Informace o volném přístupu k distribuci datové sady

Tato distribuce datové sady:

  1. není způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu vlastním duševním výtvorem autora ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon);
  2. nenaplňuje znaky pro vznik práva pořizovatele databáze dle § 88 a následujících Autorského zákona;
  3. v sobě neobsahuje autorským právem chráněná díla dle § 2 odst. 1 Autorského zákona. Z těchto důvodů není tato datová sada z hlediska autorského práva a sui generis databázových práv chráněná jako celek, stejně jako nejsou chráněny její dílčí části. Každý tak může databázi volně vytěžovat a zužitkovat, tzn. data v ní obsažená volně užívat k jakýmkoli účelům, včetně komerčních.