Nalezeno 19 aplikací.

Analýza sdílené cyklodopravy v Olomouci (2017/18)

Aplikace znázorňující hustotu cest uživatelů a výpůjčky sdílených kol v Olomouci (pro roky 2017 a 2018).

Doprava

Analýzy výškopisu

Mapová aplikace je určena pro základní analýzy výškopisných dat území České republiky. Umožňuje prohlížení výškopisných dat ve formě obarveného stínovaného reliéfu, sklonitosti a orientace svahů, znázornění prostého stínovaného reliéfu nebo stínovaného reliéfu se Z-faktorem 10. Aplikace rovněž nabízí nástroje umožňující provádět analýzy viditelnosti. Analytické funkce mapové aplikace zajišťují image a geoprocessingové služby, které umožňují provádět dynamické prostorové analýzy nad zdrojovými daty přímo na serveru. Aplikace umožňuje znázornění výsledku analýz na pozadí podkladových map (Základní topografická mapa nebo Ortofoto) s možností nastavit průhlednost zobrazených vrstev. Výslednou situaci je možné dále prohlížet ve 3D lokální scéně, případně stáhnout ve formátu SHP, DGN, DXF nebo TXT. Služby jsou publikované a provozované na ArcGIS serveru Zeměměřickým úřadem. Zdrojovými daty těchto služeb jsou digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G), digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) nebo digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G) převedené do rastrového formátu v souřadnicovém systému S-JTSK.

Životní prostředí

Aplikace Kam s ním?

Aplikace Kam s ním? je agregátorem míst, kde se lze legálně zbavit nepotřebných věcí a odpadů. Aplikace poradí, jak správně s nechtěnými věcmi naložit, resp. kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru tam, kde jsou tato data k dispozici, včetně možnosti navigace na tato místa. Tam, kde jsou k dispozici data o kontejnerových stáních na tříděný odpad, například v Praze, či Brně, lze tato místa jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě. Aplikace navíc obsahuje místa, která umožňují již nechtěným věcem dát druhý život jako jsou například re-use centra, knihobudky, SWAPy, obchody, kam lze přinést znovu použitelné kartonové krabice a výplně, aplikace také integruje cirkulární projekty, jako je například česká služba REkrabička.

Životní prostředí Regiony a města

CarbonFix

Online platforma pro výpočet uhlíkové stopy firem od společnosti CI3 s. r. o.

Životní prostředí

Evidence provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby

Webová aplikace zpřístupňující evidenci provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby.

Věda a technika

Geoportál Praha 6

Aplikace zveřejňuje různé druhy geograficky lokalizovaných sad dat v nadstavbě nad uživatelsky přívětivým prostředím Google Maps.

Zemědělství, rybolov, lesnictví a výživa Hospodářství a finance Vzdělávání, kultura a sport Životní prostředí Zdraví Spravedlnost, právní systém a veřejná bezpečnost Regiony a města Populace a společnost Doprava

Hlídač státu

Hlídač státu je webová platforma, kde na jednom místě probíhá kontrola, analýza a propojování dat z registru smluv, veřejných zakázek, dotací, sponzorů politických stran i jednání politiků samotných.

Hospodářství a finance Vláda a veřejný sektor Spravedlnost, právní systém a veřejná bezpečnost

Hrady a zámky

Hrady a zámky včetně zřícenin hradů v Královéhradeckém kraji.

Vzdělávání, kultura a sport

Kam na střední školu

Aplikace vytvořená nad otevřenými daty z datové sady Přijímací řízení na střední školy. Tato aplikace je rozdělena na jednotlivé obory, které střední školy v Královéhradeckém kraji nabízejí. Velkou výhodou je skutečnost, že jsou formou interaktivních grafů zobrazována data o počtu přihlášených do 1. kola přijímacího řízení, počtu přijatých po 1. kole přijímacího řízení a počet nabízených míst pro následující školní rok. Je tak možné porovnat, kolik procent uchazečů z celkového počtu přihlášených do 1. kola přijímacího řízení je na konkrétní obor dané střední školy přijato.

Vzdělávání, kultura a sport

Katalog služeb veřejné správy

Webová aplikace umožňující prohlížení dat v katalogu služeb veřejné správy.

Vláda a veřejný sektor