On-line vzdělávání v oblasti otevřených dat

Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid-19. Většina našich vzdělávacích aktivit byla vázána na prezenční formu a osobní přítomnost lektorů, což ve stávající situaci není možné. Z tohoto důvodu doplňujeme základní školení také o jeho on-line podobu.

Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení. Na základě obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost je pořízení nahrávky a její archivace do 31.12.2034 nezbytná vzhledem k požadavkům čerpání projektu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce (Nařízení EU č. 2016/679, čl. 6 odst. 1 písm. f). Nahrávku bude archivovat Ministerstvo vnitra České republiky.

Základní informace k on-line školením


Školení "Co jsou otevřená data"

Anotace

Spolu se školením „Publikační plán a publikace dat“ tvoří dvojici základních vstupních školení zaměřených na seznámení s kompletní problematikou otevřených dat. Otevřená data jsou významnou součástí komunikace veřejné správy s veřejností a také jedním ze základních stavebních kamenů její budované architektury. Význam, roli a nepostradatelnost otevřených dat zvýrazňuje i jejich zakomponování do legislativy ČR.

Konání školení

 • Plánované termíny v nadcházejícím období: 14.10.2021, 11.11.2021, vždy od 9:00 hod do 11:00 hod.
 • Účastníci školení obdrží certifikát o účasti.

Obsah školení

 • Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat.
 • Přínosy otevřených dat, jejich využití.
 • Otevřená data ve světě, EU a v ČR.
 • Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD.
 • Strategické dokumenty, legislativa.

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • pracovníky oddělení informatiky
 • pracovníky z tiskového odboru

Školení "Publikační plán a publikace dat"

Anotace

Spolu se školením „Co jsou otevřená data“ tvoří dvojici základních vstupních školení zaměřených na seznámení s kompletní problematikou otevřených dat. Otevřená data jsou významnou součástí komunikace veřejné správy s veřejností a také jedním ze základních stavebních kamenů její budované architektury. Význam, roli a nepostradatelnost otevřených dat zvýrazňuje i jejich zakomponování do legislativy ČR.

Konání školení

 • Plánované termíny v nadcházejícím období: 14.10.2021, 11.11.2021, vždy od 13:00 hod do 15:00 hod.
 • Účastníci školení obdrží certifikát o účasti.

Obsah školení

 • Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie.
 • Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
 • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 • Národní katalog otevřených dat (NKOD).

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • pracovníky oddělení informatiky
 • pracovníky z tiskového odboru

Školení "Propojená data jako další stádium vývoje OD"

Anotace

Propojená data jsou způsob práce s daty na Webu, který řeší zásadní problémy, které se vyskytují při práci s daty v tradičních datových formátech, ať už tabulkových (CSV) či hierarchických (XML, JSON). Jedná se o problémy s identifikací věcí a propojováním dat o věcech, a také s popisem významu dat o věcech.

Konání školení

 • Termín konání je vždy vypisován s dvou měsíčním předstihem.
 • Aktuální termín: nebyl stanoven
 • Školení (4 hod) je rozděleno na dvě části s potřebnou přestávkou.

Obsah školení

 • Základy propojených dat ukázané na problémech tradičních datových formátů a jejich řešení, úvod do slovníků pro popis významu dat.
 • Základy datového modelu RDF a jeho serializací. Datový model RDF je na Webu používán pro reprezentaci propojených dat.
 • Základy dotazovacího jazyka SPARQL, který se používá pro dotazování nad daty v RDF stejně, jako se pro relační data používá jazyk SQL.

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky oddělení informatiky

Školení "Právní úprava otevřených dat"

Anotace

Školení seznámí účastníky se právním zakotvením otevřených dat v kontextu českého právního řádu a práva EU. Otevřená data jsou již pevně zahrnuta do právní úpravy informací veřejného sektoru a přístupu k nim. Po absolvování školení účastník bude chápat otevřená data v širším kontextu eGovernmentu, včetně nakládání s informacemi a daty veřejného sektoru. Školení se nezaměřuje na zvláštní problematiku právních překážek pro poskytování a opětovné užití otevřených dat. Tyto otázky osvětluje specializované navazující školení.

Konání školení

 • Aktuální termín: zatím nestanoven
 • Školení je plánováno na 2 hodiny

Obsah školení

 • Data a informace veřejného sektoru.
 • Právo na informace, přístup a opakované užití informací veřejného sektoru.
 • Otevřená data v českém právním řádu.
 • Výhled do budoucna (chystané novely, nařízení o správě dat).
 • Základní právní otázky spojené s poskytováním dat.
  • Jaká data mohu poskytovat?
  • Jaké právní problémy se mohou při poskytování objevit?
  • Jak zajistit minimální právní standard poskytovaných otevřených dat (podmínky užití)?

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky právních oddělení, kteří budou představovat podporu v průběhu procesu otevírání dat
 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • vedoucí pracovníky, kteří o případném otevření dat mohou rozhodnout

Školení "Práva k informacím a datům: Právní překážky pro otevřená data"

Anotace

Školení seznámí účastníky se specifickými právními překážkami, které je třeba vyřešit v průběhu procesu poskytování otevřených dat a během jejich opětovného užití. Školení se zaměří zejména na problematiku práv duševního vlastnictví a jejich licencování. Ve druhé části se školení zaměří na otázky ochrany osobních údajů a možnosti poskytování a opětovného užití datových sad, které osobní údaje obsahují. Po absolvování školení se účastník dokáže orientovat v režimech ochrany dat a dokáže s nimi pracovat tak, aby zajistil co nejširší možnou opětovnou použitelnost dat, při které zároveň nebude docházet k zásahu do práv třetích stran.

Konání školení

 • Aktuální termín: 15.10.2021, 9:00 - 12:00 hod
 • Školení je plánováno na 3 hodiny

Obsah školení

 • Práva k informacím a datům: Výzvy pro poskytovatele i uživatele dat.
 • Autorskoprávní a databázová ochrana.
  • Úvod do problematiky autorského práva a sui generis databázové ochrany.
  • Příklady možného výskytu chráněného obsahu při poskytování otevřených dat.
  • Licencování: Veřejné licence Creative Commons.
 • Ochrana osobních údajů.
  • Stručný úvod do problematiky.
  • Zveřejňování datových sad s osobními údaji.
  • Opětovné užití datových sad s osobními údaji.

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky právních oddělení, kteří budou představovat podporu v průběhu procesu otevírání dat
 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • vedoucí pracovníky, kteří o případném otevření dat mohou rozhodnout