Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o agendových informační systémech z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady.

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Agendový informační systém. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Agendový informační systém

Agendovým informačním systémem se rozumí informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci.

Význam typu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Agendový informační systém.

Význam typu je definován v následujících ustanoveních právních předpisů:

Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Název agendového informačního systému určený jeho správcem.
Příklad
{"cs":"Agendový informační systém evidence obyvatel"}
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název agendového informačního systému následovně:

Agendový informační systémMá název agendového informačního systému

Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]+$
Popis
Jedinečný kód agendového informačního systému. Kód je referenčním údajem.
Příklad
"6500"
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód agendového informačního systému následovně:

Agendový informační systémMá kód agendového informačního systému

Vlastnost správce
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?$
Popis
Správcem agendového informačního systému se rozumí orgán veřejné moci, který poskytuje služby informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/00007064"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost správce je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má správce agendového informačního systému následovně:

Agendový informační systémMá správce agendového informačního systémuOrgán veřejné moci

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Agendový informační systém

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Agendový informační systém. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agendový informační systém, pro které jejich vlastnost Má název agendového informačního systému nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agendový informační systém, pro které jejich vlastnost Má kód agendového informačního systému nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agendový informační systém, pro které jejich vlastnost Má správce agendového informačního systému nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.