E-learning - nová možnost vzdělávání v oblasti otevřených dat

, Marie Vítová

Ministerstvo vnitra již několik let nabízí bezplatná školení v oblasti otevřených dat pro všechny zájemce z řad pracovníků státní správy a samosprávy i odborné veřejnosti. V rámci rozšiřování těchto vzdělávacích aktivit a zvyšování jejich dostupnosti je od září 2021 na Portálu otevřených dat k dispozici nová forma vzdělávání: e-learningové kurzy.

Jak kurzy vypadají a kde je lze najít?

Přehledu všech dostupných e-learningových kurzů je věnována samostatná podsekce v části Vzdělávání na Portálu otevřených dat. V současné době je v podobě e-learningu k dispozici základní kurz Co jsou otevřená data zaměřený na široké publikum, který nevyžaduje žádné specifické IT znalosti či dovednosti nad rámec uživatelské znalosti PC a seznamuje uživatele s konceptem otevřených dat, dále je k dispozici manažersky orientovaný kurz zaměřený na publikační plán organizace a publikaci dat a rovněž trojice technicky orientovaných kurzů: Katalogizace otevřených dat, Úvod do otevřených formálních norem a Technické aspekty otevřených dat.

Co jsou otevřená data

Cílem školení je poskytnout veřejnosti základní informace o tom, co otevřená data jsou, proč se mají publikovat a jak je chápeme v kontextu ČR. Absolvent kurzu by měl mj. být schopen vyhledat otevřená data, posoudit, jaká data se mají publikovat povinně, a chápat základní pojmy v oblasti otevřených dat.

E-learning »

Publikační plán a publikace dat

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby byli schopni realizovat, resp. řídit vytvoření publikačního plánu dané organizace.

E-learning »

Katalogizace otevřených dat

Cílem školení je poskytnout koordinátorovi otevírání dat takové informace, aby byl schopen rozhodnout o způsobu katalogizace otevřených dat, kurátorům takové informace, aby byli schopni řádně plnit katalogizační záznamy datových sad a správci katalogu OD a IT specialistům takové informace, které jim umožňí určit formu implementace lokálního katalogu otevřených dat a jeho implementaci řídit.

E-learning »

Úvod do otevřených formálních norem (OFN)

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby byli schopni posoudit možnost/nutnost využití otevřených formálních norem, výhody aplikace OFN v rámci organizace otevírající svoje data a rovněž aby byli schopni využívání OFN iniciovat a koordinovat. Kurz není zaměřen na technické aspekty tvorby nových OFN.

E-learning »

Technické aspekty otevřených dat

Cílem školení je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby měli přehled o technologiích a technických postupech používaných v otevřených datech a byli schopni již samostatně dohledat detailní informace potřebné k technické realizaci otevírání dat, resp. řídit technickou stránku otevírání dat dané organizace.

E-learning »

Kurzy se skládají jednotlivých modulů, z nichž je možné si vybírat. Kurz je možné časově rozložit do více dní a libovolně se vracet k jeho jednotlivým částem. Je ovšem doporučeno absolvovat vždy celý kurz, aby školená osoba získala kompletní znalosti k danému tématu.

Certifikát a závěrečný test

Každý z e-learningových kurzů je zakončen dobrovolným testem - tyto testy jsou určeny absolventům kurzu k ověření si správného pochopení získaných informací a znalostí. Test po vyplnění odpovědí nabídne zobrazení výsledku správnosti jednotlivých odpovědí a u chybných odpovědí zobrazí správnou odpověď a případné vysvětlení. Současně absolvent získá informaci, kolik bodů z maxima možných svými odpověďmi získal.

Test současně slouží i jako podklad k vystavení certifikátu o absolvování kurzu, v případě, že absolvent kurzu si v testu tuto možnost vybere.

Kdo se kurzu může zúčastnit?

Kurzy jsou volně dostupné, není třeba se nikde registrovat. První e-learningový kurz nevyžaduje žádné předběžné znalosti z oblasti otevřených dat, postačí jen základní uživatelská znalost běžných kancelářských aplikací pro práci s daty (tabulkový procesor).

Další výše zmiňované kurzy předpokládají přehled v oblasti otevřených dat, který lze načerpat právě v rámci předchozího základního kurzu.

Proč e-learning vznikl?

Je zřejmé, že míra využívání otevřených dat a rozvoj ekosystému otevřených dat jsou významným způsobem závislé na proškolení kompetentních pracovníků. Vzdělávací portfolio otevřených dat proto nyní doplnila pětice e-learningových kurzů zaměřených jak na základní seznámení s celým konceptem, tak i na technické či manažerské aspekty otevřených dat.

Tato pětice kurzů je součástí komplexního systému vzdělávání v oblasti otevřených dat. Na rozdíl od online školení, která se konají s lektorem v předem daném čase a která jsou v podstatě přenesením klasického prezenčního vzdělávání do podoby videovýuky, nabízí e-learningové kurzy možnost vzdělávat se formou samostudia kdykoliv - podmínkou je pouze chuť dozvědět se něco nového a počítač s připojením k internetu. Vzdělávat se v oblasti otevřených dat je tedy nyní možné z pohodlí domova či kanceláře, přičemž “porce výuky” si lze dávkovat dle aktuálních časových možností a preferencí uživatele.

Obě formy - tj. online školení a e-learningové kurzy - reagují jednak na aktuální situaci, kdy se “ne-prezenční” vzdělávací akce dostávají do popředí z epidemických důvodů, ale také na zvýšenou poptávku po školení, která je motivována nutností publikovat otevřená data ze strany výrazně širší skupiny institucí, viz náš článek Nové povinnosti pro ORP, kraje a orgány státní správy v oblasti otevřených dat.