Počet potvrzených nakažených osob COVID-19 v krajích ČR

, Michal Škop

Ministerstvo zdravotnictví ČR začalo 27.3.2020 zveřejňovat na svém dashboardu dlouho očekávaná otevřená data z krajských hygienických stanic o onemocnění způsobených virem COVID-19.

Použijeme je na vytvoření grafu průběhu počtu potvrzených osob s nákazou virem COVID-19. Tentokrát použijeme Python. Cílem je vytvořit tento graf (inspirovaný grafy z Financial Times).

Počet potvrzených nakažených COVID-19 v krajích ČR k 29.3.2020
Počet potvrzených nakažených COVID-19 v krajích ČR k 29.3.2020

Použitá data

Postup zpracování

Postup zpracování je rozdělen na dvě části. V první se budeme zabývat přípravou dat a v druhé následně kreslením grafu.

Příprava dat

Cílem této části je připravit kumulativní data potvrzených nakažených do CSV tabulky tak, aby se snáze dělal graf. Tj. aby byla informace o počtu pro každý den a každý kraj (přesto, že ve zdrojových datech třeba takový údaj - kombinace určité datum a určitý kraj - není, protože tam bylo 0 nových případů).

Tabulka bude vypadat takto:

date code value
2020-02-29 CZ010 2
2020-02-29 CZ020 0

Použijeme Python (verzi 3) a knihovnu Pandas.

Nejprve naimportujeme potřebné knihovny a nastavíme si náš pracovní adresář (nastavte si tam vlastní):

import csv
import datetime
import pandas

path = "NÁŠ_PRACOVNÍ_ADRESÁŘ"

Stáhneme aktuální data:

url = "https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/osoby.csv"
source_data = pandas.io.parsers.read_csv(url)

Bezpochyby existuje i elegantnější řešení, ale tohle je také funkční:

# pivot table from source data
grouped_data = source_data.groupby(['datum_hlaseni', 'kraj'])['datum_hlaseni'].count().reset_index(name='value')

# dates
first_day = datetime.datetime.strptime(grouped_data.min()['datum_hlaseni'], "%Y-%m-%d")
last_day = datetime.datetime.strptime(grouped_data.max()['datum_hlaseni'], "%Y-%m-%d")
difference = last_day - first_day

# full table with all dates and all regions
full_zero_data = pandas.DataFrame(columns=grouped_data.columns)
codes = grouped_data['kraj'].unique()
for i in range(0, difference.days + 1):
  this_day = first_day + datetime.timedelta(i)
  for code in codes:
    item = {
      'datum_hlaseni': datetime.datetime.strftime(this_day, "%Y-%m-%d"),
      'kraj': code
    }
    full_zero_data = full_zero_data.append(item, ignore_index=True)

# join the tables -> all dates and regions with values
full_grouped_data = pandas.merge(full_zero_data, grouped_data, how='left', on=['datum_hlaseni', 'kraj'])
full_grouped_data.fillna(0, inplace=True)
full_grouped_data = full_grouped_data.drop(['value_x'], axis=1)
full_grouped_data.columns = grouped_data.columns

# cumulative data
cumulative_data = {}
header = ['date', 'code', 'value']
with open(path + "cz_regions_infected.csv", "w") as fout:
  dr = csv.DictWriter(fout, header)
  dr.writeheader()
  for index, row in full_grouped_data.iterrows():
    this_day = datetime.datetime.strptime(row['datum_hlaseni'], "%Y-%m-%d")
    this_yesterday = this_day - datetime.timedelta(1)
    this_yesterday_text = datetime.datetime.strftime(this_yesterday, "%Y-%m-%d")
    try:
      last = cumulative_data[this_yesterday_text][row['kraj']]
    except Exception:
      last = 0
    if row['datum_hlaseni'] not in cumulative_data.keys():
      cumulative_data[row['datum_hlaseni']] = {}
    cumulative_data[row['datum_hlaseni']][row['kraj']] = last + int(row['value'])
    item = {
      'date': row['datum_hlaseni'],
      'code': row['kraj'],
      'value': cumulative_data[row['datum_hlaseni']][row['kraj']]
    }
    dr.writerow(item)

Celý soubor s přípravou dat v pythonu a výsledný soubor cz_regions_infected.csv

Kreslení grafu

Na kreslení grafu použijeme opět Python s Pandas a na samotné kreslení knihovnu Plotly.

Načteme si data, spojíme je do tabulky, připravíme série za jednotlivé kraje a najdeme maximum za všechny hodnoty.

import datetime
import math
import pandas
import plotly.subplots as subplots
import plotly.graph_objects as go

path = "NÁŠ_PRACOVNÍ_ADRESÁŘ"

# read data
infected = pandas.read_csv(path + "cz_regions_infected.csv")
basic_info = pandas.read_csv(path + 'cz_regions.csv')
data = pandas.merge(infected, basic_info, on='code')
names = sorted(basic_info["name"].tolist())
series = []
for name in names:
  series.append(data[(data['name'] == name)])
dates = []
for row in series[0]['date']:
  date = datetime.datetime.strptime(row, "%Y-%m-%d")
  dates.append(date)

# y max value for chart
data['value_per_capita'] = data['value'] / data['population']
y_max = math.ceil(max(data['value_per_capita']) * 10000) * 10

Aby graf byl hezčí, použijeme nějakou připravenou paletu barev, já používám United z Bootswatch:

# colors from https://bootswatch.com/united/
colors = {
  'primary': '#ce4414',
  'secondary': '#9c948a',
  'success': '#2f973e',
  'info': '#138496',
  'warning': '#ecaa1b',
  'danger': '#c7291e',
  'dark': '#772953',
  'light': '#e9ecef',
  'text-light': 'rgba(0, 0, 0, 0.9)',
  'text-dark': '#fff',
  'text-muted': '#868e96',
  'text-primary': '#E95420',
  'text-secondary': '#AEA79F',
  'text-warning': '#EFB73E',
  'text-danger': '#DF382C',
  'text-success': '#38B44A',
  'text-info': '#17a2b8'
}

Nastavíme základní matici malých grafů (máme 14 krajů, takže 3x5 bude ok).

dims = [3, 5]
fig = subplots.make_subplots(dims[0], dims[1], shared_yaxes=True, subplot_titles=names)

Nakreslíme jednotlivé malé grafy, včetně úprav os:

i = 1
j = 1
for s in series:
  # gray lines of other regions
  for ss in series:
    traceg = go.Scatter(
      x=dates,
      y=(ss['value'] / ss['population'] * 100000).tolist(),
      name=ss['name'].tolist()[0],
      mode='lines',
      line={
        'color': colors['text-secondary'],
        'width': 2
      }
    )
    fig.add_trace(traceg, row=i, col=j)
  # main colourful line of the region
  trace = go.Scatter(
    x=dates,
    y=(s['value'] / s['population'] * 100000).tolist(),
    name=s['name'].tolist()[0],
    mode='lines',
    line={
      'color': colors['dark'],
      'width': 8
    }
  )
  fig.add_trace(trace, row=i, col=j)
  # y axis
  fig.update_yaxes(
    range=[0, y_max],
    color=colors['text-secondary'],
    tickfont={'size': 30},
    gridwidth=1,
    gridcolor=colors['light'],
    row=i,
    col=j
  )
  # x axis
  fig.update_xaxes(
    tickformat="%-d.%-m.",
    color=colors['text-secondary'],
    tickfont={'size': 30},
    nticks=5,
    gridwidth=2,
    gridcolor=colors['light'],
  )
  j += 1
  if j == (dims[1] + 1):
    j = 1
    i += 1

Nastavíme layout grafu a nadpisy.

# layout settings, title
fig.update_layout(
  height=1500,
  width=2000,
  showlegend=False,
  margin={
    't': 200
  },
  title={
    'font': {
      'size': 45,
      'color': colors['dark']
    },
    'text': "<b>COVID 19 - Potvrzené případy na 100 000 obyvatel (kumulativní) - Kraje ČR - " + datetime.date.today().strftime("%-d.%-m.%Y") + "</b>"
  },
  font={"family": "Ubuntu", "color": colors['primary']},
  template="plotly_white"
)
fig.update_annotations(
  font={'size': 40}
)

Do prázdného místa 15. malého grafu přidáme credit:

credit = go.layout.Annotation(
  text='Aktualizováno: ' + datetime.date.today().strftime("%-d.%-m.%Y") + '<br>Autor: Michal Škop<br>@skopmichal<br>Zdroj dat: MZČR, KHS ČR<br>CC-BY',
  align='left',
  font={'size': 20, 'color': colors['text-secondary']},
  showarrow=False,
  xref='paper',
  yref='paper',
  x=1,
  y=0
)
fig.add_annotation(credit)

Graf uložíme do souboru cz_regions.png a cz_regions.svg.

fig.write_image(path + "cz_regions.png")
fig.write_image(path + "cz_regions.svg")

Pro obecné použití jsme použili rozměr 4x3. Např. pro Twitter je ale lepší 2:1.

# Different size optimized for Twitter
fig.update_layout(
  height=1000,
  width=2000
)
fig.write_image(path + "cz_regions_twitter.png")

Celý soubor s kreslením grafu v pythonu.

Výsledek

Výsledný graf s poměrem stran 2:1 (např. pro Twitter):

COVID 19 - Potvrzené případy na 100 000 obyvatel (kumulativní) - Kraje ČR k 29.3.2020
COVID 19 - Potvrzené případy na 100 000 obyvatel (kumulativní) - Kraje ČR k 29.3.2020

Použité nástroje