Úvod do otevřených formálních norem

Jedná se o jeden z e-learningových kurzů otevřených dat online.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zástupci organizací, které publikují či plánují publikovat otevřená data. ale zejména se jedná o:

Z hlediska rolí se týká především kurátorů, IT specialistů a koordinátorů. Může se jednat také o metodiky a analytiky v dané organizaci, kteří "mají k datům blízko".

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout kompetentním pracovníkům takové informace, aby byli schopni posoudit možnost/nutnost využití otevřených formálních norem, výhody aplikace OFN v rámci organizace otevírající svoje data a rovněž aby byli schopni využívání OFN iniciovat a koordinovat. Absolventi by si tedy měli poradit s otázkami, jako jsou:

A mnoha dalšími podobnými. Kurz není zaměřen na technické aspekty tvorby nových OFN.


Struktura kurzu

Kurz obsahuje 6 modulů a zabere přibližně 2 hodiny. Prerekvizitou je absolvování školení Co jsou otevřená data. Doporučeným doplněním jsou kurzy Technické aspekty otevřených dat a Katalogizace otevřených dat. Jednotlivé moduly jsou k dispozici formou videí, které lze spustit kliknutím na tlačítko "YouTube". Prezentace s komentářem jsou dostupné i v textové podobě a lze je zobrazit kliknutím na tlačítko "Google Slidy". Kurz je zakončen závěrečným testem.

1. Úvod do kurzu otevřených formálních norem

Úvodní modul seznamuje absolventy kurzu s jeho strukturou a obsahem všech modulů.

YouTube » Google Slidy »

2. Principy správného poskytování otevřených dat

Modul se zaměřuje na vysvětlení základních principů správného poskytování otevřených dat, vysvětluje co je důležité pro zajištění jejich dobré použitelnosti a také proč je to důležité, co to jsou principy tzv. “FAIR data” a jakou mají souvislost s otevřenými formálními normami. Absolvent modulu by si měl odnést důležitost správného poskytování otevřených dat a potřebu její standardizace.

YouTube » Google Slidy »

3. Úvod do praktického použití OFN

Modul vysvětluje základy, na kterých celý mechanismus otevřených formálních norem stojí, rozebírá repozitář otevřených formálních norem a ukazuje, jak se s takovým repozitářem a jeho prvky pracuje. Přibližuje také nezbytné minimum pro vizualizaci a finalizaci datových struktur. Absolvování modulu je důležité pro porozumění otevřeným formálním normám a také je důležité pro výklad dalších modulů kurzu.

YouTube » Google Slidy »

4. Využití připravených OFN pro tvorbu datových schémat

Modul je zaměřen na tvorbu datových schémat datových sad na základě publikovaných OFN pro konkrétní věcná témata. Vysvětluje a názorně na příkladech ukazuje základní možnosti použití hotových OFN. Absolvent modulu by měl být schopen používat připravené OFN nejen v tematických oblastech vymezených samotnou OFN, ale také i v oblastech tematicky odlišných.

YouTube » Google Slidy »

5. Tvorba datových schémat s využitím sdílených specifikací

Modul se zaměřuje na využití sdílených specifikací při tvorbě datového schématu v případech, kdy pro konkrétní tematickou oblast žádná připravená OFN zatím neexistuje. Absolvent modulu by měl získat znalosti o používání repozitáře OFN, o využití sdílených specifikací k návrhu datové struktury a tvorbě odpovídajícího strojově čitelného datového schématu, a také, že datové sady lze publikovat správně a standardizovaným způsobem i na základě pouhého konceptu tématu datové sady.

YouTube » Google Slidy »

6. OFN a proces otevírání dat v organizaci

Modul je věnován celému proces publikace datové sady a roli a významu OFN v jeho jednotlivých krocích. Absolvent modulu by měl získat povědomí o bohatosti možností využití OFN, o tom, že jsou důležitými nástroji pro zjednodušení a zefektivnění publikace při současném splnění požadavků na standardizaci publikovaných dat, jejich interoperabilitu a naplnění povinnosti publikace dle otevřených formálních norem, vyplývající z legislativy ČR.

YouTube » Google Slidy »

Závěrečný test

Ověřte si nově nabyté znalosti v závěrečném testu. Můžete nás také požádat o certifikát o absolvování kurzu.

Test »