Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o oznámeních z úředních desek. Ukazuje, jak reprezentovat informace o oznámeních, vystavených dokumentech, publikujících organizacích a další. Je výsledkem diskuze jak s poskytovateli dat o úředních deskách, tak s tvůrci aplikací, které s těmito daty pracují. Norma je ilustrována příklady dat z úředních desek ve formátech CSV [[!rfc4180]], JSON [[!ECMA-404]] a XML [[!xml]].

Přehled

Data z úředních desek lze publikovat v různých úrovních detailu, podle toho co umožňují systémy poskytovatele obsahující zdrojová data. Aby ovšem byla publikovaná data alespoň nějak použitelná, je třeba je publikovat alespoň v minimálním rozsahu. Ten zahrnuje url úřední desky, IČO organizace, která úřední desku provozuje, identifikátor oznámení, jeho url, název, datum zveřejnění a sejmutí. Minimální rozsah je graficky znázorněn v následujícím diagramu.

Diagram minimalistického datového schématu
Diagram minimalistického datového schématu oznámení na úřední desce.

Plný model oznámení na úřední desce pokrytý touto specifikací je zobrazen v následujícím diagramu.

Diagram komplexního datového schématu
Diagram komplexního datového schématu oznámení na úřední desce.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis oznámení na úřední desce. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Úřední deska

Tato třída reprezentuje úřední desku. Může jít o její jednu část v případě, že jedna organizace má úřední desku rozdělenou na více částí (např. na více url).

Označení
úřední_deska

URL úřední desky

Vlastnost
url
Typ
Řetězec
Jméno
URL úřední desky
Popis
URL úřední desky
Příklad
https://example.com/uredni_deska

Vazba: Provozovatel

Vazba
provozovatel
Typ
Osoba
Jméno
Provozovatel
Popis
Provozovatel úřední desky

Vazba: Oznámení

Vazba
oznámení
Typ
Oznámení
Jméno
Oznámení
Popis
Oznámení, která jsou na úřední desce.

Vazba: Adresa

Vazba
adresa
Typ
Adresa
Jméno
Adresa úřední desky
Popis
Adresa, na které je umístěna úřední deska.

Oznámení na úřední desce

Tato třída reprezentuje samotné oznámení na úřední desce.

Označení
Oznámení

Identifikátor

Vlastnost
identifikátor
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor
Popis
Jednoznačný identifikátor dokumentu tvořícího oznámení, např. vlastní číselná řada.
Příklad
P2018-13

URL oznámení

Vlastnost
url
Typ
URL
Jméno
URL oznámení
Popis
URL oznámení (s lidsky čitelnou zprávou)
Příklad
https://example.com/uredni_deska/2018-1

Název

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název
Popis
Název oznámení
Příklad
Dotační program Hasiči 2018

Anotace

Vlastnost
anotace
Typ
Řetězec
Jméno
Anotace
Popis
Krátké shrnutí oznámení, anotace, abstrakt.
Příklad
Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018

Zveřejněno od

Vlastnost
zveřejněno
Typ
Datum
Jméno
Zveřejněno od
Popis
Datum zveřejnění oznámení na úřední desce.
Příklad
2018-02-03

Zveřejněno od - čas

Vlastnost
zveřejněno_čas
Typ
Čas
Jméno
Zveřejněno od - čas
Popis
Ćas zveřejnění oznámení na úřední desce. Jedná se o upřesňující údaj k zveřejněno.
Příklad
11:12:13

Sejmuto, zveřejněno do

Vlastnost
sejmuto
Typ
Datum
Jméno
Sejmuto, zveřejněno do
Popis
Datum, do kdy je oznámení zveřejněno na úřední desce. Může jít o údaj v budoucnu (do kdy bude oznámení zveřejněno) i v minulosti (do kdy bylo oznámení zveřejněno).
Příklad
2019-02-03

Sejmuto, zveřejněno do - čas

Vlastnost
sejmuto_čas
Typ
Čas
Jméno
Sejmuto, zveřejněno do - čas.
Popis
Čas, do kdy je oznámení zveřejněno na úřední desce. Může jít o údaj v budoucnu (do kdy bude oznámení zveřejněno) i v minulosti (do kdy bylo oznámení zveřejněno). Jedná se o upřesňující údaj k sejmuto.
Příklad
11:12:13

Schváleno

Vlastnost
schváleno
Typ
Datum
Jméno
Schváleno
Popis
Datum vydání/schválení oznámení.
Příklad
2017-12-31

Schváleno - čas

Vlastnost
schváleno_čas
Typ
Čas
Jméno
Schváleno
Popis
Čas vydání/schválení oznámení. Jedná se o upřesňující údaj k schváleno.
Příklad
11:12:13

Spisová značka

Vlastnost
značka
Typ
Řetězec
Jméno
Spisová značka
Popis
Spisová značka oznámení.
Příklad
OV/13/2018-Tisj

Číslo jednací

Vlastnost
číslo_jednací
Typ
Řetězec
Jméno
Číslo jednací
Popis
Číslo jednací oznámení.
Příklad
OV/666/18 Tisj

Revize

Vlastnost
revize
Typ
Řetězec
Jméno
Revize
Popis
Označení revize/verze oznámení.
Příklad
20180101

Vazba: Autor

Vazba
autor
Typ
Autor
Jméno
Autor
Popis
Původní autor oznámení.

Vazba: Subjekt

Vazba
subjekt
Typ
Subjekt
Jméno
Subjekt
Popis
Subjekt oznámení.

Vazba: Další dokument

Vazba
dokument
Typ
Dokument
Jméno
Další dokument
Popis
Další dokument oznámení (např. příloha).

Vazba: Agenda

Vazba
agenda
Typ
Agenda
Jméno
Agenda
Popis
Agenda oznámení.

Autor oznámení

Tato třída popisuje původního autora oznámení, organizaci nebo fyzickou osobu.

Zvážit zda nestrukturovat na Osoba, Člověk

Označení
Autor

Název

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název
Popis
Název či jméno původního autora oznámení.
Příklad
Obec Dolní Datová, Exekutor Jan Nový

Agendy oznámení

Tato třída reprezentuje agendy, kategorie, správní činnosti, pod které spadá oznámení.

Označení
Agenda

Název

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název agendy
Popis
Název agendy, kategorie, správní činnosti, pod které spadá oznámení.
Příklad
dotace, přenesená působnost

Subjekty oznámení

Tato třída popisuje osoby, organizace a místa, kterých se oznámení týká.

Označení
subjekt

Název

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název
Popis
Název subjektu, kterého se oznámení týká.
Příklad
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Datová, ulice Vinice

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění
Popis
Fyzické místo subjektu.

Další dokumenty

Tato třída popisuje další dokumenty k oznámení, jako jsou přílohy.

Označení
dokument

Název

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název
Popis
Název dokumentu.
Příklad
Příloha 1

URL

Vlastnost
url
Typ
URL
Jméno
URL
Popis
URL dokumentu.
Příklad
https://example.com/uredni_deska/2018-1/priloha1.odt

Umístění

Fyzické umístění.

Je definováno v otevřené formální normě pro Prostorová data.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace oznámení na úřední desce v různých formátech a v různých úrovních detailu. Datová schémata, která jsou použita v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů, případně rozšířit dle vlastních potřeb. Doporučenými formáty pro publikaci dat z úředních desek jsou JSON a XML, pro která jsou k dispozici příslušná schémata, tedy Schéma pro formát JSON v jazyce JSON Schema [[!json-schema]] a Schéma pro formát XML v jazyce XML Schema [[!xmlschema11-1]].

Pro jednoduchá oznámení lze také použít tabulkový formát CSV, ovšem s jistými omezeními. V CSV nelze reprezentovat více hodnot jedné vlastnosti. Nelze například zapsat, že oznámení spadá pod několik agend, má více dokumentů (příloh) nebo se týká více subjektů. Pokud je třeba taková data reprezentovat, musí být zvolen formát JSON nebo XML. Soubor v CSV je nutné doplnit schématem dle specifikace CSV on the Web [[tabular-data-primer]].

Jména sloupců v CSV tabulce jsou tvořena názvy atributů. Jejich zanořování je řešeno spojením názvu entity a jejího atributu pomocí znaku podtržítka _, například organizace_ičo.

Jednoduché oznámení

V prvním příkladu je ukázáno oznámení na úřední desce v minimálním rozsahu, což odpovídá úvodnímu diagramu. Ačkoliv jsou všechny atributy nepovinné, bez těchto základních atributů publikace dat prakticky ztrácí smysl, jelikož by je nebylo jak použít.

K souboru CSV je třeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]. Například pokud se CSV soubor jmenuje úřední-deska.csv, je s ním publikován i metadatový soubor úřední-deska.csv-metadata.json:

Jednoduché oznámení s přidanými vlastními atributy

Do schémat si lze v případě potřeby přidávat další atributy. V následujících příkladech jsou nad rámec normy přidány atributy zveřejnil a odbor.

V XML se vlastní atributy přidávají na závěr oznámení, do vlastního XML jmenného prostoru (XML namespace [[!xml-names]]). V tomto příkladu jsou nové atributy přidány do XML jmenného prostoru x.

Alternativně je možné nadefinovat nové XML schéma vycházející ze zde uvedeného XML schématu.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Více oznámení - úřední deska

V minulých příkladech bylo vždy ukázáno jedno oznámení na úřední desce. Typicky bude ale úřední deska obsahovat více oznámení.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[tabular-data-primer]]. Tento příklad má shodné schéma jako předchozí příklad, jelikož popis struktury je nezávislý na počtu záznamů.

Komplexní oznámení

Různá oznámení na jedné úřední desce mohou obsahovat různé množství informací. Některá mohou být jednoduchá a některá mohou obsahovat velké množství informací, např. o původním autorovi oznámení nebo o místě, kterého se oznámení týká.

Tento příklad je již příliš komplexní pro zápis ve formátu CSV, který doporučujeme pouze pro nejjednodušší případy.