Distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází

Poskytovaná distriubuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází ve smyslu § 2 odst. 2 a 5 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Strukturu poskytované distribuce datové sady (strukturu poskytované databáze) je tak možné bez dalšího převzít a opětovně užívat.