Kartogram ČR (choropleth, choropletová mapa)

, Michal Škop

Jednou ze základních vizualizací jsou choropletové mapy. Ukážeme si, jak sestrojit takovou mapu ČR za pomoci otevřených dat a open source nástrojů.

V češtině jsou trochu nešťastně zvané kartogramy (neboť cartogram v angličtině a mnoha jiných jazycích je něco jiného).

Zobrazení v mapách: Obce a ORP v ČR - hustota obyvatel

Cílem je zhotovit takovouto mapu zobrazující hustotu zalidnění v obcích a obdobnou v ORP (“malé okresy”) v ČR. Hustota zalidnění je tu zvolená na ukázku, stejně tak lze zobrazit leccos jiného.

Hustota zalidnění v obcích ČR.
Hustota zalidnění v obcích ČR.

Zkusíme tu více postupů, jak se k výsledné mapě dostat:

Samozřejmě je těch možných postupů mnohem více, např. pomocí package RCzechia v R.

Použitá data

Data použitá pro tento projekt si najdeme v NKOD - Národním katalogu otevřených dat.

Instalace potřebných programů

Pro přípravu dat pro D3 si naistalujeme potřebné programy, které jsou open source a zdarma: ndjson-cli, topojson-server, topojson-simplify, topojson-client, shapefile, d3-tsv (možná je třeba užít sudo):

npm install ndjson-cli
npm install topojson-server
npm install topojson-simplify
npm install topojson-client
npm install shapefile
npm install -g d3-dsv # note: this did not work without the -g

Pro přípravu dat a pro vykreslení v QGISu potřebujeme samozřejmě nainstalovat QGIS, který je open source a zdarma.

Postup zpracování: Mapa v D3

Příprava dat

Standardizace geodat

Z RÚIANu si stáhneme data a ze souboru 1.zip extrahujeme do svého pracovního adresáře všechny soubory začínající OBCE_P (obce) a ORP_P (ORP).

Tyto SHP soubory mají zatím několik problémů:

Oba tyto problémy pořešíme projednou ručně - v LibreOffice a v QGISu. Jiné postupy pro geo-kódování jsou navržené třeba zde, příp. kódování češtiny lze řešit i v QGISu, jak je popsáno zde.

UTF-8:

WGS 84:

Podobně si přetransformujeme i ORP do souborů <pracovní adresář>/orp.shp (a další orp. se vytvoří).

Uložení přetransformovaných souborů.
Uložení přetransformovaných souborů.
Příprava statistických dat

Z ČSÚ stáhneme data a extrahujeme do svého pracovního adresáře soubor UAP01_2018 (příp. novější rok). Z něj vyfiltrujeme (opět např. ručně v LibreOffice Calc) řádky, které v sloupci vuk_txt mají hodnoty Celková výměra (v hektarech) a Počet obyvatel. A vytvoříme si nový soubor <pracovní adresář>/obce_hustota.csv, a dopočteme si hustotu zalidnění na 1 km2. Vyplatí se nám původní soubor nejprve seřadit dle vuk_txt a uzemi_kod (což je kód obce). Můžeme se vyhnout některým možným problémům při zobrazování dat v budoucnu, pokud tu hustotu zaokrouhlíme (tj. =round(počet obyvatel / výměra * 100)). Tabulka bude vypadat nějak takto, pro budoucí potřeby si kód obce (uzemi_kod) označíme jako id (budeme potřebovat slupce id a hustota):

id Celková výměra (v hektarech) Počet obyvatel hustota uzemi_txt
500011 1603 1865 116 Želechovice nad Dřevnicí
500020 1209 1224 101 Petrov nad Desnou

Např. pomocí Pivot tables (Kontingenční tabulky) rovnou v LibreOffice Calc (Insert->Pivot Table...) si vytvoříme obdobný soubor orp_hustota.csv, kde budeme mít minimálně prislorp_kod a vypočtený sloupec hustota.

Nastavení Pivot tables (kontingenčních tabulek).
Nastavení Pivot tables (kontingenčních tabulek).

Bohužel kódy ORP v těchto datech a datech z RÚIANu nejsou shodné, tak je ještě musíme sjednotit. Takže opět použijeme Národní katalog otevřených dat a najdeme si Číselník obcí s rozšířenou působností. Přímo se nám nabízí stažení jenom v XML, což by znamenalo další práci navíc. Naštěstí NKOD má odkaz i na zdrojovou stránku s dokumentací (Zobrazit dokumentaci) a na této stránce skočíme na Ke stažení a tady už si můžeme vybrat i formát CSV. Dáme stáhnout a máme soubor CIS0065_CS.csv.

Z toho nás zajímají sloupce CHODNOTA (alias kód ORP dle ČSÚ) a KOD_RUIAN (alias kód ORP dle RÚIANu).

A upravíme náš finální soubor orp_hustota.csv do takovéhoto stavu, kde id je přejmenovaný KOD_RUIAN.

id Celková výměra (v hektarech) Počet obyvatel hustota prislorp_txt prislorp_kod
19 49621 1308632 2637 Praha 1000
27 1209 1224 88 Benešov 2101
Tranformace z SHP do TopoJSONu

Pro použití v D3 potřebujeme přetransformovat data z formátu SHP. Půjdeme zde hlavně podle tutoho tutoriálu od autora knihovny D3 Mike Bostocka.

Během tohoto postupu budeme také chtít zjednodušit hranice území. Je to proto, že jsou z RÚIANu příliš podrobné pro naše účely a tím pádem je ten soubor dost velký (obce.shp má 85 MB).

Transformace SHP -> geo(ND)JSON (Newline Delimited JSON) + přidáme KOD (území) jako naše id:

cd <náš pracovní adresář>
shp2json -n --encoding=utf-8 obce.shp | ndjson-map 'd.id = d.properties.KOD, d' > obce.ndjson
shp2json -n --encoding=utf-8 orp.shp | ndjson-map 'd.id = d.properties.KOD, d' > orp.ndjson

Transformace geo(ND)JSON -> TopoJSON už nám zmenší velikost souboru sama o sobě (obce.ndjson má 208 MB, obce-topo.json jen 108 MB bez ztráty informace):

geo2topo -n tracts=obce.ndjson > obce-topo.json
geo2topo -n tracts=orp.ndjson > orp-topo.json

Zjednodušíme hranice obcí a ORP. Parametr P vyzkoušíme tak, aby se nám to zdálo tak akorát pro požadované použití (čím nižší, tím více zjednodušené hranice a menší soubory), zde použijeme 0.05:

toposimplify -P 0.05 -f < obce-topo.json > obce-simple-topo.json
toposimplify -P 0.05 -f < orp-topo.json > orp-simple-topo.json

Vrátíme zpátky do geo(ND)JSONu (protože tento formát poté použijeme na spojení se statistickými daty):

topo2geo < obce-simple-topo.json tracts=obce-simple.json
ndjson-split 'd.features' < obce-simple.json > obce-simple.ndjson
topo2geo < orp-simple-topo.json tracts=orp-simple.json
ndjson-split 'd.features' < orp-simple.json > orp-simple.ndjson

Statistická data přetransformujeme do NDJSONu:

csv2json -n obce_hustota.csv > obce_hustota.ndjson
csv2json -n orp_hustota.csv > orp_hustota.ndjson

Spojíme geo a statistická data:

ndjson-join --left 'd.id' obce-simple.ndjson obce_hustota.ndjson | ndjson-map 'Object.assign(d[0], Object.assign(d[0].properties, d[1]))' > obce-simple-data.ndjson
ndjson-join --left 'd.id' orp-simple.ndjson orp_hustota.ndjson | ndjson-map 'Object.assign(d[0], Object.assign(d[0].properties, d[1]))' > orp-simple-data.ndjson

Přetransformujeme je z geoNDJSONu do geoJSONu:

cat obce-simple-data.ndjson | ndjson-reduce 'p.features.push(d), p' '{type: "FeatureCollection", features: []}' > obce-simple-data.json
cat orp-simple-data.ndjson | ndjson-reduce 'p.features.push(d), p' '{type: "FeatureCollection", features: []}' > orp-simple-data.json

A konečně je přetransformujeme do TopoJSONu, které použijeme pro samotné mapy:

geo2topo tracts=obce-simple-data.json > obce-simple-data-topo.json
geo2topo tracts=orp-simple-data.json > orp-simple-data-topo.json

Mapa - zobrazení

Na zobrazení mapy potřebujeme webový server, jedna možnost je spustit si ho v našem adresáři pomocí:

cd <náš pracovní adresář>
python3 -m http.server 80

Na adrese localhost v prohlížeči už můžeme sledovat, jak mapu vytváříme (nezapomínáme reloadovat).

Vytvoříme kostru našeho souboru <pracovní adresář>/index.html, kam vložíme potřebné skripty k D3 a základní <svg> element, do kterého mapu vykreslíme:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<meta charset="utf-8" />
<svg width="960" height="520"></svg>
<script src="https://d3js.org/d3.v4.min.js"></script>
<script src="https://d3js.org/d3-scale-chromatic.v1.min.js"></script>
<script src="https://d3js.org/topojson.v2.min.js"></script>

<script>

var svg = d3.select("svg"),
  width = +svg.attr("width"),
  height = +svg.attr("height");

// sem budeme přidávat další kód

</script>
</html>

Zobrazíme naše připravená data (v TopoJSON) co nejjednodušeji. Použijeme projekci Mercator. Přidáme:

var projection = d3.geoMercator()
  .translate([width / 2, height / 2]) // posuneme do středu SVG

var path = d3.geoPath()
  .projection(projection);

// sem potom přidáme barvu

// sem potom přidáme měřítko

d3.json("obce-simple-data-topo.json", function(error, data) {
 if (error) throw error;

 var subunits = topojson.feature(data, data.objects.tracts) // obce

 // vykreslíme obce
 svg.selectAll(".subunit")
   .data(subunits.features)
  .enter().append("path")
   .attr("d", path)
});

A dostaneme první mapu, něco takovéhoto:

Mapa ČR.
Mapa ČR.

Zvětšíme ji a vycentrujeme na střed ČR (zhruba 49.75N, 15.34E)

var projection = d3.geoMercator()
  .center([15.34, 49.75]) //střed ČR
  .scale(7000) // měřítko, nastavíme dle potřeb
  .translate([width / 2, height / 2]) // posuneme do středu SVG
Větší mapa ČR.
Větší mapa ČR.

Obarvíme obce dle hustoty:

// měřítko - barevná škála
// nejmenší hustota v obcích je 0 (volenské újezdy), největší 2637 v Praze
var color = d3.scaleThreshold()
 .domain([0, 25, 50, 75, 100, 200, 500, 1000, 2637])
 .range(d3.schemeOrRd[9]);

d3.json("obce-simple-data-topo.json", function(error, data) {
  if (error) throw error;

  var subunits = topojson.feature(data, data.objects.tracts) // obce

  // vykreslíme obce
  svg.selectAll(".subunit")
    .data(subunits.features)
   .enter().append("path")
    .attr("class", function(d) { return "subunit " + d.id; })
    .attr("fill", function(d) { return color(d.properties.hustota); })
    .attr("stroke", "#888")
    .attr("stroke-dasharray", "1,5")
    .attr("stroke-linejoin", "round")
    .attr("d", path)
});
Mapa ČR obarvená dle hustoty zalidnění.
Mapa ČR obarvená dle hustoty zalidnění.

Přidáme měřítko - legendu:

var x = d3.scaleSqrt()
  .domain([31, 2637])
  .rangeRound([100, 750]);

var g = svg.append("g")
 .attr("class", "key")
 .attr("transform", "translate(0,490)");

g.selectAll("rect")
 .data(color.range().map(function(d) {
  d = color.invertExtent(d);
  if (d[0] == null) d[0] = x.domain()[0];
  if (d[1] == null) d[1] = x.domain()[1];
  return d;
 }))
 .enter().append("rect")
  .attr("height", 8)
  .attr("x", function(d) { return x(d[0]); })
  .attr("width", function(d) { return x(d[1]) - x(d[0]); })
  .attr("fill", function(d) { return color(d[0]); });

g.append("text")
 .attr("class", "caption")
 .attr("x", x.range()[0])
 .attr("y", -6)
 .attr("fill", "#000")
 .attr("text-anchor", "start")
 .attr("font-weight", "bold")
 .text("Hustota zalidnění na 1 km2");

g.call(d3.axisBottom(x)
  .tickSize(13)
  .tickValues(color.domain()))
 .select(".domain")
  .remove();

A máme výslednou mapu hustoty zalidnění v obcích ČR:

Hustota zalidnění v obcích ČR.
Hustota zalidnění v obcích ČR.

Celý soubor index.html.

Jenom změníme vstupní soubor orp-simple-data-topo.json na orp-simple-data-topo.json, upravíme měřítko (nejmenší hustota v ORP je 31) a máme i mapu dle ORP:

Hustota zalidnění v ORP v ČR.
Hustota zalidnění v ORP v ČR.

Postup zpracování: Mapa v QGIS

Jako vstupní použijeme připravené soubory obce.shp (a jím odpovídající soubory obce.) a obce_hustota.csv (+ orp.shp a orp_hustota.csv) - dle postupu popsaném k D3.

Ještě si připravíme (např. v Notepadu, Geditu, Atomu, apod.) jeden soubor v našem pracovním adresáři: obce_hustota.csvt. V něm jsou typy proměnných u sloupců v obce_hustota.csv. Pokud máme např. v obce_hustota.csv sloupce id, Celková výměra (v hektarech), Počet obyvatel, hustota a uzemi_txt, tak bude soubor obce_hustota.csvt vypadat následovně:

"String","String","String","Integer","String"

A obdobně vytvoříme soubor orp_hustota.csvt.

Otevřeme obce.shp v QGISu. Změníme projekci na lepší pro ČR: V dialogu Project Properties (úplně vpravo, nikoliv vlevo, dole) nastavíme EPSG:32633.

Přidáme data o hustotě: Layer->Add Layer->Add Vector Layer ... vybereme <pracovní adresář>/obce_hustota.csv.

V kontextovém menu u Layers - obce (pravým tlačítkem myši) vybereme Properties... a dostaneme dialog Layer Properties. Vybereme Joins a přidáme (Tlačítko +) nový Join, spojíme id s KOD, neboli připojíme data o hustotě k mapě.

Join v QGIS.
Join v QGIS.

V Layer Properties teď vybereme Symbology a jdeme obarvovat mapu dle hustoty. Např. takto:

Obarvování mapy v QGIS.
Obarvování mapy v QGIS.

Teď už nám chybí jenom připravit jako obrázek (pokud nechceme rovnou udělat screenshot) a přidat legendu.

Vytvoříme nový Layout: Project->Layout Manager .... Odklikáme a máme nové okno Layout 1.

V tomto okně Add Item->Add Map a myší označíme celou tu připravenou stránku. A mápe mapu v Layoutu. Přidáme legendu Add Item->Add Legend a myší zase označíme, kam ji chceme. Jsme v zhruba takovémto stavu:

Layout v QGIS.
Layout v QGIS.

Legendu si můžeme doupravit (pravým v Layoutu legendy: Item properties ...) dle svého.

Výsledek si můžeme vyexportovat v SVG nebo PNG, …, např. Layout->Export as Image...

Hustota zalidnění dle obcí v ČR - vytvořeno v QGIS.
Hustota zalidnění dle obcí v ČR - vytvořeno v QGIS.

A obdobně bychom mohli udělat mapu pro ORP.

Hustota zalidnění dle ORP v ČR - vytvořeno v QGIS.
Hustota zalidnění dle ORP v ČR - vytvořeno v QGIS.

Použité soubory

Další užití

Obdobně se dají zobrazit další a další mapy, např. zde zcela stejných postupem vytvořená mapa průměrného věku v obcích ČR:

Průměrný věk obyvatel dle obcí v ČR.
Průměrný věk obyvatel dle obcí v ČR.

GeoJSONy a TopoJSONy ČR

Připravené a zjednodušené soubory dle postupu výše, stav duben 2020, WGS 84

Použité nástroje a zdroje:

D3

QGIS