Veřejnost a otevřená data v ČR: Výsledky unikátního průzkumu

, David Havlík

V posledních letech se otevřená data stala klíčovým nástrojem pro zvýšení transparentnosti a odpovědnosti hlavně veřejných institucí a podniků. V Česku však dosud nebyly provedeny široce zaměřené průzkumy veřejného mínění, které by odpovídaly na klíčové otázky týkající se využití a dostupnosti otevřených dat. V tomto článku se zaměříme na výsledky průzkumu mezi třemi sty respondenty, které nám pomohou lépe pochopit postoje a názory na tuto důležitou oblast. Výsledky průzkumu jsou důležité pro poskytovatele, zpracovatele i uživatele otevřených dat v Česku, aby mohli lépe porozumět potřebám a požadavkům svých cílových skupin. Následující článek vychází z Analýzy a výzkumu trhu otevřených dat v České republice, která se stala podkladem pro vznik Komunikační strategie pro cílové skupiny otevřených dat.

Použité zdroje

V průběhu loňského roku se rámci projektu KODI - Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy - v České republice uskutečnil unikátní průzkum veřejného mínění, který měl za cíl pojmenovat klíčové potřeby poskytovatelů, zpracovatelů a uživatelů otevřených dat. Celkem bylo obesláno 5 173 kontaktů. Přes anonymní dotazník, který obsahoval 50 otázek na téma otevřených dat, odpovědělo relevantně 300 oslovených respondentů. Osloveným respondentům byly položeny otázky týkající se využívání otevřených dat a jejich názoru na důležitost a kvalitu těchto dat. Byli dotázáni např. i na zaměstnání, pracovní pozici, vzdělání, IT dovednosti, v jakých sektorech hospodářství se pohybují, z jakých zdrojů veřejná data získávají, jak hodnotí jejich dostupnost, a k jakým účelům otevřená data využívají. Získané výsledky poskytují cenné informace o tom, jak veřejnost vidí využití otevřených dat a co od nich očekává.

Veřejnost považuje otevřená data za důležitá, využívají se napříč sektory i profesemi

Výsledky průzkumu ukázaly, že veřejnost v Česku je otevřeným datům nakloněna. Otevřená data jsou pro většinu respondentů důležitá. Sektory, kde se oslovení respondenti účastní využívání otevřených dat se liší, stejně jako jejich pracovní zařazení, profese a vzdělání. Od vysokoškolsky vzdělaných řídících pracovníků ve finančním sektoru, přes úředníky a odborníky v IT na různých stupních dovedností, až po žurnalisty využívající otevřená data napříč obory.

Jak důležité je pro vás, aby data veřejné správy splňovala principy otevřených dat
Jak důležité je pro vás, aby data veřejné správy splňovala principy otevřených dat

Respondenti využívají otevřená data pro rozšíření svých odborných znalostí v oborech jako je geografie, meteorologie, mobilita, statistika či evidence obchodních společnosti a majitelů.

Který z následujících sektorů zastupujete z hlediska využívání (otevřených) dat veřejné správy
Který z následujících sektorů zastupujete z hlediska využívání (otevřených) dat veřejné správy

Otevřená data vnímají jako nesmírně důležitá pro efektivní a správné fungování státu. Z tohoto důvodu vidí respondenti jako zásadní, aby byla otevřená data orgánů veřejné a státní správy.

Jaká data využíváte
Jaká data využíváte

Potřeby a názory respondentů

Zpracovatelé a uživatelé upřednostňují rychlý a efektivní přístup k otevřeným datům, zároveň vyžadují dostatečnou dokumentaci a metadatové informace. Pro realizaci projektů potřebují otevřená data ve strojově čitelném a bez omezení přístupném formátu. Dokumentace a metadatové informace jsou pro respondenty zásadní pro správnou interpretaci a využití dat.

Co je pro vás důležité
Co je pro vás důležité

Poskytovatelé, zpracovatelé a uživatelé otevřených dat v ČR upřednostňují následující potřeby:

  1. Kvalita dat: chtějí mít k dispozici kvalitní, aktuální a správně zpracovaná data
  2. Dostupnost dat: uživatelé očekávají, že data budou snadno dostupná a přístupná online
  3. Otevřenost a přístupnost: upřednostňují, aby data byla veřejně a volně použitelná
  4. Výkonnost a rychlost: uživatelé chtějí mít možnost snadno a rychle získat potřebná data
  5. Dokumentace a metadatové informace: poskytovatelé, zpracovatelé a uživatelé chtějí mít dostatečné informace o datech, aby je mohli správně interpretovat a využívat

Výsledky průzkumu ukazují, že respondenti vysoko hodnotí kvalitu, dostupnost a otevřenost dat. Poskytovatelům, zpracovatelům i uživatelům otevřených dat umožňují lépe pochopit požadavky svých cílových skupin a přizpůsobit jim své služby. Tyto informace jsou zásadní pro vybudování silnějšího a uživatelsky přívětivějšího systému pro poskytování a využití otevřených dat v ČR.

Jaké jsou vaše hlavní motivace pro využívání (otevřených) dat veřejné správy
Jaké jsou vaše hlavní motivace pro využívání (otevřených) dat veřejné správy

Na základě výzkumu a analýzy trhu otevřených dat v České republice vznikla Komunikační strategie pro cílové skupiny otevřených dat, tedy jakýsi návod jak s těmito skupinami mluvit. Nejperspektivnější jsou podle provedeného výzkumu a analýzy následující cílové skupiny:

  1. Segment datových žurnalistů a publicistů
  2. Segment informačních a komunikačních technologií (ICT)
  3. Segment veřejná správy a samosprávy
  4. Segment vědy a výzkumu

Následuje stručný návod jak s jednotlivými skupinami komunikovat.

Komunikace se žurnalisty a publicisty

V šíření informací o významu otevřených dat je komunikace s novináři klíčová. Zajistí totiž, že se informace o otevřených datech dostanou k širšímu publiku. Lépe se zaměřuje komunikace na novináře, které znáte. Je důležité mít jasno v tom, co chcete novinářům říct. Použivejte jednoduchý a srozumitelný jazyk. Využívejte příklady a příběhy, které mohou novinářům pomoci lépe porozumět tématu otevřených dat a zaujmout je. Poskytujte novinářům dostatek informací a včas. Rozesílejte tiskové zprávy, buďte aktivní na sociálních sítích, pište blogy, natáčejte videa. Počítejte s tím, že novináři budou mít otázky, takže buďte připraveni na ně odpovědět.

Komunikace s ICT (Information and Communication Technology)

Komunikace s ICT sektorem by měla být odlišná od komunikace s novináři nebo veřejností. I CT sektor jsou odborníci na informační technologie a datové nástroje. Zajímají se o praktické využití technologií. Je důležité zdůraznit, jak jim mohou otevřená data pomoci při řešení konkrétních problémů. Demonstrujte příležitosti k vytvoření nových produktů a služeb. Mluvte jejich jazykem. Členové ICT sektoru jsou odborníci na technologie, takže mohou být schopni porozumět i technickým aspektům otevřených dat. Zvěte členy ICT sektoru, aby se podělili o své nápady a zkušenosti. Nezapomínejte zdůraznit bezpečnost dat a ochranu soukromí.

Komunikace s veřejnou správou

Při komunikaci s veřejnou správou by měly být zdůrazněny a co nejlépe prezentovány výhody a možnosti využití otevřených dat pro občany. Zvyšování transparentnosti, což má pozitivní dopad na důvěru veřejnosti v politiku. Využití otevřených dat k vývoji nových produktů a služeb pro občany, což může vést ke zkvalitnění života obyvatel a k rozvoji ekonomiky. Sdílení informací, což může zefektivnit a usnadnit komunikaci úřadů s občany.

Komunikace se sektorem Věda a výzkum

Bylo by vhodné zdůraznit, jak mohou otevřená data pomoci výzkumníkům při jejich práci. Zmínit, jak mohou otevřená data umožnit mezioborovou spolupráci mezi výzkumnými týmy a tím přispět k tomu, aby byl výzkum komplexnější. Pro podporu této argumentaci je vhodné jako důkaz použít příklady úspěšných výzkumných projektů, kde byla otevřená data již využita.

Další využití

Průzkum ukázal že zájem o otevřená data v Česku roste. Lze předpokládat, že s rozvojem moderních technologií (umělá inteligence) a digitálních dovedností poroste i množství uživatelů otevřených dat. Určitě jste se s nimi už setkali a možná o tom ani nevíte. Údaje z Národního katalogu otevřených dat (NKOD) jsou už dnes využívány pro výzkumné, analytické či vývojové účely, jakož i pro vývoj nových aplikací. Například Monitor státní pokladny vizualizuje údaje o veřejných rozpočtech anebo Registr smluv informuje uživatele o všech veřejných zakázkách v Česku. Kromě toho existují neziskové organizace, které podporují rozvoj otevřených dat v České republice. Mezi ně patří Hlídač státu, Datlab institut či Rekonstrukce státu. Pořádají workshopy či školení a podporují vývoj aplikací založených na otevřených datech. Politické finance zas monitorují financování politických stran v Česku a napojení jejich podporovatelů na veřejné finance. Cílem je posílit veřejnou kontrolu nad financováním politiky.

Použité nástroje a zdroje