,
 • otevřené formáty.

Strojová čitelnost

Strojově čitelný formát
– formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programům/aplikacím nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury

Datové schéma

Předpokladem pro efektivní využívání OD je popis těchto dat.

Je zapotřebí popsat jejich strukturu a vysvětlit význam jednotlivých položek. Cílem je, aby data správně interpretoval nejen tvůrce, ale především ostatní.

K tomu slouží datové schéma: datovým schématem rozumíme popis struktury datové sady.

Datové schéma, rovněž ve strojově čitelné podobě, v podstatě popisuje, jaké položky budeme v datové sadě uchovávat. Distribuujeme je přímo s datovou sadou.

Datové schéma pro datovou sadu grantových projektů může např. stanovit, že budeme uchovávat informace jako “název příjemce”, “IČO příjemce”, “název projektu” atp. Příklad datového schématu – Příjemci z ISVaV

Otevřený formát

Otevřený formát
– takový formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a popis tohoto formátu je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení.

Otevřený formát vs. strojová čitelnost

Všimněme si, že využití otevřeného formátu ještě nemusí zaručovat strojovou čitelnost: špatně strukturovaná data v otevřeném formátu nemusí být možné přímočaře zpracovávat aplikací bez zásahu člověka.

Naopak strojově čitelný formát ještě nemusí být otevřený, tj. nemusí být k dispozici veřejně specifikace daného formátu – aplikace s daty v příslušném formátu může pracovat, ale formát nemusí být transparentní.

Příklady otevřených formátů

Mezi nejvýznamnější představitele otevřených formátů patří:

 • RDF – grafový model pro uchovávání faktů v podobě trojic “subjekt-predikát-objekt”,
 • JSON – formát pro data se stromovou strukturou,
 • XML – formát podobného užití jako JSON,
 • CSV – textový formát pro tabulková data.

Příklady formátů, které nejsou otevřené

Formátů, které nejsou otevřené, je celá řada. Namátkou jmenujme třeba:

 • formáty doc, xls,
 • formáty využívané kreslícími programy (CorelDraw, …).

Příklady strojově NEčitelných dat

Tradičním příkladem strojově nečitelných dat je „barevný Excel“, tedy soubor ve formátu MS Excel, který je formátovaný pro tisk nebo čtení lidmi.

Dalšími příklady dat, která nejsou strojově čitelná, jsou:

 • naskenované dokumenty uložené ve formátu PDF,
 • html stránky (webové stránky) obsahující tabulky.

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.