Ministerstvo vnitra ČR uspořádalo mezinárodní workshop o otevřených propojených datech

, Michal Kubáň

Ve dnech 6. a 7.12. pořádali zástupci Evropské komise a Evropského datového portálu ve spolupráci s Odborem hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR workshop k tématu otevřených propojených dat (angl. Linked Open Data). Workshopu se zúčastnilo 21 účastníků z vybraných zemí EU, tj. Česka, Polska, Slovinska, Slovenska, Irska, Belgie, Lucemburska, Německa a Nizozemí. Na workshopu vystoupily zástupce těchto organizací: MV ČR, Úřad Publikace EU (Evropská komise), European Data Portal, Fraunhofer FOKUS, Central Statistical Office Ireland.

Cílem workshopu byla výměna zkušeností s novým způsobem publikace a sdílení otevřených dat, který je souhrnně označován jako otevřená propojená data.

První den workshopu zahájil Národní koordinátor otevřených dat v ČR Michal Kubáň přehledem aktuálního stavu otevřených dat v ČR. Poté Wassim Derguech z irského národního portálu otevřených dat představil koncept otevřených propojených dat. Zdůraznil přínosy konceptu spočívající v široce akceptovaných doporučeních konsorcia WWW (HTTPS protokol, využití URL pro propojování datových entit mezi různými poskytovateli otevřených dat a standardizované datové struktury).

Následovala sekce, ve které členové týmu projektu "Implementace strategií v oblasti otevřených dat II" popsali aktuální stav a výhled aktivit v oblasti otevřených propojených dat v ČR. Martin Nečaský informoval účastníky workshopu o otevřených datech, která již jsou publikována jako otevřená propojená data. Jedná se o data České správy sociálního zabezpečení a Generálního finančního ředitelství. Zdůraznil však, že současné aktivity probíhají bez širší koncepce, která by uvažovala celý prostor otevřených dat veřejné správy. Přitom až právě na této úrovni se mohou přínosy otevřených propojených dat projevit. Nastínil, jaké problémy přináší současné způsoby publikace dat a jak je efektivně vyřeší aplikace principů otevřených propojených dat. V následující prezentaci ukázal Petr Křemen, jak je možné zlepšit interoperabilitu otevřených dat díky lepším popisům dat pomocí konceptuálních datových modelů a sémantických slovníků budovaných pomocí metod ontologického inženýrství a otevřených propojených dat. Nastínil budoucí plán implementovat modely a slovníky do Národního katalogu otevřených dat a tím uživatelsky přívětivou formou zlepšit vyhledatelnost datových sad na základě sémantických souvislostí. Posledním v sekci byl Jakub Klímek, který představil nové řešení Národního katalogu otevřených dat založeného na EU standardu DCAT-AP pro katalogizaci otevřených dat. Zdůraznil, že český národní katalog je prvním katalogem v EU s plnou a nativní podporou tohoto standardu a že celé řešení národního katalogu je postaveno na open-source technologiích.

Po české sekci představil Eoin McCuirc aktivity irského statistického úřadu v oblasti otevřených propojených dat v rámci projektu ESSNET ON LINKED OPEN STATISTICS, kterého se účastní také bulharský a italský statistický úřad. Cílem projektu je vytvořit metodiku a prostředí pro publikaci statistických dat v podobě otevřených propojených dat, některá data též v dané podobě publikovat a nad nimi vytvořit tzv. "killer application", tj. softwarovou aplikaci, která jasně ukáže použitelnost a přínosy principů otevřených propojených dat v praxi.

Druhý den workshopu zahájil Simon Steuer z Úřadu pro publikace EU přednáškou o využití principů otevřených propojených dat v katalogu otevřených dat Evropské komise. Ukázal, že celý katalog je postaven na principech otevřených propojených dat a také, že některá v něm katalogizovaná data jsou v této podobě poskytována. Účastníkům workshopu též představil výsledky hackathonu pořádaného Evropskou komisí k využití otevřených dat.

Zbytek dne byl v režii kolegů z Fraunhofer FOKUS v Berlíně, kteří jsou zodpovědní za rozvoj Evropského datového portálu, v němž má svůj obraz i český Národní katalog otevřených dat. Byla představena architektura nového řešení Evropského datového portálu, která je postavena na principech otevřených propojených dat a na standardu DCAT-AP. Ukázalo se, že řešení českého i evropského portálu jsou si v řadě aspektů blízká, k čemuž proběhla detailní debata. Po přednášce se účastníci workshopu rozdělili do 3 skupin a pracovali na hledání odpovědí na otázky spojené s využíváním principů otevřených propojených dat pro publikaci otevřených dat v EU:

Zástupci Fraunhofer FOKUS v závěru workshopu shrnuli výsledky hodinové práce týmů. Nejzajímavějšími závěry jsou: