Články


Vybrané techniky analýzy datové kvality a jejich aplikace na data z Centrální evidence projektů VaVaI

29. 10. 2021

Vybrané techniky analýzy datové kvality a jejich aplikace na data z Centrální evidence projektů VaVaI

Jedním z přínosů otevřených dat je poskytnutí možnosti participace odborné veřejnosti na monitorování datové kvality, případně na aktivitách typu čištění dat („data cleansing“). Tyto aktivity mají smysl jak směrem k uživatelům dat – poskytnou-li ti, kteří data čistí, výsledky své činnosti dalším uživatelům, kteří tak mohou následně pracovat s kvalitnějšími daty, tak směrem k tvůrcům otevřených dat, kteří na základě toho mohou podniknout kroky ke zvyšování datové kvality na úrovni „zdroje“. V tomto článku stručně zmíníme některé pojmy a techniky spadající do řízení datové kvality a následně je aplikujeme na příkladě dat o projektech výzkumu, vývoje a inovacích, které jsou finacovány ze státního, příp. krajských rozpočtů. Naznačené přístupy mohou být využity i u řady dalších datových sad jiných poskytovatelů otevřených dat.

Více »

Otevřená data: Základní přehled právní úpravy

30. 9. 2021

Otevřená data: Základní přehled právní úpravy

Otevřená data jsou fenomén, který se v posledních letech pomalu zabydluje v českém prostředí, a hlavně českém právním řádu. Věcně navazují na problematiku informací veřejného sektoru, kterou nalezneme zakotvenou v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V článku shrnujeme základní fakta o právní úpravě otevřených dat.

Více »

Dopravní data z navigace Waze - jak je získat a jak s nimi pracovat?

31. 8. 2021

Dopravní data z navigace Waze - jak je získat a jak s nimi pracovat?

Dopravní data jsou základním předpokladem pro efektivní plánování dopravy. Pro ucelený přehled o dopravní situaci je vždy dobré spojit více datových zdrojů, jako jsou například dopravní nehody, data z Národního dopravního informačního systému NDIC, data ze Sčítání dopravy či v poslední době stále více populárnější data z dopravní navigace Waze. Jak a kde poslední zmíněná data získat, co nabízí a jak je využít v plánování dopravy, si ukážeme v tomto článku.

Více »


Starší články

Co přinesl rok 2020 v oblasti otevřených dat? Přečtěte si výroční zprávu

24. 8. 2021

Co přinesl rok 2020 v oblasti otevřených dat? Přečtěte si výroční zprávu

Jak vypadal rok 2020 optikou veřejné správy v oblasti otevřených dat? Jak pandemie koronaviru ovlivnila agendu otevřených dat v České republice? Vláda projednala dne 23. srpna 2021 Výroční zprávu o stavu otevřených dat v České republice a my vám z ní přinášíme krátké shrnutí.

Více »

Nové povinnosti pro obce, kraje a orgány státní správy v oblasti otevřených dat

3. 8. 2021

V rámci dalšího rozvoje digitálních služeb veřejné správy a samosprávy vzniká podle právě přijatého zákona č. 261/2021 Sb. nová povinnost pro obce s rozšířenou působností, kraje a státní orgány zveřejňovat metadata informací z úředních desek jako otevřená data. Tato povinnost dopadne na několik stovek úřadů státní správy a samosprávy v České republice a je třeba se na ni rychle připravit - v účinnost totiž vstupuje již od února příštího roku.

Více »

Využití dat z dopravních kamer

23. 7. 2021

Využití dat z dopravních kamer

Kolik kterým místem projíždí aut, kolik z nich jezdí nebezpečně rychle. To jsou jen některé statistiky, které lze získat z otevřených dat z dopravních kamer.

Více »

Pojmové znalostní grafy ve veřejné správě

30. 6. 2021

Pojmové znalostní grafy ve veřejné správě

Věděli jste, že se slovo ‘budova’ vyskytuje v zákonech v různých významech? Například v Zákoně č. 406/2000 Sb. (Zákon o hospodaření energií) označuje vyhřívané objekty, zatímco v Zákoně č. 256/2013 Sb. (Zákon o katastru nemovitostí) označuje i objekty nevyhřívané.

Více »

Využití otevřených dat v mezipředmětové výuce na základní škole

31. 5. 2021

Využití otevřených dat v mezipředmětové výuce na základní škole

Článek popisuje, jak lze s otevřenými daty pracovat ve výuce již na základní škole. Miroslav Mráz z brněnské ZŠ Labyrinth představuje projekt, na kterém pracoval se žáky 7. třídy.

Více »

Z otevřených dat rovnou na plakát

4. 5. 2021

Z otevřených dat rovnou na plakát

Jak kvalitně, rychle a levně informovat občany nebo turisty? Díky otevřeným datům si lze usnadnit práci. Jak přesně to funguje, předvádí ukázková aplikace pro vedení obcí na přípravu letáků o turistických cílech a sportovištích v obci.

Více »

Využití otevřených dat Zeměměřického úřadu pro povolování dočasných staveb - část 3

26. 3. 2021

Využití otevřených dat Zeměměřického úřadu pro povolování dočasných staveb - část 3

Dokončení série článků o využití otevřených dat Zeměměřického úřadu se zabývá využitím dat upravených v předchozí části v aplikaci pro povolování dočasných staveb v okolí letiště. Také rozebírá možná rozšíření a problémy řešení i další využití.

Více »

Využití otevřených dat Zeměměřického úřadu pro povolování dočasných staveb - část 2

25. 3. 2021

Využití otevřených dat Zeměměřického úřadu pro povolování dočasných staveb - část 2

Pokračování série článků o využití otevřených dat Zeměměřického úřadu se zabývá postupem zpracování dat pro tvorbu modelu ochranných pásem a rasterizaci vrstevnic za účelem tvorby digitálního modelu reliéfu.

Více »

Využití otevřených dat Zeměměřického úřadu pro povolování dočasných staveb - část 1

26. 2. 2021

Využití otevřených dat Zeměměřického úřadu pro povolování dočasných staveb - část 1

První ze série článků o využití otevřených dat Zeměměřického úřadu se zabývá hledáním problému, který by otevřená data pomohla vyřešit, a výběrem vhodných datových sad.

Více »

Jak na automatické aktualizace “dashboardu”, i když neumím programovat

16. 2. 2021

Jak na automatické aktualizace “dashboardu”, i když neumím programovat

Článek popisuje postup jak nad otevřenými daty vytvořit automatickou aktualizaci pro zobrazování do analytického dashboardu pomocí nástrojů zdarma a bez nutnosti umět programovat.

Více »

Série Znalostní grafy: Díl 3: SPARQL

25. 1. 2021

Série Znalostní grafy: Díl 3: SPARQL

V minulém dílu seriálu jsme se seznámili s datovým modelem RDF, který je vhodný pro sdílení znalostních grafů ve strojově zpracovatelné podobě otevřených dat. V tomto dílu si ukážeme, jak můžeme se znalostními grafy reprezentovanými v modelu RDF pracovat pomocí dotazovacího jazyka SPARQL.

Více »

Po mírném vzestupu Česko klesá v mezinárodním hodnocení otevřených dat

14. 1. 2021

Po mírném vzestupu Česko klesá v mezinárodním hodnocení otevřených dat

V polovině prosince minulého roku Evropská komise publikovala na Evropském datovém portále výsledky každoroční studie, která hodnotí členské státy Evropské unie v oblasti otevřených dat. Studie European Data Maturity Report 2020 po roce zařadila Česko opět na 21. příčku, na které se ocitlo před dvěma lety.

Více »

Výběr katalogizačního systému pro město Brno

13. 12. 2020

Článek se zaměřuje na různé aspekty výběru datového katalogu v prostředí české samosprávy. Na příkladu města Brna jsou zde do hloubky srovnány hlavně dva katalogizační systémy - CKAN a ArcGIS HUB. Specifikace a popsané funkcionality těchto dvou systémů mohou posloužit jako vodítko při výběru vhodného systému i dalším organizacím.

Více »

Mapa s výsledky voleb po okrscích

27. 11. 2020

Mapa s výsledky voleb po okrscích

Mapy s volebními výsledky jsou již tradiční součástí volebního servisu mnoha médií. Ale poněvadž při letošních krajských volbách 2020 žádné médium celou tuto mapu nedělalo, vytvoříme si ji sami - sami si potom můžete postup zopakovat např. při příštích volbách.

Více »

Geolokační data mobilních operátorů - principy, příklady, otázky

2. 11. 2020

Článek se zaměřuje na podstatu fungování geolokačních dat mobilních operátorů s cílem přiblížit tato data veřejnosti a nastínit možnosti vlastní analýzy, včetně praktické ukázky. Zároveň bude cílem poukázat na potenciál publikace těchto dat v Národním katalogu otevřených dat.

Více »

Otevřená data a otevřené formální normy

2. 10. 2020

Pro mnoho veřejných institucí se poskytování otevřených dat stalo běžným způsobem sdílení informací s veřejností. S rostoucím počtem poskytovatelů otevřených dat a s různorodostí dat, která jsou takto poskytována, se ukazuje, že nutným předpokladem použitelnosti dat je sjednocování jejich podoby. Na to pamatuje i legislativa, která v zákoně 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zavádí pojem otevřené formální normy (OFN) jako písemně vydanou specifikaci požadavků na zajištění schopnosti různých programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.

V tomto článku pojem otevřené formální normy rozvedeme. Ukážeme, proč jsou OFN v praxi důležité na příkladu cestování po ČR a popíšeme, jak k OFN přistupuje Ministerstvo vnitra jako koordinátor oblasti otevřených dat veřejné správy v ČR.

Více »

Série Znalostní grafy: Díl 2: Datový model RDF

10. 8. 2020

Série Znalostní grafy: Díl 2: Datový model RDF

V minulém dílu seriálu jsme se seznámili s pojmem znalostní graf (angl. Knowledge Graph). V tomto dílu si ukážeme, jakým způsobem lze znalostní grafy strojově reprezentovat v podobě vhodné pro jejich sdílení na webu jako otevřená data.

Více »

Série Znalostní grafy: Díl 1: Úvod

8. 6. 2020

Série Znalostní grafy: Díl 1: Úvod

V květnu 2012 začal Google používat pojem Knowledge Graph (česky znalostní graf) pro označení svojí znalostní báze, kterou používá pro doplňování výsledků vyhledávání. Od té doby se pojem rozšířil do řady oblastí a zasáhl i do světa otevřených dat. V tomto seriálu si znalostní grafy představíme a podíváme se, jak lze s nimi strojově pracovat a jaké mohou najít uplatnění a dokonce jej již nachází ve světě otevřených dat.

Více »

Vývoj počtu cizinců v ČR mezi lety 2009 a 2018

11. 5. 2020

Česká republika se stává kosmopolitní zemí. Jde o logický vývoj společnosti, která se internacionalizuje, a to zejména z důvodů nabídky pracovních příležitostí a obecně relativně vysoké kvality života. Pojďme se podívat na tento jev podrobněji očima dat.

Více »

Kartogram ČR (choropleth, choropletová mapa)

23. 4. 2020

Kartogram ČR (choropleth, choropletová mapa)

Jednou ze základních vizualizací jsou choropletové mapy. Ukážeme si, jak sestrojit takovou mapu ČR za pomoci otevřených dat a open source nástrojů.

Více »

Hackathony 2019

9. 4. 2020

Hackathony se staly v posledních letech stále oblíbenějším nástrojem, jak přijít s rychlými návrhy nových procesů, aplikací a řešení, které mohou rozvinout prakticky jakoukoliv oblast veřejného nebo soukromého života. Jedná se prakticky o soutěž s cílem nalézt nejlepší řešení předem dané výzvy.

I když “hackovat” je možné prakticky cokoliv, hackathony které využívají některý typ otevřených dat, jsou nejčastějším příkladem takových akcí. Kromě nových nápadů mají hackathony i svoji popularizační rovinu a významně pomáhají v šíření povědomí o přínosech otevřených dat mezi laickou i odbornou veřejností. Jelikož rok 2019 byl na tyto akce v České republice opravdu bohatý, rozhodli jsme se několik těchto akcí blíže analyzovat a poukázat na jejich využití otevřených dat.

Více »

Počet potvrzených nakažených osob COVID-19 v krajích ČR

30. 3. 2020

Počet potvrzených nakažených osob COVID-19 v krajích ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR začalo 27.3.2020 zveřejňovat na svém dashboardu dlouho očekávaná otevřená data z krajských hygienických stanic o onemocnění způsobených virem COVID-19.

Použijeme je na vytvoření grafu průběhu počtu potvrzených osob s nákazou virem COVID-19. Tentokrát použijeme Python. Cílem je vytvořit tento graf (inspirovaný grafy z Financial Times).

Více »

Kterou další ještě mohu využít? ...aneb o doporučování podobných datových sad z NKOD

26. 3. 2020

V současné době registruje Národní katalog otevřených dat (NKOD) přes 135 000 datových sad, další stále přibývají. Získat a udržet si přehled o takovémto množství sad je samozřejmě náročné. Z hlediska uživatele-vývojáře, který chce s datovými sadami pracovat, je klíčové mít přehled o tom, jaké další datové sady od jiných poskytovatelů jsou k dispozici a které lze s vybranými datovými sadami propojit. Národní katalog otevřených dat nabízí facetové vyhledávání/filtrování, nicméně i tak se může stát, že relevantní sadu dotyčný vývojář nenajde. Připravili jsme proto jednoduchý doporučovací systém, který pro danou datovou sadu vrátí trojici nejpodobnějších sad jiných poskytovatelů.

Více »

Zdravotní příčiny úmrtí v ČR mezi lety 2009 až 2018

26. 3. 2020

Český statistický úřad (ČSÚ) každoročně publikuje v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) počty zemřelých za celou ČR. Data zachycují nejen samotnou příčinu úmrtí, ale také další zajímavé atributy jako například pohlaví zemřelých anebo kategorizaci nemocí.

Samotná surová data však nejsou příliš přistupná analytické práci a laická veřejnost jen stěží dokáže s těmito daty jednoduše pracovat. Rozhodli jsme se proto vytvořit nástroj, který široké veřejnosti umožní získat ucelený obrázek o celkové situaci v této oblasti. Nástroj by měl být přístupný, jednoduše ovladatelný a vizuálně přitažlivý tak, aby se s ním potenciálním uživatelům dobře pracovalo a aby byli schopni rychle a jednoduše získat informace, které potřebují. Z těchto důvodů jsme se proto rozhodli vytvořit filtrovací analytický nástroj pomocí technologie Power BI.

Více »

Vizualizace hlasování

26. 3. 2020

Vizualizace hlasování

Přehledné zobrazení výsledku hlasování je užitečné pro novináře a jejich čtenáře, pro politiky nebo pro nejrůznější lobby.

Více »