KODI - Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy

Na této stránce najdete výstupy projektu KODI - Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy - OPZ CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983.

Cíl 1 - Zvýšení počtu orgánů veřejné moci poskytujících otevřená data

C1V1 - Analytické dokumenty sloužící jako podpora při tvorbě prováděcího předpisu ke směrnici EU č. 2019/1024 (Seznam datových sad s vysokou socio-ekonomickou hodnotou)
Zrušen
C1V2 - Analýza legislativy upravující informační systémy veřejné správy a další způsoby poskytování informací
Dokument
C1V3 - Spolupráce na implementaci novely PSI směrnice (2003/98/ES)
Dokument
C1V4 - Návrh novelizace legislativy upravující informační systémy veřejné správy
Dokument
C1V5 - Analytické dokumenty sloužící jako podpora při tvorbě prováděcího předpisu ke směrnici EU č. 2019/1024 (Seznam datových sad s vysokou socio-ekonomickou hodnotou)
Zrušen
C1V6 - Analytické dokumenty identifikující právní zakotvení ČR, příslušné subjekty a stav uveřejnění
Dokument, Přílohy: Analýza

Cíl 2 - Zlepšení kvality otevřených dat

C2V1 - Vydané otevřené formální normy
Dokument, Přílohy: Kombinované OFN
C2V2 - Návrh zajištění kompatibility NKOD s novými verzemi EU standardů pro katalogizaci otevřených dat
Dokument, Přílohy: LinkedPipes DCAT-AP Forms, LinkedPipes DCAT-AP Viewer, LinkedPipes ETL, Dokumentace NKOD
C2V3 - Návrh a realizace prototypu lokálního katalogu otevřených dat
Dokument, Přílohy: LinkedPipes ETL, LinkedPipes DCAT-AP Forms, Popis prototypů LKOD, Repozitář LKOD - DCAT-AP Dokumenty, GitHub Actions skript generující soubor katalogu
C2V4 - Metodika identifikace, publikace, katalogizace a využívání otevřených dat pro samosprávu a pro státní správu
Dokument
C2V5 - Analýza existujících informačních systémů veřejné správy vč. jejich příslušné legislativy a identifikace datových sad pro veřejný datový fond
Dokument, Příloha
C2V6 - Metodika poskytování dat ve veřejném datovém fondu
Dokument
C2V7 - Návrh zajištění podpory katalogizace dat ve veřejném datovém fondu v NKOD
Dokument
C2V8 - Metodika kontroly kvality procesního zajištění publikace a katalogizace otevřených dat
Zrušen
C2V9 - Kontrola kvality otevřených dat
Dokument, Přílohy: LinkedPipes ETL, LP-ETL pipeline - Statistika dostupnosti, LP-ETL pipeline - Statistika dostupnosti CORS, LP-ETL pipeline - Kvalita metadat, LP-ETL pipeline - Generování CSV reportů, Výsledky měření 2021-10-25, Výsledky měření 2021-11-09, Výsledky měření 2021-11-22
C2V10 - Realizační opatření pro zlepšení kvality otevřených dat jednotlivých orgánů veřejné moci
Dokument, Přílohy: Konfigurace Kibana, Konfigurace dashboard indexeru, Realizační opatření
C2V11 - Metodika definice údajů vedených v agendě
Dokument

Cíl 3 - Zvýšení povědomí o otevřených datech

C3V1 - Komunikační strategie pro cílové skupiny otevřených dat
Dokument, Příloha: Matice (Excel)
C3V2 - Zajištění podpory propagace otevřených dat v POD formou článků a vizualizací nad otevřenými daty evidovanými v NKOD
Zrušen
C3V3 - Zajištění podpory publikace výsledků Výroční zprávy ke stavu otevřených dat ve VS ČR (zpracovatelem je MV ČR) v POD
Dokument, Přílohy: Konfigurace Kibana, Konfigurace dashboard indexeru
C3V4 - Propagační články a vizualizace ke konkrétním otevřeným datům v NKOD
Dokončeno. Výstupy dostupné v sekci Články.
C3V5 - Výroční konference o otevřených datech veřejné správy ČR
Dokončeno. Záznamy dostupné na webových stránkách konference.
C3V6 - Návrh využití ontologických konceptuálních modelů agend v NKOD
Dokument, Přílohy: Naplnění SKOD.jsonld, dcat-ap-viewer-develop.zip, nkod-graph-browser-master.zip
C3V7 - Návrh zajištění podpory principů 5* otevřených dat v NKOD
Dokument
C3V8 - Návrh zajištění podpory dokumentace datových sad generované z ontologických konceptuálních datových modelů agend v NKOD
Dokument, Přílohy: Repozitář prototypu
C3V9 - Návrh zajištění podpory asistenta pro dotazování nad 5* datovými sadami
Dokument, Přílohy: LinkedPipes DCAT-AP Viewer
C3V10 - Metodika pro vypracování analýzy dopadu otevřených dat do prostředí ČR
Dokument
C3V11 - Analýza dopadu otevřených dat do prostředí ČR za rok 2022
Dokument, Přílohy: Seznam poptávaných datových sad (podněty), Seznam realizovaných akcí v oblasti otevřených dat, Seznam aplikací, Seznam odborných článků na portálech otevřených dat, Seznam komunit, Seznam závěrečných prácí k OD, Seznam schválených žádostí OHA s příslibem OD, Tabulka bodování
C3V12 - Rešerše otevřených dat v různých oblastech v zahraničí
Dokument
C3V13 - Aktualizace metodiky pro tvorbu výroční zprávy o stavu otevřených dat v ČR
Dokument
C3V14 - Metodika pro psaní článků určených k publikaci
Dokument

Cíl 4 - Profesionalizace veřejné správy v oblasti otevřených dat

C4V1 - Aktualizace stávajících školení
Dokončeno. Materiály slouží pro vzdělávání.
C4V2 - Převedení stávajících školení do online podoby
Dokončeno. Materiály slouží pro e-learning.
C4V3 - Nové školení k problematice veřejného datového fondu
Dokončeno. Vzniklo školení k problematice veřejného datového fondu.
C4V4 - Nové školení k problematice využívání a propagace otevřených dat
Dokončeno. Vzniklo školení k problematice zpracování a vizualizace otevřených dat.
C4V5 - Nové školení k problematice konceptuálního datového modelování
Dokončeno. Vzniklo školení k problematice konceptuálního datového modelování.
C4V6 - Realizace školení a workshopů
Dokončeno. Záznamy dostupné v sekci vzdělávání.
C4V7 - Poskytnuté technické, procesní a právní konzultace
Dokončeno.

Cíl 5 - Zvýšení interoperability informačních systémů veřejné správy a jimi evidovaných datových sad

C5V1 - Definice scénářů využití konceptuálních modelů (např. výměny informací mezi agendovými informačními systémy)
Dokument
C5V2 - Rozšíření Koncepce sémantického slovníku pojmů pro potřeby konceptuálního datového modelování agend
Dokument
C5V3 - Návrh a prototypování výrobní linky pro tvorbu a údržbu konceptuálních modelů agend
Dokument
C5V4 - Metodika tvorby a údržby konceptuálních datových modelů agend
Dokument
C5V5 - Ověření prototypu výrobní linky v podobě vytvoření konceptuálních modelů vybraných agend
Dokument
C5V6 - Návrh potřebných úprav výrobní linky a realizace úprav v prototypu
Dokument
C5V7 - Pilotní provoz výrobní linky pro účely vzdělávání
Dokument