Otevřené úřední desky - po čtvrt roce je jich 665

, Lenka Kováčová

Je to víc než čtvrt roku, co vešla v platnost nová povinnost pro obce s rozšířenou působností, kraje a státní orgány publikovat úřední desky jako otevřená data. Po letech boje s nestandardizovanými daty o tom, co se ve vašem okolí děje, tak v Národním katalogu otevřených dat máme 665 datových sad podle datového standardu pro úřední desky. Kolika úřadům se podařilo splnit povinnost? A proč je důležité data z úředních desek otevírat?

Elektronizace úředních desek jako první krok jejich využívání

O publikování informací z úředních desek byl ze strany uživatelů dlouhodobý zájem. Jedním z prvních pokusů o využití jejich elektronizace pro potřeby veřejnosti byl projekt edesky.cz. Aplikaci se časem povedlo obsáhnout většinu zveřejněných dokumentů na elektronických úředních deskách avšak publikovaných v nestandardizované podobě. Z těchto důvodů museli autoři ručně vytvářet seznamy desek a data ze stovek různých zdrojů náročně transformovat.

edesky.cz
edesky.cz

Dalším významným mezníkem byl vznik, dnes již nefunkční, aplikace Mapa samosprávy, která umožňovala lidem procházet úřední vývěsky na mapě. Když jste chtěli vědět, jestli se ve vašem sousedství bude stavět nový supermarket, prodávat obecná nemovitost, nebo uzavírat komunikace kvůli stavebním pracím, stačilo zakliknout vybranou polohu na mapě a sledovat změny vyhlašované příslušným úřadem. Jedním z problémů bylo, že úřady neposkytovaly dokumenty v odpovídajícím formátu, co se odrazilo na nedostatečné uživatelské přívětivosti a správnosti některých vývěsek.

I tak byly aplikace využívané stovky uživateli denně. Informace z úředních desek mají ze své povahy užitek jak pro obecnou veřejnost (dopravní uzavírky, omezení dodávek plynu, přistavení velkoobjemových kontejnerů, zveřejnění pracovních příležitostí, jednání zastupitelstva apod.), tak investory, kteří se zajímají o dotační programy, prodej movitého a nemovitého majetku, nebo jeho dražby. Standardizace poskytovaní dat z úředních desek proto umožňuje nejen další rozvoj již využívaných aplikací, ale vytváří prostor pro vznik úplně nových. O tom jsem ostatně psali už dříve ve článku Nová éra úředních desek. Co nakonec vedlo k tomu, že se metadata z úředních desek otevřely a standardizovaly?

Zlomový okamžik

Posun k otevřenosti úředních desek a jejich větší dostupnosti širší veřejnosti nastal schválením zákona č. 261/2021 Sb., tzv. DEPO, který navázal na zákon o právu na digitální služby, a proces sdílení informací mezi veřejným sektorem a občany víc modernizoval. Obce s rozšířenou působností, krajské úřady a státní orgány obdržely úkol publikovat od 1.2.2022 metadata informací zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých úředních deskách a metadata těchto úředních desek jako otevřená data. Organizace tak dostaly necelý půlrok, aby se na jeho implementaci připravily.

Mnoho z nich se s publikováním otevřených dat v praxi setkalo poprvé. A to navzdory tomu, že je publikování informací v strojově čitelné podobě dlouhodobým požadavkem jak evropské, tak národní legislativy a Informační koncepce ČR. Našli se poskytovatelé, kterým se šibeničný termín povedlo naplnit? Ano, a to i díky aktivitám týmu národního koordinátora otevřených dat.

Do dvou týdnů po schválení novely vydal tým po konzultacích se zainteresovanými aktéry datový standard - otevřenou formální normu. Cílem je, v souladu se zákonem 106/1999 Sb, předejít špatné praxi, kdy subjekty plní své publikační povinnosti různými technickými způsoby tak, jak tomu bylo doposud. Díky tomu se sjednotí formát informací publikovaných různými poskytovateli a je zajištěna interoperabilita. Tím dochází k maximalizace možného opětovného využití zveřejněných informací.

Současně tým otevřených dat připravil dopisy adresované všem úřadům s informací o nové povinnosti i návodem, jak ji splnit. Dále, jako už standardně, byla všem zájemcům nabídnuta řada školení, které pomáhají nové legislativní povinnosti zvládat, včetně specializovaného workshopu, který proběhl tři měsíce před nabytím účinnosti nové povinnosti. Jeho nahrávka je dispozici na webu. V reakci na nedostatky v kvalitě a množící se dotazy dále došlo k vzniku testovací aplikace a videoukázky pro kontrolu správnosti publikace a lepší srozumitelnost celého procesu. Díky tomu, že tyto nástroje byly k dispozici hned s nabytím účinnosti legislativní novinky, úřady si mohly ověřit správnost publikace dat a eliminovat počet nutných odborných konzultací ze strany ministerstva vnitra na minimum.

Novou povinnost splnily již tři čtvrtiny obcí

Ke dni 1.2.2022 bylo v Národním katalogu otevřených dat registrováno 102 datových sad ve vazbě na otevřenou formální normu pro úřední desky. Ke dni 27.5.2022 jich bylo již 665. Publikovaných datových sad k úředním deskám bylo v NKOD ve skutečnosti více, ale řada poskytovatelů neuvedla v metadatech vazbu na otevřenou formální normu, jejíž dodržování je pro poskytovatele dat závazné.

Ke dni 27.5.2022 publikovalo úřední desku s vazbou na otevřenou formální normu celkem 212 poskytovatelů otevřených dat. Někteří poskytovatelé se rozhodli pod svým jménem publikovat pouze svoji úřední desku (např. ministerstvo kultury) a jiní poskytovatelé úřední desky celého resortu (např. ministerstvo vnitra či ministerstvo spravedlnosti). Pro určení počtu subjektů publikujících úřední desku je tedy nezbytné brát v potaz i popis datové sady u poskytovatelů, kteří publikují více úředních desek pod svým jménem. Ke dni 27.5.2022 mělo zveřejněnou úřední desku s vazbou na otevřenou formální normu celkem 373 subjektů, z toho 154 obcí s rozšířenou působností, 10 krajů, 184 státních orgánů a 25 dalších organizací, na které se povinnost publikace otevřených dat nevztahovala. Tyto subjekty jsou v grafech níže označeny zelenou či žlutou barvou.

Zelená barva zobrazuje ty subjekty, které v testovací aplikaci nevykazují žádnou z nejčastějších chyb (to však nemusí znamenat 100% správnost, vždy je třeba zkontrolovat i příklady špatné praxe, zejména podporu komprese, IPv6, nebo správnou implementaci HTTPS). Žlutá barva zobrazuje subjekty, u nichž byla v testovací aplikaci indikována nějaká chyba. Subjekty spadající do kategorie označené oranžovou a červenou barvou nelze považovat za subjekty publikující otevřená data k úřední desce, jelikož buď nemají zveřejněnou datovou sadu k úřední desce nebo v metadatech nevyplnili vazbu na otevřenou formální normu.

Obce s rozšířenou působností
Obce s rozšířenou působností
Kraje a hl. město Praha
Kraje a hl. město Praha
Státní orgány
Státní orgány
Ostatní
Ostatní

Jak je vidět z předchozích grafů, na desítky subjektů otevření úředních desek se pořád čeká. Zároveň řada subjektů poskytuje úřední desky s většími či menšími nedostatky, které by měly napravit. Bližší informace k analýze subjektů publikujících úřední desky jako otevřená data bude zveřejněn v samostatném článku.

Závěr

Navzdory některým komplikacím se ukázalo, že většina dotčených subjektů je schopna přímo, nebo prostřednictvím dodavatele, povinnost publikovat otevřená data naplnit. Na poměry české veřejné správy jsou aktuální čísla, čtvrt roku po účinnosti zákona, nadprůměrně dobrá. Metodická podpora ze strany týmu národního koordinátora otevřených dat a na to navázaná součinnost dotčených subjektů ukázaly, že popsaný postup spolupráce by mohl být inspirací pro další zavádění povinností týkajících se egovernmentu. Na této povinnosti se ukázalo, že zveřejnit otevřená data k úřední desce dokážou i menší obce. Tyto zkušenosti by tak mohly otevřít cestu k rozsáhlé publikaci otevřených dat v dalších oblastech.

Související informace