Aplikace Kam s ním?

Ukliďme Česko z. s.


Aplikace Kam s ním? je agregátorem míst, kde se lze legálně zbavit nepotřebných věcí a odpadů. Aplikace poradí, jak správně s nechtěnými věcmi naložit, resp. kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru tam, kde jsou tato data k dispozici, včetně možnosti navigace na tato místa. Tam, kde jsou k dispozici data o kontejnerových stáních na tříděný odpad, například v Praze, či Brně, lze tato místa jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě. Aplikace navíc obsahuje místa, která umožňují již nechtěným věcem dát druhý život jako jsou například re-use centra, knihobudky, SWAPy, obchody, kam lze přinést znovu použitelné kartonové krabice a výplně, aplikace také integruje cirkulární projekty, jako je například česká služba REkrabička.

Typ
Zdarma  
Datum publikování
15. 1. 2024
Datum poslední úpravy
9. 2. 2024
Přejít na aplikaci

Využívané datové sady


Mobiliář města Děčín - Odpadkové koše - nádoby na odpad

Geografická datová sada - mobiliář města Děčín - lavičky, odpadkové koše...

Kontejnery na separovaný odpad

Datová sada obsahuje nádoby na separovaný odpad rozdělené podle jednotlivých komodit (papír, plasty a nápojové kartony, sklo barevné, sklo bílé, textil a biologický odpad), včetně informací o jejich vývozu. Data jsou součástí pasportu odpadového hospodářství. Data obsahují identifikátor (atribut "stanoviste_ogc_fid"), přes který lze data propojit se stanovišti, na kterých se kontejnery nacházejí. K jednomu stanovišti může být přiřazeno více kontejnerů na separovaný odpad. Reálně jsou kontejnery umístěny buď těsně vedle sebe nebo např. podél ulice i s několika metrovými rozestupy - přestože jsou stanoviště vedena jako bod. Správu mapy nádob na tříděný odpad zajišťuje OŽP MMB ve spolupráci se svozovou společností SAKO Brno, a.s. Data jsou zobrazena ve veřejné mapové aplikaci Mapa nádob na tříděný odpad a v interní aplikaci Mapa odpadového hospodářství . Součástí těchto aplikací je také vrstva Docházkové vzdálenosti, která vzniká automaticky vytvořením obalové zóny nad jednotlivými kontejnery na separovaný odpad. Podrobnější informace najdete v dokumentaci. Data jsou v souřadnicovém systému GCS WGS84.

Databáze lékáren

Soubor obsahuje seznam lékáren. Datové rozhraní obsahuje popis všech sloupců v datové sadě. Soubory jsou ve formátu CSV.

Separovaný odpad

Stanoviště odpadových nádob na tříděný odpad (papír, plast, sklo, elektro).

Odpadní zařízení pro občany

Odpadní zařízení pro občany. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr bioodpadu.

Stanoviště tříděného odpadu

Stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných domů.

Stanoviště tříděného odpadu - položky

Stanoviště tříděného odpadu - sledované položky (druh odpadu, četnost vývozu, typ kontejneru).

Velkoobjemové kontejnery

Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

Odpadkové koše

Datová sada obsahuje odpadkové koše. Součástí dat je poloha koše, může to být i typ koše, použitý materiál, technický stav a fotografie. Data vznikla na základě potřeb úřadů městských částí vést si a udržovat přehled o městském mobiliáři. Data byla sesbírána terénním mapováním (převážně v letech 2015-2017) nebo byla převzata z pasportu zeleně. Naplnění a údržba dat je v kompetenci jednotlivých úřadů městských částí a liší se tedy v rozsahu mapovaných prvků, míře podrobnosti a způsobu aktualizace. Některé městské části nejsou zmapovány vůbec. Data jsou vedena v rámci Pasportu odpadového hospodářství a jsou zobrazována také v interní aplikaci Mobiliář městských částí. Podrobnější informace najdete v dokumentaci. Data jsou v souřadnicovém systému GCS WGS84.

Sběrné nádoby a sběrné dvory

Geografická data - vrstva sběrných nádob (separátní odpad) a sběrných dvorů