On-line vzdělávání v oblasti otevřených dat

Školení jsou realizována prostřednictvím platformy Cisco Webex, která umožňuje snadné a pohodlné vzdělávání přímo z místa pracoviště účastníka, se zachováním interaktivní komunikace účastníků se školitelem jako v případě prezenčního vzdělávání.

Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení. Na základě obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost je pořízení nahrávky a její archivace do 31.12.2034 nezbytná vzhledem k požadavkům čerpání projektu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce (Nařízení EU č. 2016/679, čl. 6 odst. 1 písm. f). Nahrávku bude archivovat Digitální a informační agentura.

Základní informace k on-line školením


Školení "Co jsou otevřená data"

Anotace

Spolu se školením „Publikační plán a publikace dat“ tvoří dvojici základních vstupních školení zaměřených na seznámení s kompletní problematikou otevřených dat. Otevřená data jsou významnou součástí komunikace veřejné správy s veřejností a také jedním ze základních stavebních kamenů její budované architektury. Význam, roli a nepostradatelnost otevřených dat zvýrazňuje i jejich zakomponování do legislativy ČR.

Konání školení

 • Plánované termíny v nadcházejícím období: 26.5.2023, 9:00 - 11:30 hod
 • Účastníci školení obdrží certifikát o účasti.

Obsah školení

 • Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat.
 • Přínosy otevřených dat, jejich využití.
 • Otevřená data ve světě, EU a v ČR.
 • Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD.
 • Strategické dokumenty, legislativa.

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • pracovníky oddělení informatiky
 • pracovníky z tiskového odboru

Školení "Publikační plán a publikace dat"

Anotace

Spolu se školením „Co jsou otevřená data“ tvoří dvojici základních vstupních školení zaměřených na seznámení s kompletní problematikou otevřených dat. Otevřená data jsou významnou součástí komunikace veřejné správy s veřejností a také jedním ze základních stavebních kamenů její budované architektury. Význam, roli a nepostradatelnost otevřených dat zvýrazňuje i jejich zakomponování do legislativy ČR.

Konání školení

 • Plánované termíny v nadcházejícím období: 26.5.2023, 13:00 - 15:30 hod
 • Účastníci školení obdrží certifikát o účasti.

Obsah školení

 • Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie.
 • Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
 • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 • Národní katalog otevřených dat (NKOD).

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • pracovníky oddělení informatiky
 • pracovníky z tiskového odboru

Školení "Propojená data jako další stádium vývoje OD"

Anotace

Propojená data jsou způsob práce s daty na Webu, který řeší zásadní problémy, které se vyskytují při práci s daty v tradičních datových formátech, ať už tabulkových (CSV) či hierarchických (XML, JSON). Jedná se o problémy s identifikací věcí a propojováním dat o věcech, a také s popisem významu dat o věcech.

Konání školení

 • Aktuální termín: nestanoven. Školení nabízíme prezenčně.
 • Školení (4 hod) je rozděleno na tři části s potřebnými přestávkami.

Obsah školení

 • Základy propojených dat ukázané na problémech tradičních datových formátů a jejich řešení, úvod do slovníků pro popis významu dat.
 • Základy datového modelu RDF a jeho serializací. Datový model RDF je na Webu používán pro reprezentaci propojených dat.
 • Základy dotazovacího jazyka SPARQL, který se používá pro dotazování nad daty v RDF stejně, jako se pro relační data používá jazyk SQL.

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky oddělení informatiky

Školení "Právní úprava otevřených dat"

Anotace

Školení seznámí účastníky se právním zakotvením otevřených dat v kontextu českého právního řádu a práva EU. Otevřená data jsou již pevně zahrnuta do právní úpravy informací veřejného sektoru a přístupu k nim. Po absolvování školení účastník bude chápat otevřená data v širším kontextu eGovernmentu, včetně nakládání s informacemi a daty veřejného sektoru. Školení se nezaměřuje na zvláštní problematiku právních překážek pro poskytování a opětovné užití otevřených dat. Tyto otázky osvětluje specializované navazující školení.

Konání školení

 • Aktuální termín: 5.5.2023
 • Školení je plánováno na 2 hodiny, 9:00-11:00

Obsah školení

 • Data a informace veřejného sektoru.
 • Právo na informace, přístup a opakované užití informací veřejného sektoru.
 • Otevřená data v českém právním řádu.
 • Výhled do budoucna (chystané novely, nařízení o správě dat).
 • Základní právní otázky spojené s poskytováním dat.
  • Jaká data mohu poskytovat?
  • Jaké právní problémy se mohou při poskytování objevit?
  • Jak zajistit minimální právní standard poskytovaných otevřených dat (podmínky užití)?

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky právních oddělení, kteří budou představovat podporu v průběhu procesu otevírání dat
 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • vedoucí pracovníky, kteří o případném otevření dat mohou rozhodnout

Školení "Práva k informacím a datům: Právní překážky pro otevřená data"

Anotace

Školení seznámí účastníky se specifickými právními překážkami, které je třeba vyřešit v průběhu procesu poskytování otevřených dat a během jejich opětovného užití. Školení se zaměří zejména na problematiku práv duševního vlastnictví a jejich licencování. Ve druhé části se školení zaměří na otázky ochrany osobních údajů a možnosti poskytování a opětovného užití datových sad, které osobní údaje obsahují. Po absolvování školení se účastník dokáže orientovat v režimech ochrany dat a dokáže s nimi pracovat tak, aby zajistil co nejširší možnou opětovnou použitelnost dat, při které zároveň nebude docházet k zásahu do práv třetích stran.

Konání školení

 • Aktuální termín: 19.5.2023
 • Školení je plánováno na 3 hodiny, 9:00-12:00

Obsah školení

 • Práva k informacím a datům: Výzvy pro poskytovatele i uživatele dat.
 • Autorskoprávní a databázová ochrana.
  • Úvod do problematiky autorského práva a sui generis databázové ochrany.
  • Příklady možného výskytu chráněného obsahu při poskytování otevřených dat.
  • Licencování: Veřejné licence Creative Commons.
 • Ochrana osobních údajů.
  • Stručný úvod do problematiky.
  • Zveřejňování datových sad s osobními údaji.
  • Opětovné užití datových sad s osobními údaji.

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky právních oddělení, kteří budou představovat podporu v průběhu procesu otevírání dat
 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • vedoucí pracovníky, kteří o případném otevření dat mohou rozhodnout

Školení "Modelování významu dat ve veřejné správě"

Anotace

Školení slouží k seznámení s modelováním významu dat a ukazuje použití sémantických slovníků pro vyhledávání a dokumentaci dat. Hlavně však školení představuje způsob tvorby sémantických slovníků a to v konkrétních softwarových nástrojích. Školení sestává z šesti modulů, které představí úvod do sémantického modelování a metodiky tvorby slovníků a poté práci s jednotlivými nástroji ve výrobní lince. Úvodní modul má povahu manažerského shrnutí a je tedy rovněž vhodný pro vedoucí pracovníky pro seznámení se s problematikou.

Konání školení

 • Aktuální termín: 29. 3. 2023, 10:00 - 16:00
 • Školení je plánováno na 6 hodin s přestávkou

Obsah školení

 • Úvod do modelování významu dat ve veřejné správě.
  • K čemu je dobré popisovat význam dat?
  • Jak vytvářet popisy dat pomocí významových slovníků?
  • Jaké nástroje lze pro tvorbu významových slovníků použít?
 • Metodika tvorby významových slovníků.
  • Jak identifikovat pojmy ve zdrojových datech?
  • Jak vytvářet významové vazby mezi pojmy?
 • Nástroje pro tvorbu významových slovníků.
  • Jak vytvořit glosář z normativního dokumentu?
  • Jak modelovat významové vazby mezi pojmy a vytvořit slovník?
  • Jak publikovat slovník?
 • Tvorba glosářů v systému TermIt.
  • Jak vyhledávat pojmy ve slovnících?
  • Jak vytvářet a editovat slovníky a jejich pojmy?
 • Tvorba modelů v systému OntoGrapher.
  • Jak vytvářet a upravovat pojmy a vztahy?
  • Jak validovat modely?
  • Jak efektivně vytvářet složité modely?
 • Využití hotových slovníků
  • Jak běžný uživatel uvidí to, co jsme vytvořili?
  • Jak vytvářet datová schémata podle hotových slovníků?

Školení je určeno primárně pro:

 • Datové analytiky, kteří pracují s otevřenými daty, nebo daty pocházejícími z informačních systémů veřejné správy.
 • Technické správce dat, kteří zajišťují technickou a datovou stránku publikace otevřených dat nebo dat pocházejících z informačních systémů veřejné správy.

Školení "Zpracování a vizualizace otevřených dat"

Připravujeme

Anotace

V rámci školení se ponoříme do světa dat a na konkrétních datových sadách si vyzkoušíme jejich vyčištění, zpracování i typy vizualizací. Postupně se seznámíme s tím, kde data vyhledat, jaké typy dat jsou vhodné pro jednotlivé vizualizace a zejména jak data transformovat do konkrétních výstupů. Po absolvování kurzu budete znát základy práce s různými vizualizačními nástroji a měli byste být schopni je začít používat ve své každodenní praxi.

Konání školení

Obsah školení

 • Teoretická část - otevřená data, zdroje dat, postup zpracování dat, datová vizualizace
 • Základy práce v RawGraphs
 • Základy práce v PowerBI
 • Základy práce v Google Data Studio
 • Automatizace aktualizací dat pomocí Python
 • Práce s prostorovými daty v QGIS
 • Příklady a dobrá praxe při propagaci dat

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky datových a analytických oddělení a datových analytiků
 • správce a zpracovatele otevřených dat
 • kohokoliv kdo má zájem zpracovávat nebo vizualizovat data

Workshop "Publikace úředních desek jako otevřená data"

Anotace

Workshop se zaměří na aktuální povinnost vyplývající ze zákona 106/1999 Sb. publikovat metadata informací zveřejněných na úřední desce v podobě otevřených dat. Nejprve bude představen povinný způsob zveřejnění daný otevřenou formální normou pro úřední desky a bude vysvětleno, jak byla norma vytvořena. Poté bude věnován prostor pro otázky účastníků a debatu.

Konání workshopu

 • Workshop se konal 16.11.2021 14:00-16:00