Prezenční vzdělávání v oblasti otevřených dat

Základní informace


Školení "Úvod do otevřených dat"

Anotace

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený pohled na celou oblast otevřených dat a vytvořit tak nezbytný základ pro další specializovaná školení.

Volitelným doplňkem školení je workshop zaměřený na praktické seznámení s tvorbou publikačního plánu.

Konání školení

 • Termíny jsou určovány na základě zájmu prostřednictvím poptávkového formuláře.
 • V případě školení pořádaného MV ČR bude termín určen MV ČR.
 • Účastníci školení obdrží certifikát o účasti.
 • Školení je plánováno na 5 hodin + 2 hodiny na volitelný workshop

Obsah školení

 1. Co jsou otevřená data
  • Pojmy, přínosy a možnosti využití.
  • Otevřená data v architektuře veřejné správy ČR, v EU a ve světě
  • Strategické dokumenty, legislativa.
 2. Publikační plán a publikace dat
  • Implementace otevřených dat v organizaci
  • Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
  • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 3. Volitelný workshop
  • Účastníci si v malých skupinkách prakticky vyzkouší postupy při tvorbě publikačního plánu.
  • Workshop může být zaměřen na publikační plán poptávající organizace.

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • pracovníky oddělení informatiky
 • pracovníky z tiskového odboru

Školení "Modelování významu dat ve veřejné správě"

Anotace

Školení slouží k seznámení s modelováním významu dat a ukazuje použití sémantických slovníků pro vyhledávání a dokumentaci dat. Hlavně však školení představuje způsob tvorby sémantických slovníků a to v konkrétních softwarových nástrojích. Školení sestává z šesti modulů, které představí úvod do sémantického modelování a metodiky tvorby slovníků a poté práci s jednotlivými nástroji ve výrobní lince. Úvodní modul má povahu manažerského shrnutí a je tedy rovněž vhodný pro vedoucí pracovníky pro seznámení se s problematikou.

Konání školení

 • Aktuální termín: 29. 3. 2023, 10:00 - 16:00
 • Školení je plánováno na 6 hodin s přestávkou

Obsah školení

 • Úvod do modelování významu dat ve veřejné správě.
  • K čemu je dobré popisovat význam dat?
  • Jak vytvářet popisy dat pomocí významových slovníků?
  • Jaké nástroje lze pro tvorbu významových slovníků použít?
 • Metodika tvorby významových slovníků.
  • Jak identifikovat pojmy ve zdrojových datech?
  • Jak vytvářet významové vazby mezi pojmy?
 • Nástroje pro tvorbu významových slovníků.
  • Jak vytvořit glosář z normativního dokumentu?
  • Jak modelovat významové vazby mezi pojmy a vytvořit slovník?
  • Jak publikovat slovník?
 • Tvorba glosářů v systému TermIt.
  • Jak vyhledávat pojmy ve slovnících?
  • Jak vytvářet a editovat slovníky a jejich pojmy?
 • Tvorba modelů v systému OntoGrapher.
  • Jak vytvářet a upravovat pojmy a vztahy?
  • Jak validovat modely?
  • Jak efektivně vytvářet složité modely?
 • Využití hotových slovníků
  • Jak běžný uživatel uvidí to, co jsme vytvořili?
  • Jak vytvářet datová schémata podle hotových slovníků?

Školení je určeno primárně pro:

 • Datové analytiky, kteří pracují s otevřenými daty, nebo daty pocházejícími z informačních systémů veřejné správy.
 • Technické správce dat, kteří zajišťují technickou a datovou stránku publikace otevřených dat nebo dat pocházejících z informačních systémů veřejné správy.

Školení "Zpracování a vizualizace otevřených dat"

Anotace

V rámci školení se ponoříme do světa dat a na konkrétních datových sadách si vyzkoušíme jejich vyčištění, zpracování i typy vizualizací. Postupně se seznámíme s tím, kde data vyhledat, jaké typy dat jsou vhodné pro jednotlivé vizualizace a zejména jak data transformovat do konkrétních výstupů. Po absolvování kurzu budete znát základy práce s různými vizualizačními nástroji a měli byste být schopni je začít používat ve své každodenní praxi.

Konání školení

 • Aktuální termín: Bude stanoven až na základě zájmu o školení.
 • Zájem o školení a uvedení preferovaného termínu je nutné uvést v registračním formuláři.
 • Školení je plánováno na 7 hodin s 1 hod přestávkou. Plánovaný začátek školení je v 9:00 a konec v 16:00.

Obsah školení

 • Teoretická část - otevřená data, zdroje dat, postup zpracování dat, datová vizualizace
 • Základy práce v RawGraphs
 • Základy práce v PowerBI
 • Základy práce v Google Data Studio
 • Automatizace aktualizací dat pomocí Python
 • Práce s prostorovými daty v QGIS
 • Příklady a dobrá praxe při propagaci dat

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky datových a analytických oddělení a datových analytiků
 • správce a zpracovatele otevřených dat
 • kohokoliv kdo má zájem zpracovávat nebo vizualizovat data

Školení "Propojená data jako další stádium vývoje OD"

Anotace

Propojená data jsou způsob práce s daty na Webu, který řeší zásadní problémy, které se vyskytují při práci s daty v tradičních datových formátech, ať už tabulkových (CSV) či hierarchických (XML, JSON). Jedná se o problémy s identifikací věcí a propojováním dat o věcech, a také s popisem významu dat o věcech.

Konání školení

 • Aktuální termín: neplánováno
 • Školení (4 hod) je rozděleno na tři části s potřebnými přestávkami.

Obsah školení

 • Základy propojených dat ukázané na problémech tradičních datových formátů a jejich řešení, úvod do slovníků pro popis významu dat.
 • Základy datového modelu RDF a jeho serializací. Datový model RDF je na Webu používán pro reprezentaci propojených dat.
 • Základy dotazovacího jazyka SPARQL, který se používá pro dotazování nad daty v RDF stejně, jako se pro relační data používá jazyk SQL.

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky oddělení informatiky

Školení "Veřejný datový fond (VDF) v architektuře veřejné správy"

Anotace

Cílem školení je seznámit účastníky s novou metodou sdílení údajů ve veřejné správě na základě otevřených dat prostřednictvím veřejného datového fondu (VDF). Veřejný datový fond (VDF) je definován v Informační koncepci ČR (IKČR) jako dílčí cíl 5.10 a je součástí eGovernmentu VS ČR.

Konání školení

Obsah školení

 • Role a význam VDF v architektuře VS.
 • Podpora VDF stávající legislativou.
 • Základní principy VDF.
 • Představení jednotlivých komponent VDF a jejich vzájemné vazby.
 • Popis a vysvětlení hlavních procesů VDF.
 • Zásady a pravidla správné evidence údajů v RPP pro potřeby VDF.

Školení je určeno výhradně pro

Pracovníky VS v následujících rolích

 • gestor agendy,
 • ohlašovatel agendy,
 • správce ISVS,
 • poskytovatel číselníků,
 • pracovník oddělení informatiky.