Série Znalostní grafy: Díl 3: SPARQL

, Martin Nečaský

V minulém dílu seriálu jsme se seznámili s datovým modelem RDF, který je vhodný pro sdílení znalostních grafů ve strojově zpracovatelné podobě otevřených dat. V tomto dílu si ukážeme, jak můžeme se znalostními grafy reprezentovanými v modelu RDF pracovat pomocí dotazovacího jazyka SPARQL.

Co je SPARQL?

SPARQL je dotazovací jazyk určený pro dotazování do dat reprezentovaných v datovém modelu RDF. V prvním dílu seriálu o znalostních grafech jsme si ukázali řadu příkladů datových zdrojů, které reprezentují svá data v datovém modelu RDF. U všech z nich můžete využít SPARQL pro získávání dat.

SPARQL je podobný dotazovacímu jazyku SQL, který je určený pro dotazování do dat reprezentovaných v relačním datovém modelu, tj. v podobě tabulek uložených v relační databázi. Rozdíl je právě v datovém modelu. V SQL popisujeme, z jakých tabulek chceme extrahovat jaké řádky pomocí podmínek, které musí tyto řádky splňovat. Ve SPARQL popisujeme, jaké části dotazovaného znalostního grafu chceme extrahovat pomocí podmínek, které musí uzly extrahovaných částí splňovat. Pomocí dotazu v jazyku SQL konstruujeme tabulku s výsledky. Pomocí dotazu v jazyku SPARQL konstruujeme buď znalostní graf s výsledky nebo tabulku s výsledky. Pro jednoduchost se v tomto článku budeme zabývat pouze dotazy, které vrací tabulku.

Tento článek je pouze přehledem principů a možností dotazovacího jazyka SPARQL. Nejedná se o kompletní referenční příručku. Pro přehled všech jednotlivých konstruktů jazyka SPARQL ze sémantického i syntaktického hlediska doporučujeme materiály W3C.

Co je grafový vzor?

Připomeňme si příklad reprezentace znalostního grafu o Českém statistickém úřadu (ČSÚ) v RDF modelu z minulého článku. Znalostní graf nám o ČSÚ např. říká, že se jedná o veřejnou organizaci a říká nám jakou má ČSÚ právní formu. Také nám říká, jakou má datovou schránku a že ČSÚ publikuje datovou sadu.

Znalostní graf o datové sadě v Národním katalogu otevřených dat v modelu RDF
Znalostní graf o datové sadě v Národním katalogu otevřených dat v modelu RDF

Grafový vzor je matematický graf stejně jako i samotný znalostní graf. Liší se v tom, že některé uzly v něm nejsou konkrétními IRI nebo datovými hodnotami, ale proměnnými. Stejně tak některé hrany nemají určen konkrétní predikát v podobě IRI, ale místo predikátu je uvedena proměnná. Proměnné jsou v grafových vzorech uvozeny otazníkem. Proměnnou tak je např. ?název nebo ?organizace.

Pokud proměnné v grafovém vzoru nahradíme konkrétním IRI nebo datovou hodnotou, získáváme znalostní graf. Grafový vzor specifikuje dotaz do znalostního grafu, jehož vyhodnocení spočívá ve vyhledání částí znalostního grafu, které odpovídají nějakému nahrazení proměnných v grafovém vzoru. Uvažme např. grafový vzor na následujícím obrázku. Skládá se z jednoho uzlu, který je fixován na kontrétní IRI https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7, jednoho uzlu, který není fixován na žádné IRI ani hodnotu, ale má přiřazenu proměnnou ?název, a hrany, která má přiřazen konkrétní predikát http://purl.org/dc/terms/title.

Grafový vzor odpovídající znalostnímu grafu s názvem datové sady
Grafový vzor odpovídající znalostnímu grafu s názvem datové sady

Pokud tento grafový vzor použijeme jako dotaz nad znalostním grafem, odpovídá každé části dotazovaného znalostního grafu, která obsahuje uzel s IRI https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 a hranu s predikátem http://purl.org/dc/terms/title vedoucí z tohoto uzlu do jiného uzlu. Tento jiný uzel není grafovým vzorem specifikován. Pokud jej tedy použijeme na znalostní graf z příkladu výše, odpovídá grafový vzor části zobrazené na následujícím obrázku.

Část znalostního grafu s názvem datové sady odpovídající grafovému vzoru
Část znalostního grafu s názvem datové sady odpovídající grafovému vzoru

Složitější grafové vzory si ukážeme na příkladech později v tomto článku. Nyní se podívejme, jak můžeme grafové vzory použít k vyjádření dotazů v dotazovacím jazyku SPARQL.

Základní dotaz v jazyku SPARQL

Znalostní grafy můžeme vyjadřovat v datovém modelu RDF v podobě trojic. Grafové vzory vyjadřujeme stejně. Pouze v místech, kde je proměnná, uvádíme místo IRI proměnnou. Grafový vzor z předchozího příkladu tak můžeme zapsat následovně:

ds:719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 dct:title ?název .

Příklad využívá prefixy, které jsme si zavedli v minulém díle. Jak je zavést v jazyku SPARQL si ukážeme za chvíli.

V minulém díle jsme si ukazovali, že RDF trojice můžeme číst jako jednoduché oznamovací věty. Trojice zapisující jednotlivé části grafového vzoru můžeme číst jako jednoduché tázací věty. Výše uvedenou trojici zapisující grafový vzor z našeho příkladu můžeme číst jako “Jak se jmenuje entita ds:719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7?”. Odpovědí je hodnota, kterou můžeme dosadit za proměnnou ?název tak, že výsledná trojice se vyskytuje v RDF zápisu našeho znalostního grafu. V našem případě se jedná o dosazení ?název = "Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví - rok 2018"@cs.

Samotný zápis grafového vzoru ještě není validním SPARQL dotazem. SPARQL dotaz ještě musí specifikovat, jakým způsobem mají být strukturovány výsledky dotazu, tj. výsledky dosazení konkrétních hodnot do proměnných v grafovém vzoru. Jak jsme již zmiňovali výše, výsledek SPARQL dotazu může být strukturován buď v podobě tabulky, nebo v podobě znalostního grafu. V tomto článku si ukážeme první možnost. SPARQL dotaz má pak následující podobu.

SELECT *seznam proměnných*
WHERE {
  *grafový vzor*
}

Za klíčovým slovem WHERE je grafový vzor uzavřený ve složených závorkách. Za klíčovým slovem SELECT je seznam proměnných z grafového vzoru, jejichž dosazené hodnoty pro jednotlivé části znalostního grafu odpovídající grafovému vzoru chceme mít ve výsledku. Výsledkem vyhodnocení dotazu je tabulka, jejíž sloupce odpovídají jednotlivým proměnným vyjmenovaným za klíčovým slovem SELECT. Každý řádek tabulky odpovídá právě jedné části znalostního grafu, která odpovídá grafovému vzoru.

Následující příklad je SPARQL dotazem, který vrací tabulku s jedním sloupečkem odpovídajícím proměnné ?název. Pro náš znalostní graf bude mít tabulka jeden řádek, protože se dotazujeme na název konkrétní organizace, která má navíc pouze jeden název.

SELECT ?název
WHERE {
  ds:719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 dct:title ?název .
}

Výraz dotazu ještě není kompletní, protože v grafovém vzoru používáme prefixy. Stejně jako v zápisu RDF trojic musíme i zde prefixy definovat. V jazyku SPARQL k tomu slouží klauzule PREFIX. Pozor na to, že se jedná o jinou syntaxi než je syntaxe používaná pro zápis RDF trojic. Následující příklad je už správným výrazem dotazu.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX ds: <https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/>

SELECT ?název
WHERE {
  ds:719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 dct:title ?název .
}

Dotazování nad skutečným úložištěm RDF dat

Máme tedy dotaz vyjádřený v jazyku SPARQL. Jak jej můžeme nyní použít a dotázat se na konkrétní znalostní graf? RDF úložiště nabízejí webovou službu zvanou SPARQL endpoint, které můžete svůj SPARQL dotaz zaslat a služba vám zašle odpověď. Tuto možnost pro dotazování využijeme. Nejprve je nutno mít znalostní graf vyjádřený v modelu RDF někde uložen. Pokud máme k dispozici pouze export RDF dat v podobě souboru ke stažení, můžeme si jej stáhnout a nahrát do vlastního RDF úložiště. Někdy má ale poskytovatel data uložena ve vlastním RDF úložišti a SPARQL endpoint k němu zpřístupní veřejně.

Příklad znalostního grafu výše je součástí většího znalostního grafu, který již je uložen v RDF úložišti s veřejně přístupným SPARQL endpointem. Jedná se o RDF úložiště Národního katalogu otevřených dat (NKOD). Zkuste ze svého prohlížeče SPARQL endpoint otevřít. Prohlížeč zobrazí formulář, kde do pole Query Text zkopírujte příklad kompletního SPARQL dotazu výše. Potom stiskněte tlačítko Run Query. Pokud jste na mobilu nebo se vám nechce kopírovat, můžete si námi připravený dotaz spustit rovnou.

Výsledkem je tabulka s jedním sloupcem a jedním řádkem (nepočítáme-li hlavičku tabulky), kde je uveden výsledek dotazu. Asi se divíte zvláštní hlavičce. To je chyba daného SPARQL endpointu, který pro HTML výpis špatně pracuje s kódováním. Vraťte se ale na stránku s formulářem. Všimněte si možnosti výběru formátu v poli Results Format. Vyberte formát CSV a spusťte dotaz znovu. Získáte CSV soubor s výsledkem, kde je již kódování v pořádku. Tento výstup je zřejmě výstup, který potřebujete pro další strojové zpracování výsledku ve svém oblíbeném nástroji, který pracuje s tabulkovými daty v podobě CSV souborů.

RDF úložiště Národního katalogu otevřených dat nenabízí moc pěkné uživatelské rozhraní pro SPARQL dotazování. Pro příklady SPARQL dotazů v tomto článku využijeme uživatelské rozhraní Yasgui, které je veřejně dostupné. Stačí zde zadat URL SPARQL endpointu, nad kterým se chceme dotazovat, což v našem případě znamená SPARQL endpoint NKOD. Všechny níže uvedené příklady si můžete vyzkoušet v tomto rozhraní sami a nebo můžete kliknout na odkaz poskytnutý pod každým příkladem. Odkaz povede na spuštění daného dotazu v Yasgui.

Pokročilejší SPARQL dotazování

Nyní již znáte podstatu dotazování do znalostních grafů pomocí dotazovacího jazyka SPARQL. Pojďme se podívat na složitější dotazy a některé další konstrukty tohoto jazyka. Na principech ale už nic měnit nebudeme.

Začněme se složitějšími grafovými vzory. Vraťme se k příkladu na prvním obrázku článku. Datová sada má poskytovatele, který je k ní připojen pomocí hrany označené predikátem http://purl.org/dc/terms/publisher. Předpokládejme, že známe IRI datové sady a chceme se zeptat na jejího poskytovatele. Dotaz vyjádříme ve SPARQL následujícím způsobem.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX ds: <https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/>

SELECT ?poskytovatel
WHERE {
  ds:719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 dct:publisher ?poskytovatel .
}

(zkusit dotaz)

Samotné IRI poskytovatele stačí, pokud máme nástroj, který je schopen IRI dereferencovat a získat o něm údaje. Pokud ale chceme jako výsledek SPARQL dotazu získat CSV soubor a s ním pracovat v nástroji, který neumí s IRI pracovat, potřebujeme dostat údaje o poskytovateli přímo do CSV souboru. Následující SPARQL dotaz rozšiřuje grafový vzor o hranu, pomocí které získáme název poskytovatele.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX ds: <https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/>
PREFIX lsgov: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>

SELECT ?poskytovatel ?názevPoskytovatele 
WHERE {
  ds:719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 dct:publisher ?poskytovatel .

  ?poskytovatel lsgov:má-název-orgánu-veřejné-moci ?názevPoskytovatele .
}

(zkusit dotaz)

Zde se dostáváme k problému, který někteří programátoři a databázoví specialisté popisují jako nevýhodu dotazování v jazyku SPARQL. Jiní jej nevidí jako problém, ale naopak jako dobrou vlastnost celého přístupu, ale tuto debatu zde v článku nepovedeme. Jde o to, že znalostní graf, nad kterým se dotazujeme, nemá explicitně definované schéma. Schématem myslíme definici struktury znalostního grafu, tj. jaké typy uzlů se v něm mohou vyskytovat a jaké mají vlastnosti. Na začátku článku jsme SPARQL srovnávali s relačními databázemi a jazykem SQL. Relační databáze mají schéma popisující strukturu tabulek definováno explicitně. Psaní SQL dotazů je pak jednodušší, protože si můžeme schéma jednoduše zobrazit před sebou. Při psaní SPARQL dotazů takový komfort nemáme.

Někdy je znalostní graf strukturován podle nějakého standardu nebo doporučení, které je zdokumentováno. To je případ i znalostního grafu Národního katalogu otevřených dat z našeho příkladu. Je strukturován podle standardu DCAT-AP. Jeho dokumentace specifikuje, jaké typy uzlů se ve znalostním grafu mohou vyskytnout a jaké mohou mít vlastnosti. Struktura znalostního grafu ale nemůže být konkrétním standardem svázána. Nad jeho rámec tak mohou být ve znalostním grafu další typy uzlů a vlastností. Kompletní schéma tak není snadné a často ani možné vyjádřit úplně. Pro základní dotazování můžeme ale využít prosté podívání se na vybrané uzly. Můžeme se tak např. podívat na naši konkrétní datovou sadu https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7. Vidíme zde, jaké vlastnosti datová sada má. Ty můžeme použít v našich dotazech. Můžeme se také podívat na jejich hodnoty, např. na poskytovatele naší datové sady, a zjistit, jaké vlastnosti jsou pro ně ve znalostním grafu uvedeny.

Ke konci článku se budeme věnovat problematice zjišťování schématu detailněji. Ukážeme tam, že lze schéma pohodlně zjistit pomocí SPARQL dotazů, které nevracejí data, ale strukturu dat znalostního grafu. Zde zatím pokračujme v příkladech. Ve SPARQL endpointu Národního katalogu otevřených dat je nahrána část znalostního grafu Registru práv a povinností, o kterém jsme se zmiňovali v předchozím dílu seriálu. Pohledem na poskytovatele datové sady https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 zjistíme, že jsou vedeny údaje o jeho datové schránce. Můžeme se na ni zeptat.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX ds: <https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/>
PREFIX lsgov: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>

SELECT ?poskytovatel ?název ?identifikátorDatovéSchránky
WHERE {
 ds:719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 dct:publisher ?poskytovatel .

 ?poskytovatel lsgov:má-název-orgánu-veřejné-moci ?název .
 ?poskytovatel lsgov:má-datovou-schránku-orgánu-veřejné-moci ?datováSchránka .
 
 ?datováSchránka lsgov:má-identifikátor-datové-schránky ?identifikátorDatovéSchránky .
}

(zkusit dotaz)

Další možností, jak zjistit strukturu dat ze znalostního grafu Registru práv a povinností, je podívat se do dokumentace datových sad, prostřednictvím kterých je nabízen jako otevřená data. Seznam datových sad Registru práv a povinností najdete v Národním katalogu otevřených dat. Při pohledu na katalogizační záznamy jednotlivých datových sad uvidíte i odkaz na dokumentaci, kde je zdokumentována i RDF struktura. Pro zjistění struktury orgánů veřejné moci, kteří jsou poskytovateli datových sad v Národním katalogu otevřených dat, potřebujete konkrétně datovou sadu o orgánech veřejné moci.

Všimněme si, že u předchozího dotazu neuvádíme v klauzuli SELECT všechny proměnné použité v grafovém vzoru. IRI datové schránky ve výsledku nechceme a proto proměnnou ?datováSchránka neuvádíme.

Podobně, jako jsme mohli syntakticky zkracovat zápis RDF trojic se stejným subjektem, můžeme zkracovat i části grafového vzoru. V předchozím dotazu máme dvě trojice grafového vzoru se stejným subjektem (začátkem). Můžeme je zkrátit následujícím způsobem.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX ds: <https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/>
PREFIX lsgov: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>

SELECT ?poskytovatel ?název ?identifikátorDatovéSchránky
WHERE {
 ds:719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 dct:publisher ?poskytovatel .

 ?poskytovatel lsgov:má-název-orgánu-veřejné-moci ?název ;
  lsgov:má-datovou-schránku-orgánu-veřejné-moci ?datováSchránka .
 
 ?datováSchránka lsgov:má-identifikátor-datové-schránky ?identifikátorDatovéSchránky .
}

(zkusit dotaz)

Další zkrácení je možné pomocí konstruktu cesty. Protože nepotřebujeme proměnnou ?datováSchránka, můžeme ji v grafovém vzoru vynechat a specifikovat cestu v grafu k identifikátoru datové schránky. Cesta sestává z IRI predikátů oddělených lomítkem /, které nahrazuje nepotřebnou proměnnou.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX ds: <https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/>
PREFIX lsgov: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>

SELECT ?poskytovatel ?název ?identifikátorDatovéSchránky
WHERE {
 ds:719f7b9f2cf4ab7fa40c7e7c459995a7 dct:publisher ?poskytovatel .

 ?poskytovatel lsgov:má-název-orgánu-veřejné-moci ?název ;
  lsgov:má-datovou-schránku-orgánu-veřejné-moci/lsgov:má-identifikátor-datové-schránky ?identifikátorDatovéSchránky .
}

(zkusit dotaz)

Pojďme nyní dotaz otočit a místo na poskytovatele konkrétní datové sady se zeptejme na datové sady daného poskytovatele. Můžeme zůstat u ČSÚ. Nejprve se zeptejme na seznam datových sad ČSÚ.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX ovmr: <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/>

SELECT ?datováSada ?název
WHERE {
  ?datováSada dct:publisher ovmr:00025593 ;
    dct:title ?název .
}

(zkusit dotaz)

Dotaz je jednoduchý, výsledek je bohatší - obsahuje všechny datové sady ČSÚ. Datové sady jsou v NKOD opatřeny klíčovými slovy. Klíčové slovo je k datové sadě připojeno pomocí hrany označené predikátem dcat:keyword, kde dcat: je prefixem pro slovník DCAT, který spravuje konsorcium W3C a na kterém je postaven evropský aplikační profil DCAT-AP. Zkusme získat seznam klíčových slov, které ČSÚ používá pro svoje datové sady.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX ovmr: <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/>

SELECT ?slovo
WHERE {
  ?datováSada dct:publisher ovmr:00025593 ;
    dcat:keyword ?slovo .
}

(zkusit dotaz)

Výsledek není úplně takový, jaký bychom chtěli, protože klíčová slova se v něm opakují. Pomocí klíčového slova DISTINCT můžeme v dotazu specifikovat, že chceme z výsledku odstranit duplicitní řádky. Navíc můžeme chtít pro přehlednost seznam setřídit podle abecedy, k čemuž můžeme použít doplňující klauzuli ORDER BY. Klíčové slovo DISTINCT i klauzuli ORDER BY je nutno používat s opatrností, neboť odstranění duplicit nebo třídění může být výpočetně náročnější, zejména pokud se dotýká více sloupců.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX ovmr: <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/>

SELECT DISTINCT ?slovo
WHERE {
  ?datováSada dct:publisher ovmr:00025593 ;
    dcat:keyword ?slovo .
}
ORDER BY ?slovo

(zkusit dotaz)

V klíčových slovech si můžeme všimnout, že ČSÚ používá pro označení některých svých datových sad klíčové slovo číselník a číselníky. Pokud chceme vybrat pouze ty datové sady, které jsou označeny tímto klíčovým slovem, musíme specifikovat filtr. K tomu slouží konstrukce FILTER specifikující výrok, který srovnává nebo jinak testuje hodnoty proměnných pomocí různých operátorů. Může také kombinovat srovnání a testy pomocí logických spojek. Následující dotaz využívá filtrování k získání číselníků ČSÚ.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX ovmr: <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/>

SELECT DISTINCT ?datováSada ?názevDatovéSady
WHERE {
  ?datováSada dct:publisher ovmr:00025593 ;
    dcat:keyword ?slovo ;
    dct:title ?názevDatovéSady .

  FILTER(?slovo = "číselník" || ?slovo = "číselník")
}

(zkusit dotaz)

Na tomto místě poznáme, zda si dotazy opravdu zkoušíte pustit. Pokud zkoušíte, asi se divíte, proč je výsledek prázdný. Změnila se snad nějak struktura dat v úložišti od doby, kdy jsme napsali tento článek? Ne, problém je jinde. Zkuste se vrátit k výsledku předchozího dotazu, který vracel seznam klíčových slov. Podívejte se detailně na výsledek. Uvidíte, že na řádcích nejsou prosté řetězce, ale řetězce opatřené ještě kódem jazyka, ve kterém je řetězec uveden. Jedná se tak o jiný datový typ, jehož hodnoty nelze přímo porovnávat s prostými řetězci. Máme dvě možnosti. Můžeme aplikovat na proměnnou ?slovo SPARQL funkci STR, která hodnotu proměnné převede na prostý řetězec. Pro jazykový řetězec to znamená prosté odhození kódu jazyka z hodnoty. Nebo můžeme jako porovnávací hodnotu uvést řetězec i s kódem jazyka. Následující oprava dotazu uvádí obě možnosti.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX ovmr: <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/>

SELECT DISTINCT ?datováSada ?názevDatovéSady
WHERE {
  ?datováSada dct:publisher ovmr:00025593 ;
    dcat:keyword ?slovo ;
    dct:title ?názevDatovéSady .

  FILTER(STR(?slovo) = "číselník" || ?slovo = "číselník"@cs)
}

(zkusit dotaz)

Nyní už výsledek vypadá správně. Ve výsledku nám mohou vadit datové sady, které nejsou číselníky, ale datovými sadami s vazbami mezi číselníky. Když se podíváme na vybranou datovou sadu s vazbami, např. https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025593/4d48b86f30f98c284134798ca93c92db, můžeme si všimnout, že používá klíčové slovo vazba. Pojďme si je tedy z výsledku dotazu odfiltrovat.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX ovmr: <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/>

SELECT DISTINCT ?datováSada ?názevDatovéSady
WHERE {
  ?datováSada dct:publisher ovmr:00025593 ;
    dcat:keyword ?slovo ;
    dct:title ?názevDatovéSady .

  FILTER((STR(?slovo) = "číselník" || ?slovo = "číselník"@cs) && ?slovo != "vazba"@cs)
}

(zkusit dotaz)

Doufáme, že už si dotazy opravdu zkoušíte. Ve výsledku vazby stále vidíme. Jak je to možné, když je filtrujeme pryč? Odpověď je jednoduchá - nefiltrujeme je. Vysvětlení je ale trochu složitější. Nesouvisí s dotazovacím jazykem SPARQL, souvisí s logikou. Vyhodnocení dotazu znamená, že jsou ve znalostním grafu vyhledávány části, které odpovídají grafovému vzoru. Jistě jste si pro datové sady s vazbami všimli, že nejsou označeny pouze klíčovým slovem vazba, ale i jinými klíčovými slovy, např. právě číselník nebo ČSÚ. A proto se podaří pro grafový vzor najít část, která odpovídá datové sadě ČSÚ s klíčovým slovem, které není slovem vazba, a datová sada s vazbami je vrácena ve výsledku.

Pro řešení tohoto problému nám nestačí filtrování pomocí jednoduché výrokové logiky, ale potřebujeme existenční kvantifikátor. Ten nám umožní rozšířit předchozí vzor tak, abychom mohli říci, že chceme pouze takové datové sady, pro které neexistuje klíčové slovo vazba. Předchozí dotaz toto neříká. Ten říká, že chceme takové datové sady, pro které nějaká jejich klíčová slova nejsou slovem vazba. A to je podstatný logický rozdíl. Neexistenci můžeme vyjádřit pomocí konstrukce FILTER NOT EXISTS, která uvádí grafový vzor (můžeme říkat podvzor), který nesmí být naplněn.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX ovmr: <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/>

SELECT DISTINCT ?datováSada ?názevDatovéSady
WHERE {
  ?datováSada dct:publisher ovmr:00025593 ;
    dcat:keyword ?slovo ;
    dct:title ?názevDatovéSady .

  FILTER((STR(?slovo) = "číselník" || ?slovo = "číselník"@cs))
  FILTER NOT EXISTS {
    ?datováSada dcat:keyword ?jinéSlovo .
    FILTER(?jinéSlovo = "vazba"@cs)
  }
}

(zkusit dotaz)

Zde jsme se dostali až k samotným logickým základům dotazování, které se hodí i při používání jiných dotazovacích jazyků. Chtěli jsme pouze demonstrovat podobnost síly jazyka SPARQL s jinými dotazovacími jazyky, např. SQL.

Agregační dotazy ve SPARQL

V jazyku SPARQL můžeme také zapisovat tzv. agregační dotazy. Jedná se o dotazy, které nevrací prvky, ale jejich počty, průměry jejich číselných vlastností apod. Existuje zde klauzule GROUP BY, pomocí které specifikujeme, že se části znalostního grafu odpovídající grafovému vzoru seskupí podle hodnoty nějaké proměnné, tzv. agregační proměnné. Jedna skupina obsahuje ty části znalostního grafu, pro které má agregační proměnná stejnou hodnotu. Ve specifikaci výsledku potom můžeme uvést buď agregační proměnnou, agregaci nějaké neagregační proměnné, např. pomocí agregační funkce AVG pro průměr nebo spočítání počtů prvků ve skupině pomocí agregační funkce COUNT. Uveďme si agregace na příkladu. Chceme vědět počet datových sad podle poskytovatele. Zde si všimněte, že jsme přidali ještě další trojici do grafového vzoru, která říká, že entita ?datováSada je (typu) datová sada. Predikát pro ono “je (typu)” má v modelu RDF zkrácené IRI rdf:type a v syntaxi Turtle se dále zkracuje právě slovem “a”, což vychází ze způsobu čtení tohoto tvrzení v angličtině, kde bychom řekli “There is a dataset” nebo “There is an entity (?datováSada) which is a dataset (dcat:Dataset)”.

PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>

SELECT DISTINCT ?poskytovatel (COUNT(?datováSada) AS ?početDatovýchSad)
WHERE {
  ?datováSada a dcat:Dataset;
    dct:publisher ?poskytovatel .
}
GROUP BY ?poskytovatel

(zkusit dotaz)

Zkusme výsledek trochu vylepšit. Nejprve výsledek seřaďme. Klauzule ORDER BY je aplikována až po agregaci. Dále si přidejme název poskytovatele do výsledku. Protože do výsledku může jít pouze agregační proměnná, musíme mít dvě agregační proměnné. Princip je ale stejný.

PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct:  <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX lsgov: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>

SELECT DISTINCT ?poskytovatel ?názevPoskytovatele (COUNT(?datováSada) AS ?početDatovýchSad)
WHERE {
  ?datováSada a dcat:Dataset ;
    dct:publisher ?poskytovatel .

  ?poskytovatel lsgov:má-název-orgánu-veřejné-moci ?názevPoskytovatele .
}
GROUP BY ?poskytovatel ?názevPoskytovatele
ORDER BY ?početDatovýchSad

(zkusit dotaz)

Možná jste si všimli, že druhý dotaz vrací jiný počet poskytovatelů než předchozí dotaz (ke dni vydání článku vrací první dotaz 42 poskytovatelů, druhý 41). Je to způsobeno tím, že pro některé poskytovatele neexistuje hodnota vlastnosti lsgov:má-název-orgánu-veřejné-moci a proto nejsou do výsledku vybrány. Pokud chceme mít ve výsledku i tyto poskytovatele, musíme v dotazu specifikovat, že část grafového vzoru s vlatností lsgov:má-název-orgánu-veřejné-moci je nepovinná. Část grafového vzoru můžeme ve SPARQL označit jako nepovinnou pomocí klíčového slova OPTIONAL následovaného nepovinnou částí grafového vzoru ve složených závorkách, jak je ukázáno na následujícím příkladu.

PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct:  <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX lsgov: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>

SELECT DISTINCT ?poskytovatel ?názevPoskytovatele (COUNT(?datováSada) AS ?početDatovýchSad)
WHERE {
  ?datováSada a dcat:Dataset ;
    dct:publisher ?poskytovatel .

  OPTIONAL { ?poskytovatel lsgov:má-název-orgánu-veřejné-moci ?názevPoskytovatele . }
}
GROUP BY ?poskytovatel ?názevPoskytovatele
ORDER BY ?početDatovýchSad

(zkusit dotaz)

Nyní máme ale ve výsledku jednoho poskytovatele bez názvu. Název má ve znalostním grafu Národního katalogu otevřených dat uveden, ale ne jako hodnotu vlastnosti lsgov:má-název-orgánu-veřejné-moci, protože není orgánem veřejné moci a není tak reprezentován ve znalostním grafu Registru práv a povinností. Prozkoumáním znalostního grafu zjistíme, že má název uveden jako hodnotu vlastnosti foaf:name. Tuto vlastnost mají ve znalostním grafu Národního katalogu otevřených dat všichni poskytovatelé dat. Zkusme tedy změnit SPARQL dotaz na tuto vlastnost.

Je zde ale drobná technická komplikace. Úložiště RDF trojic znalostního grafu Národního katalogu otevřených dat je rozčleněno do tzv. pojmenovaných grafů. Zjednodušeně řečeno to znamená, že trojice tvořící znalostní graf Národního katalogu otevřených dat jsou logicky rozděleny do množin, z nichž každá tvoří samostatný logický graf, který je pojmenovaný a identifikovaný pomocí IRI. Konkrétně v našem případě je vytvořen pojmenovaný graf pro každou datovou sadu katalogizovanou v Národním katalogu otevřených dat. Je to tak totiž vyžadováno Oficiálním portálem evropských dat, který používá SPARQL endpoint Národního katalogu otevřených dat pro harvestaci katalogizačních záznamů. Ten také vyžaduje, aby název poskytovatele datové sady byl uveden pomocí vlastnosti foaf:name přímo jako trojice ve znalostním grafu této datové sady. V Národním katalogu otevřených dat to pak znamená, že název poskytovatele je pomocí vlastnosti foaf:name uveden tolikrát, kolik publikuje datových sad.

Uvažujme následující grafový vzor:

?datováSada a dcat:Dataset ;
  dct:publisher ?poskytovatel .

?poskytovatel foaf:name ?názevPoskytovatele .

Co znamená vzhledem k výše uvedenému? Že při jeho vyhodnocování chceme dvojice (datová sada, poskytovatel) a k poskytovateli všechna opakování hodnoty jeho vlastnosti foaf:name. V Národním katalogu je jako poskytovatel Český úřad zeměměřičský a katastrální s řádově 100.000 datových sad. Pro každou z nich je ve znalostním grafu 1 pojmenovaný graf s názvem úřadu. Výše uvedený grafový vzor tak vede na 100.000 datových sad a ke každé je vybrán 100.000x název úřadu. Slovy matematika, tvoříme kartézský součin dvou množin - množiny datových sad poskytovatele a množiny opakování názvu poskytovatele v každé datové sadě. To vede na 10.000.000.000 řádků výsledku. Takový dotaz by se možná vyhodnotil, ale určitě za dobu delší než je stanovený time out pro vyhodnocování dotazů na zcela veřejném SPARQL endpointu Národního katalogu otevřených dat. K dotazu musíme přistoupit chytřeji. Musíme omezit kartézský součin. V tomto případě to lze jednoduše s využitím klauzule GRAPH uvnitř specifikace grafového vzoru dotazu. Klauzule má následující tvar.

GRAPH <IRI-grafu> {
  *grafový vzor*
}

Definuje, že grafový vzor se má vyhodnocovat pouze uvnitř pojmenovaného grafu s daným IRI. Pokud nechceme specifikovat vyhodnocení uvnitř konkrétního grafu ale uvnitř nějakého (avšak jednoho) grafu, použijeme místo konkrétního IRI proměnnou.

GRAPH ?g {
  *grafový vzor*
}

Zkusme získaný poznatek aplikovat.

PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct:  <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX lsgov: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>

SELECT DISTINCT ?poskytovatel ?názevPoskytovatele (COUNT(?datováSada) AS ?početDatovýchSad)
WHERE {
  GRAPH ?g {
   ?datováSada a dcat:Dataset ;
     dct:publisher ?poskytovatel .

   ?poskytovatel foaf:name ?názevPoskytovatele .
  }
}
GROUP BY ?poskytovatel ?názevPoskytovatele
ORDER BY ?početDatovýchSad

(zkusit dotaz)

Dotaz je vyhodnocen tak, že hledáme datové sady a jejich poskytovatele s jejich názvem, ale vždy celé pouze v rámci jednoho pojmenovaného grafu. Tím se vyhneme kartézskému součinu mezi datovými sadami a opakováním názvů poskytovatelů pro jednotlivé datové sady.

Dotazy na strukturu znalostního grafu

Vraťme se ještě k problému zjišťování schématu znalostního grafu. Výhoda datového modelu RDF spočívá v možnosti zakódování schématu přímo v datech. Tj. schéma není definováno explicitně, ale vyplývá implicitně z tvaru samotných dat. Určitá omezení na strukturu nebo předepsaná doporučená struktura sice mohou být dány pomocí slovníku nebo ontologie, ale nejsou striktní. To dává znalostním grafům zajímavou míru flexibility, ale může být potíží, pokud se chceme v datech vyznat a zapsat dotaz. Toto ale není vlastností modelu RDF nebo jazyka SPARQL. Jde o to, že ve znalostních grafech reprezentujeme složitá data ve velké míře detailu. Vysoká složitost datového schématu se pak projeví v jakémkoliv datovém modelu.

Jak jsme již popisovali výše, schéma můžeme zjišťovat dereferencí IRI vybraných uzlů, které použijeme jako příklady. Pomocí příkladů ale nikdy nemůžeme zjistit úplné schéma. Pokud nutně potřebujeme kompletní schéma, využijeme dotazovací jazyk SPARQL. Ten nám umožňuje se na strukturu dat ptát. Jak jsme řekli na začátku článku, proměnnou můžeme použít nejenom na místě subjektu nebo objektu, ale také na místě predikátu. A tak se můžeme např. zeptat na to, jaké všechny vlastnosti jsou popsány pro ČSÚ.

PREFIX ovmr: <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/>

SELECT DISTINCT ?vlastnost
WHERE {
  ovmr:00025593 ?vlastnost [] .
}

(zkusit dotaz)

Povšimněte si konstruktu []. Ten říká, že je nám jedno, co je v dané odpovídají části znalostního grafu za hodnotu, nepřiřazujeme ji do proměnné a tudíž ji ani nebudeme chtít ve výsledku.

Výsledek nám pomůže při psaní SPARQL dotazů na poskytovatele ve znalostním grafu NKOD. S dotazy na strukturu dat ale opatrně. Snažte se vždy výsledky nějak omezovat, tj. ukotvit v nějakém bodě, což jsme udělali v příkladu výše. Přílišná obecnost dotazu může vést na výpočetně náročnou exploraci znalostního grafu. Pokud se ptáte na veřejný SPARQL endpoint, může se stát, že nebude z důvodu jeho omezení schopen na dotaz odpovědět. Správně nastavený SPARQL endpoint by měl mít definovánu maximální dobu vyhodnocovaní dotazu. Po jejím uplynutí vám vrátí time out chybu.

Závěr

Tento článek je třetím dílem v seriálu článků o znalostních grafech. První díl je úvodem do znalostních grafů, který vysvětluje pojem znalostní graf a ukazuje několik příkladů. Druhý díl představuje datový model RDF, který je standardním datovým modelem pro publikaci znalostních grafů na Webu. V tomto, třetím, dílu jsme se seznámili se základními principy dotazování nad znalostními grafy reprezentovanými v datovém modelu RDF pomocí dotazovacího jazyka SPARQL. Zjistili jsme, že dotazování je založeno na grafových vzorech a vyhledávání částí znalostního grafu, které grafovým vzorům odpovídají. Viděli jsme řadu příkladů, které nám ukázaly jednoduché i složitější dotazy vyjádřené v jazyku SPARQL, jejichž základem jsou právě grafové vzory. Seznámili jsme se se základními i pokročilými konstrukty jazyka SPARQL, jako jsou např. agregace výsledků nebo dotazování na strukturu znalostního grafu. Všechny příklady SPARQL dotazů jsou dotazy nad znalostním grafem Národního katalogu otevřených dat (NKOD). Každý lze přímo spustit nad veřejným SPARQL endpointem NKOD. Čeká nás několik dílů tohoto seriálu, kde představíme další veřejné SPARQL endpointy. Uvidíme také např., že v jednom SPARQL dotazu se můžeme dotázat i do více SPARQL endpointů najednou.