Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj


Zobrazení velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území včetně ochranných pásem, NATURY 2000 - evropsky významných lokalit, NATURY 2000 - ptačích oblastí, přírodních parků a památných stromů v Královéhradeckém kraji.

Platforma
Web  
Typ
Zdarma  
Datum publikování
8. 2. 2024
Datum poslední úpravy
8. 2. 2024
Přejít na aplikaci

Využívané datové sady


Velkoplošná zvláště chráněná území

Hranice vyhlášených velkoplošných zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a jejich ochranných pásem; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2023

Maloplošná zvláště chráněná území

Hranice vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2024

Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území

Hranice ochranných pásem ze zákona a vyhlášených ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2024

Natura 2000 - Evropsky významné lokality

Hranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle platného nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2023

Natura 2000 - Ptačí oblasti

Hranice ptačích oblastí vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně ptačích druhů dle platných nařízení vlády, kterými se vymezují ptačí oblasti, a dle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017

Památné stromy

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2024

Přírodní parky

Datová sada s prostorovou lokalizací přírodních parků na území Královéhradeckého kraje. Zdrojem dat je Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.