Brno v kostce

Emcify


Realistický model Brna ve videohře Minecraft vytvořený algoritmicky na základě veřejně dostupných dat.
Datasety čerpány primárně ze serveru data.brno.cz ve spolupráci se Statutárním Městem Brnem. Další data čerpána ze serveru OpenStreetMap. Autory aplikace jsou Jonáš Rosecký a Vojtěch Brůža.

Platforma
Jiná  
Typ
Zdarma  
Datum publikování
2. 2. 2024
Datum poslední úpravy
2. 2. 2024
Přejít na aplikaci

Využívané datové sady


Pasport zeleně - stromy, keře

Datová sada obsahuje komplexní informace o stavu a správě zeleně v městě Brně (včetně inventarizace) a je zpracována a zobrazena v aplikaci Pasport zeleně.   Dá se rozdělit na 2 části – základní plochy zeleně a biologické, technické prvky a doplňky. Základní plochy zeleně jsou ucelené části území (např. park, areál ZŠ, část sídliště, apod.), na kterých jsou umístěny biologické prvky, technické prvky a doplňky. Jsou to spíše evidenční plochy a jsou důležité zejména u městských částí, které nemají zpracovaný pasport zeleně (na úrovni biologických a technických prvků). Jsou odlišné od Významných ploch zeleně a funkčních ploch zeleně, které jsou součástí aplikace Městská zeleň.  Datová sada obsahuje biologické prvky (např. trávník, stromořadí), technické prvky (např. cesty, pískoviště) a doplňky (např. obrubníky). Jsou to podrobnější údaje, které jsou vždy svázané s danou základní plochou zeleně. Součástí dat je i dendrologie - kvantitativní a kvalitativní informace o biologickém prvku (taxon, rozměry, zdravotní stav, atd.).  Obsahem dat je i silniční zeleň. Správcem silniční zeleně je BKOM a jednotlivé MČ mají na starosti údržbu těchto ploch. Vždy k 30. 9. jsou data od BKOM aktualizována v mapovém projektu PZ a MČ si tyto změny do svých dat zapracují. Datová sada rovněž obsahuje pracovní vrstvu ploch, které jsou dle dat Pasportu zeleně duplicitně ve správě jak OSM, tak jednotlivých MČ. Tato data jsou aktuální k dubnu 2023. Správa dat i prostorové vymezení je v kompetenci jednotlivých správců zeleně na území města (úřady městských částí, Veřejná zeleň města Brna, Správa hřbitovů města Brna, Brněnské komunikace) a liší se tedy v rozsahu mapovaných prvků, přesnosti, míře podrobnosti a způsobu aktualizace. Na základě těchto dat dochází k přidělování finančních prostředků z rozpočtu města Brna. Podrobnější informace najdete v dokumentaci. Data jsou v souřadnicovém systému GCS WGS84.

Pasport zeleně - plochy zeleně

Datová sada obsahuje komplexní informace o stavu a správě zeleně v městě Brně (včetně inventarizace) a je zpracována a zobrazena v aplikaci Pasport zeleně.   Dá se rozdělit na 2 části – základní plochy zeleně a biologické, technické prvky a doplňky. Základní plochy zeleně jsou ucelené části území (např. park, areál ZŠ, část sídliště, apod.), na kterých jsou umístěny biologické prvky, technické prvky a doplňky. Jsou to spíše evidenční plochy a jsou důležité zejména u městských částí, které nemají zpracovaný pasport zeleně (na úrovni biologických a technických prvků). Jsou odlišné od Významných ploch zeleně a funkčních ploch zeleně, které jsou součástí aplikace Městská zeleň.  Datová sada obsahuje biologické prvky (např. trávník, stromořadí), technické prvky (např. cesty, pískoviště) a doplňky (např. obrubníky). Jsou to podrobnější údaje, které jsou vždy svázané s danou základní plochou zeleně. Součástí dat je i dendrologie - kvantitativní a kvalitativní informace o biologickém prvku (taxon, rozměry, zdravotní stav, atd.).  Obsahem dat je i silniční zeleň. Správcem silniční zeleně je BKOM a jednotlivé MČ mají na starosti údržbu těchto ploch. Vždy k 30. 9. jsou data od BKOM aktualizována v mapovém projektu PZ a MČ si tyto změny do svých dat zapracují. Datová sada rovněž obsahuje pracovní vrstvu ploch, které jsou dle dat Pasportu zeleně duplicitně ve správě jak OSM, tak jednotlivých MČ. Tato data jsou aktuální k dubnu 2023. Správa dat i prostorové vymezení je v kompetenci jednotlivých správců zeleně na území města (úřady městských částí, Veřejná zeleň města Brna, Správa hřbitovů města Brna, Brněnské komunikace) a liší se tedy v rozsahu mapovaných prvků, přesnosti, míře podrobnosti a způsobu aktualizace. Na základě těchto dat dochází k přidělování finančních prostředků z rozpočtu města Brna. Podrobnější informace najdete v dokumentaci. Data jsou v souřadnicovém systému GCS WGS84.

Významné plochy zeleně

Datová sada obsahuje informace o nejvýznamnějších plochách zeleně ve městě Brně.  Jejich vymezení je součástí „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen“, jež tvoří přílohu obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Jedná se o plochy nejvýznamnějších městských parků, dále menší parky či zelená veřejná prostranství nebo větší plochy městské zeleně např. izolační nebo sídlištní, které hrají v rámci celého území města zásadní roli. Data obsahují název a číslo plochy, přístupnost a poznámku s popisem a stavem dané plochy. Součástí je samozřejmě plošná výměra jednotlivých ploch a jejich grafické znázornění. V případě, že je nezbytné z důvodu stavební nebo jiné činnosti změnit plošnou výměru plochy, je třeba postupovat dle čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Žadatelem o výjimku může být odbor MMB, do jehož působnosti příslušná stavba náleží, případně starosta městské části, v jehož katastru se stavba nachází. Projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr a zdůvodnění nutnosti zásahu do plochy je třeba předložit k vyjádření OŽP MMB, Oddělení ochrany a tvorby zeleně, dále příslušné městské části, Komisi životního prostředí RMB a dále RMB a ZMB dle postupu předkládání materiálů do Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna. Správa dat i prostorové vymezení je v kompetenci Odboru životního prostředí, Oddělení ochrany a tvorby zeleně. Aktualizace výjimek z významné plochy zeleně je zaznamenána, jakmile je dokončen celý proces schvalování i následná realizace. Data jsou zobrazena ve veřejné mapové aplikaci Městská zeleň a v interní mapové aplikaci Tvorba a ochrana zeleně.    Podrobnější informace najdete v dokumentaci. Data jsou v souřadnicovém systému GCS WGS84.

Stožáry veřejného osvětlení

English description below. Bodová vrstva všech stožárů veřejného osvětlení v Brně. Data pocházejí od společnosti Technické sitě Brno a jsou aktualizována v půlročním intervalu. Souřadnicový systém je GCS WGS84. Point layer of all street lighting poles in Brno. Source of the data is Technické sítě Brno company. The data is updated every half a year and coordinate system is GCS WGS84.

3D model mostů 2017

3D model mostů zobrazuje mosty na území města Brna v jednoduché podobě ploch ve 3D. Model mostů vznikl v roce 2017 metodou stereofotogrammetrie z leteckých měřických snímků z března 2017. Přesnost zjištění výšky a souřadnic metodou stereofotogrammetrie je odhadována do 20 cm.Model je ke stažení v několika formátech:DGN (SJTSK)DWG (SJTSK)SHP (SJTSK)