Ukázka práce s otevřenými daty o úkonech z Registru práv a povinností

Otevřená data z registru práv a povinností (RPP) sestávají z referenčních údajů o působnostech jednotlivých orgánů veřejné moci (OVM). Mezi orgány veřejné moci se řadí instituce veřejné správy jako např. centrální úřady (např. Česká správa sociálního zabezpečení), ministerstva, obce (resp. jejich obecní úřady), ale např. i vysoké školy.

Součástí údajů o působnostech OVM vedených v RPP jsou údaje o úkonech, které OVM vykonávají. Úkony odpovídají ve většině případů službám veřejné správy, kdy konkrétní úředník umožňuje nebo pomáhá konkrétnímu občanovi vypořádat jeho práva nebo povinnosti. Příkladem úkonu je např. "Ohlašení stavebního záměru", "Vydání stavebního povolení", "Vydání osvědčení o rovnocenosti vzdělání do zahraničí", "Žádost o registraci klenotnické slitiny nebo její změnu" nebo "Vydání cestovního pasu".

Otevřená data z RPP umožňují vytvořit aplikaci, která by podávala přehled úkonů vykonávaných veřejnou správou, ukazovala, na jakých úřadech může občan, podnikatel nebo právnická osoba vybraný úkon vyřídit, doporučovala související úkony nebo informovala, zda lze daný úkon vyřešit i elektronicky. Dokonce RPP ve spojení s RÚIAN (Registr územních identifikátorů, adres a nemovitostí) umožňuje zobrazovat na mapě ČR, na jakých pracovištích lze dané úkony řešit a existují i data, která obsahují otevírací doby těchto pracovišť.

Takto načrtnutá aplikace ještě neexistuje, už jenom z toho důvodu, že data o úkonech v RPP jsou poměrně čerstvá. Vzhledem k jejich čerstvosti jsou také ale v některých oblastech neúplná. Např. Úřad práce eviduje v RPP pouze jedno pracoviště a tak z RPP vyplývá, že úkony týkající se sociálních dávek musí občané řešit pouze na jednom pracovišti v Praze, což je evidentně nesmysl. Další přidanou hodnotou aplikace by tak mohlo být poukazování na tyto neúplnosti, což může být zajímavou zpětnou vazbou pro úřady, které data do RPP dodávají, nebo pro NKÚ, který veřejnou správu kontroluje.

Zdrojový kód tohoto Jupyter Notebooku lze stáhnout z GitHubu. Nezapomeňte na obrázky s konceptuálními schématy.

Konceptuální schéma úkonů v RPP

Na úrovni konceptuálního modelu RPP jsou úkony instancemi třídy Úkon. Kompletní konceptuální schéma úkonů je uvedno na následujícím obrázku a je detailněji vysvětlováno ve zbytku článku.

Konceptuální schéma úkonů v RPP

Zpřístupnění dat o úkonech v RPP

Data o úkonech jsou dostupná v datové sadě Úkony a jejich struktura je zdokumentována v dokumentaci. Datová sada obsahuje pouze základní data o úkonech. Doplňující data jsou dostupná v dalších datových sadách z Registru práv a povinností. Na potřebné datové sady vždy upozorníme v příslušné části článku.

Každá datová sada z RPP je dostupná ve dvou podobách, tzv. distribucích. Ty jsou z věcného pohledu totožné. Dokonce jsou téměř totožné i z pohledu formátu (obě jsou ve formátu JSON). Liší se pouze datovým modelem. JSON distribuce jsou klasickými JSON soubory. JSON-LD distribuce jsou také JSON soubory, ale doplněné o tzv. JSON-LD kontext, který mapuje JSON strukturu do datového modelu RDF s dodržením principů otevřených propojených dat (angl. Linked Open Data). S touto podobou lze pracovat přímo prostřednitvím veřejně dostupného SPARQL endpointu. SPARQL endpoint je webová služba, která přijímá dotazy v dotazovacím jazyku SPARQL a výsledky vrací buď v podobě tabulek serializovaných jako CSV, JSON nebo XML soubory nebo ve zvolené serializaci datového modelu RDF.

Práce s RPP prostřednictvím SPARQL endpointu

Svoji aplikaci můžete vystavět přímo nad SPARQL endpointem. Nebudete tak muset budovat datový back-end. Na druhou stranu jste závislí na dostupnosti a výkonu veřejného SPARQL endpointu.

Prostřednictvím HTTPS GET/POST požadavků můžete na SPARQL endpoint zasílat SPARQL dotazy dle příkladů SPARQL dotazů uvedených níže. V případě SELECT dotazů jsou výsledkem tabulková data, která si můžete nechat vracet v různých formátech (CSV, XML, JSON, ...). Seznam možných formátů a způsob jak se na daný formát zeptat zjistíte pohledem na kód formulářového pole "Results Format" v uživatelském rozhraní SPARQL endpointu.

Alternativou je zprovoznit si vlastní lokální RDF úložiště a využít jeho vlastní SPARQL endpoint pro dotazování. Lze využít např. Apache Jena Fuseki nebo GraphDB. V Národním katalogu otevřených dat je potřeba získat odkazy ke stažení JSON-LD distribucí.

Pro spouštění SPARQL dotazů uvedených v tomto článku prostřednictvím prostřeí Jupyter Notebooks je nejprve nutno nastavit prostředí pro prácí s RDF a SPARQLem.

In [1]:
import sys
from gastrodon import RemoteEndpoint,QName,ttl,URIRef,inline
import pandas as pd
pd.options.display.width=120
pd.options.display.max_colwidth=100
In [2]:
prefixes=inline("""
  @prefix l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/> .
  @prefix a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/> .
""").graph
In [3]:
endpoint=RemoteEndpoint(
  "https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/sparql"
  ,default_graph=""
  ,prefixes=prefixes
  ,base_uri=""
)

Práce s RPP prostřednictvím JSON souborů

Jak jsme popsali výše, prostřednictvím katalogizačních záznamů v NKOD je možné stáhnout JSON distribuce datových sad z Registru práv a povinností a pro aplikaci využít tyto JSON soubory. Ty je samozřejmě nutno si uložit ve vhodném úložišti nabízejícím i vhodné dotazovací prostředí. Dokumentace každé z datových sad dokumentuje JSON strukturu a každý prvek JSON struktury odkazuje na odpovídající prvek konceptuálního schématu. Z konceptuálního pohledu je tak JSON reprezentace totožná s RDF reprezentací. Pouze v RDF reprezentaci je přirozeně zachycena grafová (síťová) struktura RPP, zatímco JSON struktury jsou z principu hierarchické a rozdělené do několika souborů. Práce s JSON podobou je tak v tomto ohledu s RPP trochu složitější.

Příklady práce s daty

Ve zbytku článku si ukážeme možnosti práce s daty o úkonech v RPP. Jednotlivé podkapitoly se věnují jiné části dat o úkonech a popisují ji pomocí konceptuálního modelu, poskytují ukázku SPARQL dotazu či dotazů nad touto částí dat a specifikují odpovídající JSON strukturu pro ty, kteří nechtějí pracovat s RDF reprezentací a dotazovacím jazykem SPARQL. Specifikace JSON struktury je vyjádřena v notaci dotazů v dotazovacím jazyku GraphQL.

Základní údaje o úkonech

O každém úkonu jsou v RPP vedeny následující základní údaje: identifikátor úkonu, název úkonu, popis úkonu, zda lze o výkon úkonu požádat elektronicky (vazba Má elektronickou formu úkonu) a agenda, v rámci které je úkon vykonáván. Agenda označuje ucelenou oblast, ve které jeden nebo více OVM působí. Příklady agend jsou "Dohled nad finančním trhem", "Lidské tkáně a buňky" nebo "Veřejné zdravotní pojištění". Agenda je propojena s úkonem prostřednictvím vazby Je vykonáván v agendě.

Následující obrázek ukazuje konceptuální schéma základních údajů o úkonech.

Základní údaje o úkonech

Popsané konceptuální schéma již jde nad rámec základních dat o úkonech. Zmiňuje také data o agendách (konkrétně jejich kód a název), které jsou dostupné v datové sadě Agendy. To, jaká data tato datová sada obsahuje, je popsáno v dokumentaci. Dále je pro práci potřeba datová sada Číselník elektronických forem úkonů a její dokumentace.

SPARQL a RDF

Nejprve si pro ukázku vypíšeme seznam prvních 10 úkonů. K tomu slouží následující SPARQL dotaz.

In [4]:
úkony=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>

SELECT *
WHERE {
 ?ukon a l:úkon ;
  a:má-název-úkonu ?nazev .
}
LIMIT 10""")
úkony
Out[4]:
ukon nazev
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1147 Výzva orgánu územního plánování a stavebního úřadu vlastníkovi technické infrastruktury k poskyt...
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1166 Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon povolání autorizovaného inspektora
2 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1167 Nařízení spojená se stavbou a stavebním pozemkem
3 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1168 Zabezpečení součinnosti autorizovaného inspektora, znalce, vědeckého nebo jiného specializovanéh...
4 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1170 Mimořádné postupy stavebního úřadu při vyhlašování stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrož...
5 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1171 Vstupy na pozemky nebo do staveb
6 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U417 Podání podnětu k pořízení aktualizace zásad územního rozvoje
7 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U418 Podání podnětu k pořízení územního plánu nebo jeho změny
8 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U419 Podání podnětu k pořízení regulačního plánu nebo jeho změny
9 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U420 Poskytnutí náhrady za změnu v území

Ve výsledku vidíme 10 úkonů. Pro každý úkon vidíme jeho IRI a název. Ve světě LOD je každá entita identifikována svým IRI. Toto IRI je zároveň dereferencovatelné, při jeho dereferencování dostaneme data o identifikované entitě.

Následující dotaz vrací základní údaje pro úkon U1073 "Zřízení nového válečného hrobu".

In [5]:
úkonyNázvy=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>

SELECT *
WHERE {
 VALUES (?ukon) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073>)}
 ?ukon a:má-název-úkonu ?nazev ;
  a:má-popis-úkonu ?popis ;
  l:má-identifikátor-úkonu ?id ;
  l:má-elektronickou-formu-úkonu ?elForma ;
  l:je-vykonáván-v-agendě ?agenda .
}""")
úkonyNázvy
Out[5]:
ukon nazev popis id elForma agenda
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 Zřízení nového válečného hrobu Na základě písemné žádosti zřizovatele nového válečného hrobu a po písemném souhlasu vlastníka n... U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/elektronická-forma-úkonu/ANO https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/agenda/A549

Elektronická forma úkonu a agenda, ve které je úkon vykonáván, jsou entitami, pro které obsahuje výsledná tabulka jejich IRI. Toto IRI je, opět, dle LOD principů dereferencovatelné. Dotaz lze ale upravit tak, aby nevracel IRI těchto entit, ale jejich názvy. K agendám navíc můžeme přidat i jejich identifikační kód. IRI entit potřebujeme pro snadné propojování s dalšími entitami. Pokud ale elektronickou formu ani agendu nechceme propojovat dále na další související entity, IRI nepotřebujeme. Viz následující dotaz.

In [6]:
úkonZákladníDetail=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

SELECT ?nazev ?popis ?id ?elFormaNazev ?agendaNazev ?agendaKod
WHERE {
 VALUES (?ukon) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073>)}
 ?ukon a:má-název-úkonu ?nazev ;
  a:má-popis-úkonu ?popis ;
  l:má-identifikátor-úkonu ?id ;
  l:má-elektronickou-formu-úkonu ?elForma ;
  l:je-vykonáván-v-agendě ?agenda .
  
 ?elForma skos:prefLabel ?elFormaNazev .
 
 ?agenda l:má-název-agendy ?agendaNazev ;
  l:má-kód-agendy ?agendaKod .
}""")
úkonZákladníDetail
Out[6]:
nazev popis id elFormaNazev agendaNazev agendaKod
0 Zřízení nového válečného hrobu Na základě písemné žádosti zřizovatele nového válečného hrobu a po písemném souhlasu vlastníka n... U1073 Ano Péče o válečné hroby A549

JSON

V případě práce s JSON soubory je možné tyto základní údaje o úkonech získat z JSON distribuce datové sady Úkony. V JSON souboru jsou výše popsané údaje kódovány v následující JSON struktuře (viz dokumentace pro jejich detailní popis):

{
 položky {
  identifikátor,
  název,
  popis,
  agenda,
  elektronická-forma
 }
}

Název agendy (příp. další atributy agend) lze získat z JSON distribuce datové sady Agenda. V JSON souboru je identifikátor agendy odkazovaný z úkonu, kód a název agendy kódován v následující JSON struktuře (viz dokumentace pro jejich detailní popis):

{
 položky {
  id,
  kód
  název
 }
}

Poskytování úkonů

OVM poskutuje úkony. To, že daný OVM poskytuje úkon, je v RPP zaznamenáno buď přímo nebo je zde uvedeno, že úkon je poskytován kategorií OVM. Úkon pak vykonává každý OVM, který do kategorie patří. Konceptuální schéma poskytování úkonů je znázorněno na následujícím obrázku.

Konceptuální schéma poskytování úkonů

Vazba mezi úkonem a OVM, resp. kategorií OVM, není jednoduchou binární vazbou. Do vazby totiž vstupuje ještě další prvek, o kterém si řekneme až později. Pro nyní není podstatný. Z důvodu tohoto dalšího prvku je vazba ternární a je proto reprezentována samostatnou třídou Poskytování úkonu. Třída Úkon je pak propojena s třídou Poskytování úkonu prostřednictvím vazby Je poskytován. S třídami Orgán veřejné moci a Kategorie orgánů veřejné moci je propojena prostřednictvím vazby Má poskytovatele.

V případě, že úkon poskytuje celá kategorie OVM, je potřeba také získat OVM, které do kategorie patří. Vazba mezi kategorií a OVM není jednoduchou binární vazbou, neboť vztah mezi OVM a kategorií má svoje atributy. Konceptuální model zařazení OVM do kategorií je znározněn na následujícím obrázku.

Zařazení OVM do kategorií

Pro práci s daty o OVM a jejich zařazení do kategorií je potřebná datová sada Orgány veřejné moci a její dokumentace. Pro práci s daty o kategoriích OVM je potřebná datová sada Kategorie orgánů veřejné moci a její dokumentace.

SPARQL a RDF

Následující dotaz vrací OVM či jejich kategorie, které poskytují úkon U1073 "Zřízení nového válečného hrobu".

In [7]:
poskytujícíOVMaKategorie=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

SELECT DISTINCT ?ukon ?id ?ovmNeboKategorie ?ovmIc ?ovmNazev ?kategorieId ?kategorieNazev
WHERE {
 VALUES (?ukon) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073>)}
 
 ?ukon l:má-identifikátor-úkonu ?id ;
  l:je-poskytován ?poskytovani .

 ?poskytovani l:má-poskytovatele ?ovmNeboKategorie .

 {
  ?ovmNeboKategorie l:má-identifikační-číslo-osoby-orgánu-veřejné-moci ?ovmIc ;
   l:má-název-orgánu-veřejné-moci ?ovmNazev .
 } UNION {
  ?ovmNeboKategorie l:má-identifikátor-kategorie ?kategorieId ;
   l:má-název-kategorie ?kategorieNazev .
 }
}""")
poskytujícíOVMaKategorie
Out[7]:
ukon id ovmNeboKategorie ovmIc ovmNazev kategorieId kategorieNazev
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/60162694 60162694 Ministerstvo obrany None None
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO11 None None KO11 Obce s rozšířenou působností
2 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 None None KO12 Kraje a hl. m. Praha
3 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO241 None None KO241 Městské části Prahy 1 – 22

Následující dotaz vrací OVM zařazené do kategorie KO12 "Kraje a hl. m. Praha".

In [8]:
ovmVKategorii=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>

SELECT DISTINCT ?kategorie ?kategorieId ?kategorieNazev ?ovm ?ovmIc ?ovmNazev
WHERE {
 VALUES (?kategorie) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12>)}
 
 ?zarazeni a:zařazuje-do-kategorie ?kategorie ;
  a:má-zařazený-subjekt ?ovm .

 OPTIONAL {
  ?zarazeni a:má-datum-zařazení-do-kategorie ?od .
 }

 OPTIONAL {
  ?zarazeni a:má-datum-vyřazení-z-kategorie ?do .
 }

 ?ovm a l:orgán-veřejné-moci ;
  l:má-identifikační-číslo-osoby-orgánu-veřejné-moci ?ovmIc ;
  l:má-název-orgánu-veřejné-moci ?ovmNazev .

 ?kategorie l:má-identifikátor-kategorie ?kategorieId ;
  l:má-název-kategorie ?kategorieNazev .
}""")
ovmVKategorii
Out[8]:
kategorie kategorieId kategorieNazev ovm ovmIc ovmNazev
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00064581 64581 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70890650 70890650 Jihočeský kraj
2 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70889546 70889546 Královéhradecký kraj
3 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70890692 70890692 Moravskoslezský kraj
4 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/60609460 60609460 Olomoucký kraj
5 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70890366 70890366 Plzeňský kraj
6 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70890749 70890749 Kraj Vysočina
7 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70888337 70888337 Jihomoravský kraj
8 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70891320 70891320 Zlínský kraj
9 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70892822 70892822 Pardubický kraj
10 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70891168 70891168 Karlovarský kraj
11 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70891095 70891095 Středočeský kraj
12 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70891508 70891508 Liberecký kraj
13 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 KO12 Kraje a hl. m. Praha https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70892156 70892156 Ústecký kraj

JSON

V případě práce s JSON soubory lze OVM a kategorie OVM poskytující úkony získat z JSON distribuce datové sady Úkony, kde jsou kódovány v následující JSON struktuře (viz dokumentace pro jejich detailní popis):

{
 položky {
  poskytování-úkonu {
   poskytovatel
  }
 }
}

kde hodnotou prvku poskytovatel je buď id OVM nebo id kategorie OVM.

Pro získání údajů o OVM je nutno přistoupit do JSON distribuce datové sady Orgány veřejné moci, kde jsou identifikátor OVM referencovaný z úkonu, název OVM a IČ osoby OVM kódovány v následující JSON struktuře (viz dokumentace pro jejich detailní popis):

{
 položky {
  id,
  název,
  ičo
 }
}

Pro získání údajů o kategorii OVM je nutno přistoupit do JSON distribuce datové sady Kategorie orgánů veřejné moci, kde jsou identifikátor kategorie OVM referencovaný z úkonu, název OVM a jeho v RPP evidovaný identifikátor kódovány v následující JSON struktuře (viz dokumentace pro jejich detailní popis):

{
 položky {
  id,
  název,
  identifikátor
 }
}

U kategorií OVM je nutno odlišit id a identifikátor. První je identifikátor používaný k referencování mezi datovými sadami. Druhý je identifikátor tak, jak je uveden v RPP.

Dále pak pro získání kategorií, do kterých OVM spadá je nutno přistoupit do JSON distribuce datové sady Orgány veřejné moci, kde je uveden seznam identifikátu kategorií, do kterých OVM patří kódován v následující JSON struktuře (viz dokumentace pro jejich detailní popis):

{
 položky {
  seznam-kategorií {
   kategorie,
   zařazení-od,
   zařazení-do
  }
 }
}

Prvek kategorie je referencí na kategorii v datové sadě datové sady Kategorie orgánů veřejné moci.

Vykonávání úkonů

Poskytování úkonu vyplývá z legislativy, která říká, že daný OVM nebo OVM dané kategorie mají úkon poskytovat. Ještě to ale neznamená, že úkon skutečně poskytují. Může například dojít k tomu, že určitý OVM ve skutečnosti úkon, který má poskytovat, přenese na jiný OVM. Skutečnost je pak v RPP zaznamenána v podobě výkonu úkonů. V tomto případě jsou zaznamenávány výkony úkonů na detail jednotlivých OVM, nikoliv na úroveň kategorií. Tj. jestliže je v RPP zaznamenáno, že daná kategorie poskytuje úkon, pak je v RPP také zaznamenáno, že každý jednotlivý OVM z této kategorie úkon vykonává, pokud výkon úkonu nepřenesl tento OVM na jiný OVM. Konceptuální schéma poskytování úkonů je znázorněno na následujícím obrázku.

Konceptuální schéma výkonu úkonů

Vazba mezi úkonem a OVM opět není jednoduchou binární vazbou. Do vazby opět vstupují další prvek, které nyní pro jednoduchost pomineme. Výkon úkonu probíhá v rámci tzv. působnosti OVM v agendě. OVM je pro výkon agendy registrovaný. Registrace OVM pro výkon agendy v RPP znamená, že OVM se oficiálně přihlašuje k tomu, že agendu skutečně vykonává. Registrace je na konceptuální úrovni reprezentována třídou Registrace pro výkon agendy a je propojena s třídou Orgán veřejné moci prostřednictvím vazby Má registrovaný subjekt. Registrace je navázaná i na samostatnou agendu, ale tato vazba teď není podstatná. Registrace znamená, že OVM vykonává i některé úkony vykonávané v rámci agendy (viz dotazy výše). Registrací vzniká působnost v agendě reprezentovaná třídou Působnost v agendě. Na registraci je navázaná vazbou Vznikla v rámci registrace. V rámci působnosti pak již registrovaný OVM vykonává jednotlivé úkony. Výkony úkonu jsou reprezentovány třídou Výkon úkonu a na úkony jsou navázány vazbou Má vykonávaný úkon.

Tuto cestu mezi úkony a OVM, které je vykonávají, je nutno zahrnout do dotazů nad daty. Ještě poznamenejme, že úkon může vykonávat také tzv. soukromoprávní uživatel údajů, ale to teď pro jednoduchost vynechme a uvažujme pro výkon úkonů pouze OVM.

Data o výkonech úkonů v rámci působnosti v agendách jsou dostupná v datové sadě Působnost v agendách. Pro práci s datovou sadou využijte dokumentaci. Je nutno upozornit, že se jedná o poměrně velkou datovou sadu čítající 634730 působností, přičemž 1 působnost je poměrně složitým objektem (viz dokumentace).

SPARQL a RDF

Následující SPARQL dotaz vrací OVM, které vykonávají úkon U1073 "Zřízení nového válečného hrobu".

In [9]:
vykonávajícíOVMaKategorie=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>

SELECT DISTINCT ?ukon ?id ?ovm ?ovmIc ?ovmNazev
WHERE {
 VALUES (?ukon) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073>)}

 ?pusobnost a:vznikla-v-rámci-registrace/a:má-registrovaný-subjekt ?ovm ;
  a:vykonává-úkon-v-rámci-působnosti/a:má-vykonávaný-úkon ?ukon .

 ?ovm a l:orgán-veřejné-moci ;
  l:má-identifikační-číslo-osoby-orgánu-veřejné-moci ?ovmIc ;
  l:má-název-orgánu-veřejné-moci ?ovmNazev .

 ?ukon l:má-identifikátor-úkonu ?id .

}""")
vykonávajícíOVMaKategorie
Out[9]:
ukon id ovm ovmIc ovmNazev
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00063410 63410 Městská část Praha 1
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00231355 231355 Městská část Praha 15
2 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00234516 234516 Statutární město Kladno
3 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00237051 237051 Město Mělník
4 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00239500 239500 Město Nymburk
5 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00241687 241687 Městská část Praha 13
6 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00253014 253014 Město Tábor
7 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00283924 283924 Statutární město Zlín
8 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00292427 292427 Město Vyškov
9 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00297313 297313 Statutární město Třinec
10 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00297534 297534 Statutární město Karviná
11 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00300063 300063 Město Hlučín
12 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70890650 70890650 Jihočeský kraj
13 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70890692 70890692 Moravskoslezský kraj
14 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70891320 70891320 Zlínský kraj
15 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00063461 63461 Městská část Praha 2
16 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00233129 233129 Město Beroun
17 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00239402 239402 Město Lysá nad Labem
18 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00239640 239640 Město Poděbrady
19 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00243132 243132 Město Příbram
20 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00244309 244309 Město Rakovník
21 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00244732 244732 Statutární město České Budějovice
22 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00248789 248789 Město Pacov
23 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00248801 248801 Město Pelhřimov
24 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00249831 249831 Město Milevsko
25 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00249998 249998 Město Písek
26 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00250996 250996 Město Blatná
27 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00251810 251810 Město Strakonice
28 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00253316 253316 Město Domažlice
29 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00253979 253979 Město Cheb
... ... ... ... ... ...
212 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00272868 272868 MĚSTO NÁCHOD
213 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00282651 282651 Město Šlapanice
214 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00236021 236021 Město Čáslav
215 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00260428 260428 Město Česká Lípa
216 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00281964 281964 Město Kuřim
217 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00287172 287172 Město Holešov
218 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00296759 296759 Město Jablunkov
219 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70892822 70892822 Pardubický kraj
220 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00231321 231321 Městská část Praha 18
221 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00240079 240079 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
222 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00252921 252921 Město Soběslav
223 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00269247 269247 Město Nový Bydžov
224 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00274879 274879 Město Dobruška
225 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00279102 279102 Město Lanškroun
226 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00287351 287351 Město Kroměříž
227 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00296317 296317 Město Rýmařov
228 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00296643 296643 Statutární město Frýdek-Místek
229 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00301311 301311 Město Hranice
230 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00304271 304271 Město Rožnov pod Radhoštěm
231 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/60162694 60162694 Ministerstvo obrany
232 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00283509 283509 Město Pohořelice
233 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00253383 253383 Město Horšovský Týn
234 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00279846 279846 Město Žamberk
235 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00276944 276944 Město Litomyšl
236 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00284653 284653 Město Vizovice
237 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00238295 238295 Statutární město Mladá Boleslav
238 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00240192 240192 Městská část Praha 20
239 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00301493 301493 Město Lipník nad Bečvou
240 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00279773 279773 Město Vysoké Mýto
241 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00240923 240923 Městská část Praha 21

242 rows × 5 columns

JSON

V případě práce s JSON soubory lze OVM vykonávající úkony získat z JSON distribuce datové sady Působnost v agendách (viz dokumentace pro detailní popis struktury). Je nutno upozornit, že se jedná o poměrně velkou datovou sadu čítající 634730 působností, přičemž 1 působnost je poměrně složitým objektem. Prvek položky v JSON souboru je seznamem (polem) jednotlivých působností v agendách. Každá působnost je navázána na OVM a na úkony, které OVM v rámci této působnosti vykonává. OVM a úkony jsou kódovány v následující JSON struktuře:

{
 položky {
  registrace {
   ovm
  },
  úkony {
   úkon
  }
 }
}

kde hodnotou prvku ovm je reference na id OVM do datové sady Orgány veřejné moci a hodnotou prvku úkon je reference na id úkonu do datové sady Úkony.

Pracoviště, kde jsou úkony vykonávány

Pokud OVM vykonává úkon na konkrétních pracovištích, pak jsou také evidována v RPP. Souvislost mezi výkonem úkonu a pracovištěm vykonávajícího OVM je znázorněna na následujícím konceptuálním schématu.

Konceptuální schéma výkonu úkonů na pracovištích

Pracoviště jsou reprezentovánav koncetuálním modelu třídou Pracoviště. Pracoviště jsou propojena s výkonem úkonu vazbou Vykonává úkon na pracovišti. Pracoviště je prostřednictvím vazby Má adresu pracoviště propojeno na svoji adresu. Ta může být uvedena buď v podobě adresního místa RÚIAN nebo jako textová adresa, pokud se jedná o adresu, která není evidována v RÚIAN. Dále je pracoviště propojeno prostřednictvím vazby Má stát pracoviště na stát, ve kterém se pracoviště nachází. Stát je uveden pouze v případě zahraničních pracovišť (např. velvyslanectví). Orgán veřejné moci je asociován se seznamem svých pracovišť vazbou Má pracoviště vykonávající úkon.

Vazby pracovišť na výkony úkonů jsou dostupné v datové sadě Působnost v agendách. Pro práci s datovou sadou využijte dokumentaci. Data o pracovištích jsou dostupná v datové sadě Orgány veřejné moci a použijte dokumentaci.

SPARQL a RDF

Následující dotaz vrací pracoviště, na kterých je vykonáván úkon U1073 "Zřízení nového válečného hrobu".

In [10]:
vykonávajícíPracoviště=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>

SELECT DISTINCT ?ukon ?id ?ovm ?ovmIc ?adresniMisto ?adresaNonRuian ?stat
WHERE {
 VALUES (?ukon) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073>)}

 ?pusobnost a:vznikla-v-rámci-registrace/a:má-registrovaný-subjekt ?ovm ;
  a:vykonává-úkon-v-rámci-působnosti ?vykon .

 ?vykon a:má-vykonávaný-úkon ?ukon ;
  a:vykonává-úkon-na-pracovišti ?pracoviste .

 OPTIONAL {
  ?pracoviste l:má-adresu-pracoviště ?adresniMisto .
 }

 OPTIONAL {
  ?pracoviste a:má-adresu-pracoviště-neevidovanou-v-rúian ?adresaNonRuian .
 }

 OPTIONAL {
  ?pracoviste a:má-stát-pracoviště ?stat .
 }

 ?ovm a l:orgán-veřejné-moci ;
  l:má-pracoviště-vykonávající-úkon ?pracoviste ;
  l:má-identifikační-číslo-osoby-orgánu-veřejné-moci ?ovmIc .

 ?ukon l:má-identifikátor-úkonu ?id .

}""")
vykonávajícíPracoviště
Out[10]:
ukon id ovm ovmIc adresniMisto adresaNonRuian stat
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00242098 242098 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/12917931 None None
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00243132 243132 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22987215 None None
2 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00296643 296643 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/20429444 None None
3 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00297534 297534 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/24229059 None None
4 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00300535 300535 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/27404234 None None
5 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00301825 301825 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/11223197 None None
6 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00286010 286010 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/12331520 None None
7 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00081531 81531 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/17837448 None None
8 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00075370 75370 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/24570222 None None
9 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00266094 266094 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/25298429 None None
10 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00245836 245836 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/8680353 None None
11 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00246476 246476 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/14812223 None None
12 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00250627 250627 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/17695082 None None
13 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00251984 251984 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/9005803 None None
14 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00249998 249998 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/5521980 None None
15 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00279943 279943 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/15222055 None None
16 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00251810 251810 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/25232479 None None
17 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00245551 245551 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/11827653 None None
18 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00252921 252921 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/17393523 None None
19 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00296651 296651 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/20588887 None None
20 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00297569 297569 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/25453696 None None
21 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00297313 297313 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/12558095 None None
22 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00262587 262587 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/12226742 None None
23 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00300063 300063 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/4607155 None None
24 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00260771 260771 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/13118391 None None
25 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00284891 284891 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/23211661 None None
26 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00296317 296317 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/14084201 None None
27 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00281859 281859 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/24036536 None None
28 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00298212 298212 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/8381356 None None
29 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00262978 262978 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/23653124 None None
... ... ... ... ... ... ... ...
201 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00232947 232947 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/14434601 None None
202 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00298221 298221 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/8464324 None None
203 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00298077 298077 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/8458600 None None
204 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00257265 257265 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/955914 None None
205 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00256455 256455 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/20752873 None None
206 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00276944 276944 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/1910043 None None
207 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00257966 257966 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/636576 None None
208 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00279072 279072 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/5607965 None None
209 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00277819 277819 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/23088249 None None
210 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00303461 303461 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/14261367 None None
211 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00303038 303038 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/8131350 None None
212 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00283061 283061 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/18992196 None None
213 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00283193 283193 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/10192492 None None
214 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00259438 259438 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/14867664 None None
215 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00301311 301311 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/11265825 None None
216 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00304271 304271 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/17200768 None None
217 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00276227 276227 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/21582068 None None
218 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00294900 294900 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/3459489 None None
219 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00293199 293199 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/16057503 None None
220 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00236195 236195 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/11616971 None None
221 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70891508 70891508 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/23778326 None None
222 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00063584 63584 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/28350278 None None
223 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70891095 70891095 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22075208 None None
224 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00240915 240915 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/25636154 None None
225 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00063517 63517 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/21773998 None None
226 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00063797 63797 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22375198 None None
227 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/70892156 70892156 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/17840015 None None
228 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00063894 63894 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22541527 None None
229 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00235440 235440 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/21154872 None None
230 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/60162694 60162694 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22178597 None None

231 rows × 7 columns

Z výsledku můžeme vyčíst, že adres, na kterých je úkon vykonáván je méně, než OVM, které úkon vykonávají. To je způsobeno určitou děravostí RPP, která je vidět např. na Hlavním městě Praze (IČ 00064581). Hlavní město Praha má evidována celkem 4 pracoviště. Pokud se ale podíváme na působnost Hlavního města Prahy, v rámci které vykonává úkon U1073, zjistíme, že pracoviště není uvedeno.

JSON

V případě práce s JSON soubory lze pracoviště získat z JSON distribuce datové sady Působnost v agendách (viz dokumentace pro detailní popis struktury). Pracoviště jsou uvedeny vedle vazby působnosti na úkon v následující JSON struktuře:

{
 položky {
  úkony {
   pracoviště
  }
 }
}

kde hodnotou prvku pracoviště je reference na id pracoviště do datové sady Orgány veřejné moci, kde je uvedeno v následující struktuře:

{
 položky {
  pracoviště-ovm {
   id,
   adresa-pr,
   adresa-pr-txt,
   stat-pr
  }
 }
}

kde referencované id pracoviště je uvedeno v prvku id.

GPS souřadnice a další údaje adresních míst pracovišť

Z výsledku předchozího dotazu také můžeme vyčíst, že adresy pracovišť jsou uvedeny v podobě referencí na adresní místa RÚIAN. V otevřených datech z RPP ale údaje o těchto adresách dostupné nejsou a je nutno využít otevřená data z RÚIAN.

Níže je popsána pouze práce s RÚIAN prostřednictvím dotazovacího jazyka SPARQL. ČÚZK poskytuje RÚIAN svými vlastními prostředky buď prostřednictvím datových sad v NKOD nebo prostřednictvím Veřejného dálkového přístupu k RÚIAN.

V oblasti LOD ČÚZK stanovil tvar IRI jednotlivých RÚIAN objektů, včetně adresních míst, ale data v podobě LOD ještě neposkytuje. Nicméně, neoficiálně jsou data RÚIANu v LOD podobě dostupná prostřednictvím SPARQL endpointu iniciativy OpenData.cz.

In [11]:
endpointRUIAN=RemoteEndpoint(
  "https://linked.cuzk.cz.opendata.cz/sparql"
)

Zde můžeme zjistit např. GPS souřadnice daného adresního místa. Jsou zde totiž nad rámec dat z RÚIAN data rovnou geokódovaná do GPS souřadnic. Následující dotaz vrátí GPS souřadnice adresního místa s kódem 12917931.

In [12]:
adresníMístoGPS=endpointRUIAN.select("""
PREFIX geo: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
PREFIX s: <http://schema.org/>
SELECT ?adresniMisto ?lat ?lon
WHERE {
 VALUES ?adresniMisto {<https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22305190>}
 
 ?adresniMisto geo:hasGeometry/s:geo ?gps .
 
 ?gps s:latitude ?lat ;
  s:longitude ?lon .
}
""")
adresníMístoGPS
Out[12]:
adresniMisto lat lon
0 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22305190 50.098474 14.422026

Kromě GPS souřadnice lze k adresnímu místu získat i kompletní textovou informaci o adrese pomocí následujícího SPARQL dotazu. Ten reflektuje strukturu adres tak, jak je vedena v RÚIAN. Adresní místo má svoje číslo domovní a číslo orientační. Může mít ulici, ale ne nutně. Malé obce ulice nemají. Na adresním místě je pak stavení objekt, který je propojen na příslušnou část obce a ta na obec.

In [13]:
adresníMístoDetail=endpointRUIAN.select("""
PREFIX ruian: <https://linked.cuzk.cz/ontology/ruian/>
PREFIX s: <http://schema.org/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

SELECT *
WHERE {
 VALUES ?adresniMisto {<https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22305190>}
 
 ?adresniMisto skos:notation ?adresniMistoKod .
 
 OPTIONAL {
  ?adresniMisto ruian:čísloOrientační ?cisloOrientacni .
 }

 OPTIONAL {  
  ?adresniMisto ruian:čísloDomovní ?cisloDomovni .
 }

 OPTIONAL {
  ?adresniMisto ruian:ulice ?ulice .
  ?ulice s:name ?uliceNazev .
 }
 
 ?adresniMisto ruian:stavebníObjekt/ruian:částObce ?castObce .
 
 ?castObce s:name ?castObceNazev ;
  ruian:obec ?obec .
  
 ?obec s:name ?obecNazev .

}
""")
adresníMístoDetail
Out[13]:
adresniMisto adresniMistoKod cisloOrientacni cisloDomovni ulice uliceNazev castObce castObceNazev obec obecNazev
0 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22305190 22305190 3 936 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/ulice/461521 Nad štolou https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/cast-obce/490067 Holešovice https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/obec/554782 Praha

Subjekty využívající úkon

Pro každý úkon je uvedeno, jaké typy subjektů mohou úkon využívat. Přesněji to znamená vymezení subjektu, který může podat žádost o výkon úkonu. Jsou rozlišovány pouze 3 typy subjektů - fyzická osoba (FO), podnikající fyzická osoba (PFO) a právnická osoba (PO). Vazbu mezi úkonem a typem subjektů, které úkon využívají znázorňuje následující konceptuální schéma.

Subjekty využívající úkon

Pro práci s typy subjektů je ještě potřeba datová sada Číselník typů subjektů a její dokumentace.

SPARQL

Následující dotaz vrací, jaké typy subjektů mohou využívat úkon U1073 "Zřízení nového válečného hrobu".

In [14]:
typySubjektů=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

SELECT ?ukon ?id ?typSubjektuKod
WHERE {
 VALUES (?ukon) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073>)}

 ?ukon a:je-využíván-subjektem ?typSubjektu ;
  l:má-identifikátor-úkonu ?id .
 
 ?typSubjektu skos:notation ?typSubjektuKod .

}""")
typySubjektů
Out[14]:
ukon id typSubjektuKod
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 FO
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 PO

JSON

V případě práce s JSON soubory je možné typy subjektů navázané k úkonu získat z JSON distribuce datové sady Úkony, kde je vazba mezi úkonem a typy subjektů kódována v následující JSON struktuře (viz dokumentace pro jejich detailní popis):

{
 položky {
  subjekty-využívající-úkon
 }
}

Prvek subjekty-využívající-úkon je seznamem referencí na identifikátory typů subjektů uvedených v datové sadě Číselník typů subjektů.

Místní příslušnost úkonu

Místo výkonu úkonu může být pro žadatele omezeno. Pokud je omezeno, potom žadatel může žádat o výkon úkonu pouze na pracovištích odpovídajících tomuto místu.

Omezení místa je v konceptuálním schématu RPP reprezentováno třídou Místní příslušnost. K místní příslušnosti jsou k dispozici následující údaje - vazba Je místní příslušností pro typ subjektu odkazující na typ subjektu, kterého se omezení týká, vazba Má poskytovatele v místní příslušnosti odkazující na OVM nebo kategorii OVM, která v dané místní příslušnosti úkon vykonává a vazba Má typ místní příslušnosti vymezující, jak je místo výkonu omezeno. Konceptuální schéma místních přísluností úkonu ukazuje následující obrázek.

Místní příslušnosti úkonů

Pro práci s typy místních příslušností je ještě potřeba datová sada Číselník typů místních příslušností k subjektům a její dokumentace.

SPARQL a RDF

Existující typy místních příslušností vrací následující dotaz.

In [15]:
typyMístníPříslušnosti=endpoint.select("""PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

SELECT ?kod ?nazev
WHERE {
 ?typMistniPrislunosti a <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/typ-místní-příslušnosti-k-subjektu> ;
  skos:notation ?kod ;
  skos:prefLabel ?nazev .
}""")
typyMístníPříslušnosti
Out[15]:
kod nazev
0 M_CINNOST Dle místa činnosti účastníka
1 M_NEMOVIT Dle místa dotčené nemovitosti
2 M_POBYT Dle místa trvalého pobytu fyzické osoby
3 M_PODNIK Dle místa podnikání fyzické osoby
4 NENI Není
5 SIDLO_PO Dle sídla právnické osoby

Další dotaz vrací místní příslušnosti k úkonu U1073 "Zřízení nového válečného hrobu".

In [16]:
místníPříslušnostiKÚkonu=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

SELECT ?ukon ?id ?typSubjektuKod ?typMistniPrislusnostiKod ?ovmNeboKategorie ?ovmIc ?ovmNazev ?kategorieId ?kategorieNazev
WHERE {
 VALUES (?ukon) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073>)}

 ?ukon a:má-místní-příslušnost ?prislusnost ;
  l:má-identifikátor-úkonu ?id .
 
 ?prislusnost a:je-místní-příslušností-pro-typ-subjektu ?typSubjektu ;
  a:má-poskytovatele-v-místní-příslušnosti ?ovmNeboKategorie ;
  a:má-typ-místní-příslušnosti ?typMistniPrislusnosti .

 ?typSubjektu skos:notation ?typSubjektuKod .

 ?typMistniPrislusnosti skos:notation ?typMistniPrislusnostiKod .

 {
  ?ovmNeboKategorie l:má-identifikační-číslo-osoby-orgánu-veřejné-moci ?ovmIc ;
   l:má-název-orgánu-veřejné-moci ?ovmNazev .
 } UNION {
  ?ovmNeboKategorie l:má-identifikátor-kategorie ?kategorieId ;
   l:má-název-kategorie ?kategorieNazev .
 }

}""")
místníPříslušnostiKÚkonu
Out[16]:
ukon id typSubjektuKod typMistniPrislusnostiKod ovmNeboKategorie ovmIc ovmNazev kategorieId kategorieNazev
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 FO NENI https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/60162694 60162694 Ministerstvo obrany None None
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 PO NENI https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/60162694 60162694 Ministerstvo obrany None None
2 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 FO M_NEMOVIT https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO11 None None KO11 Obce s rozšířenou působností
3 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 FO M_NEMOVIT https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 None None KO12 Kraje a hl. m. Praha
4 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 FO M_NEMOVIT https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO241 None None KO241 Městské části Prahy 1 – 22
5 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 PO M_NEMOVIT https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO12 None None KO12 Kraje a hl. m. Praha
6 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 PO M_NEMOVIT https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO11 None None KO11 Obce s rozšířenou působností
7 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 PO M_NEMOVIT https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO241 None None KO241 Městské části Prahy 1 – 22

JSON

V případě práce s JSON soubory je možné místní příslušnosti navázané k úkonu získat z JSON distribuce datové sady Úkony, kde je vazba mezi úkonem a místními příslušnostmi kódována v následující JSON struktuře (viz dokumentace pro jejich detailní popis):

{
 položky {
  místní-příslušnost {
   typ-subjektu,
   typ-místní-příslušnosti,
   poskytovatel-k-místní-příslušnosti
  }
 }
}

kde typ-subjektu je referencí na identifikátor typu subjektů uvedený v datové sadě Číselník typů subjektů, typ-místní-příslušnosti je referencí na identifikátor typu místní příslušnosti uvedený v datové sadě Číselník typů místních příslušností k subjektům a poskytovatel-k-místní-příslušnosti je referencí na identifikátor OVM z datové sady Orgány veřejné moci nebo kategorie OVM z datové sady Kategorie orgánů veřejné moci.

Sdružování úkonů podle věcných souvislostí - agendy

Pro aplikační využití dat z RPP by mohlo být užitečné sdružovat úkony dle nějaké věcné souvislosti. V případě, že se uživatel zajímá o nějaký úkon, mohla by aplikace nabízet související úkony. Bohužel neexistuje procesní model veřejné správy, který by mohl být využit pro navádění uživatele na následující či předcházející úkon v procesu, příp. na všechny úkony v daném procesu. Byly zpracovány tzv. životní situace, ty ale nejsou ve strojově zpracovatelné podobě a už vůbec ne navázány na úkony v RPP.

Jednu možnost sdružování nám RPP dává. Tou jsou agendy a činnosti, ze kterých se agendy skládají. Zatímco úkony jsou totiž pohledem na veřejnou správu z úhlu pohledu občana, podnikatele nebo právnické osoby, tak agendy a činnosti jsou pohledem na veřejnou správu z úhlu pohledu veřejné správy samotné, resp. legislativy, která veřejnou správu definuje.

Tak např. úkon U1073 "Zřízení nového válečného hrobu", který používáme jako příklad patří do agendy A549 "Péče o válečné hroby".

Takové sdružování podle agendy, může uživatelům pomoci dohledávat související úkony a navádět uživatele, aby na něco při vyřizování svých záležitostí nezapomněl. Dále může sdružování podle agendy, resp. doplnění údajů o úkonu údaji o agendě, vhodně doplnit informaci k úkonu, jehož název nemusí být zcela jasný. Např. z názvu úkonu U1094 nevyplývá, že je tento úkon spojen s válečnými hroby.

SPARQL a RDF

Následující dotaz vrací seznam všech úkonů, které do této agendy patří.

In [17]:
úkonyVAgendě=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>

SELECT ?ukon ?id ?nazev ?agenda
WHERE {
 VALUES (?agenda) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/agenda/A549>)}

 ?ukon l:je-vykonáván-v-agendě ?agenda ;
  l:má-identifikátor-úkonu ?id ;
  a:má-název-úkonu ?nazev .

}""")
úkonyVAgendě
Out[17]:
ukon id nazev agenda
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1072 U1072 Přemístění, zrušení nebo jiná změna válečného hrobu https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/agenda/A549
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 Zřízení nového válečného hrobu https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/agenda/A549
2 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1074 U1074 Vydávání rozhodnutí o tom, co je válečným hrobem https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/agenda/A549
3 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1075 U1075 Poskytování dotací na péči o válečné hroby https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/agenda/A549
4 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1094 U1094 Náhrada za omezení užívání nemovitosti https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/agenda/A549

JSON

V případě JSON souborů lze vazbu na agendy získat v datové sadě Úkony, viz popis výše.

Sdružování úkonů podle věcných souvislostí - činnosti

Agendy se skládají z činností, což je detailnější pohled na veřejnou správu z pohledu legislativy a veřejné správy samotné. Úkony nejsou vázány jen na agendy, jak bylo ukázáno výše, ale také na činnosti v těchto agendách. Vazba ale není tak přímočará. Pro činnosti je nutno odlišit poskytování úkonu a výkon úkonu popsané výše. Pro připomenutí, poskytování úkonu reflektuje to, jak je souvislost mezi úkonem a OVM zapsána v legislativě. Úkon může poskytovat OVM nebo celá kategorie OVM. Výkon úkonu pak značí, jak je to ve skutečnosti. Skutečnost se od legislativní definice může lišit např. z důvodu přenosu působností mezi obcemi apod.

Z pohledu poskytování úkonů jsou činnosti navázány na třídu Poskytování úkonu prostřednictvím vazby Je poskytován v rámci činnosti. Z pohledu výkonu úkonů jsou činnosti navázány na třídu Poskytování úkonu prostřednictvím vazby Vykonává činnosti v rámci působnosti. Konceptuální schéma je zachyceno na následujícím obrázku.

Úkony a činnosti

Data o činnostech jsou dostupná v datové sadě Agendy, která již byla zmiňována výše.

SPARQL

In [18]:
činnosti=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>

SELECT DISTINCT ?ukon ?id ?cinnost ?cinnostKod ?cinnostNazev
WHERE {
 VALUES (?ukon) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073>)}


 ?ukon l:má-identifikátor-úkonu ?id .

 {
  ?ukon l:je-poskytován/a:je-poskytován-v-rámci-činnosti ?cinnost .
 } UNION {
  ?pusobnost a:vykonává-úkon-v-rámci-působnosti/a:má-vykonávaný-úkon ?ukon ;
   a:vykonává-činnost-v-rámci-působnosti ?cinnost .
 }

 ?cinnost a:má-název-činnosti ?cinnostNazev ;
  a:má-kód-činnosti ?cinnostKod .
 
}""")
činnosti
Out[18]:
ukon id cinnost cinnostKod cinnostNazev
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1305 CR1305 Souhlas se zřízením nového válečného hrobu
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR10356 CR10356 Projednávání přestupků a správních deliktů
2 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1304 CR1304 Souhlas s přemístěním nebo zrušením válečného hrobu anebo s jinou změnou válečného hrobu než je ...
3 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1306 CR1306 Vedení evidence válečných hrobů
4 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1307 CR1307 Vedení souhrnné evidence válečných hrobů
5 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1308 CR1308 Vedení centrální evidence válečných hrobů
6 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1309 CR1309 Vydávání rozhodnutí o tom, co je válečným hrobem
7 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1310 CR1310 Koordinace péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí
8 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1311 CR1311 Koordinace péče o válečné hroby v rámci kraje
9 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1312 CR1312 Poskytování dotací na péči o válečné hroby
10 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1313 CR1313 Poskytování náhrad za omezení užívání nemovitosti

Opačně můžeme pro danou činnost zjistit seznam úkonů poskytovaných v rámci činnosti. Činnosti a úkony mohou odpovídat 1:1, ale nemusí. Následující dotaz vrací seznam úkonů poskytovaných v rámci činnosti CR1313 "Poskytování náhrad za omezení užívání nemovitosti".

In [19]:
úkonyPoskytovanéPřiČinnosti=endpoint.select("""PREFIX l: <https://slovník.gov.cz/legislativní/sbírka/111/2009/pojem/>
PREFIX a: <https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/>

SELECT DISTINCT ?cinnost ?ukon ?id ?nazev
WHERE {
 VALUES (?cinnost) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1313>)}


 ?ukon l:je-poskytován/a:je-poskytován-v-rámci-činnosti ?cinnost ;
  l:má-identifikátor-úkonu ?id ;
  a:má-název-úkonu ?nazev .
 
}""")
úkonyPoskytovanéPřiČinnosti
Out[19]:
cinnost ukon id nazev
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/činnost/A549/CR1313 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1094 U1094 Náhrada za omezení užívání nemovitosti

JSON

V případě práce s JSON soubory lze činnosti, v rámci kterých jsou úkony poskytovány získat z JSON distribuce datové sady Úkony, kde jsou kódovány v následující JSON struktuře vedle vazby na OVM či kategorie OVM poskytující úkon (viz dokumentace pro jejich detailní popis):

{
 položky {
  poskytování-úkonu {
   činnost
  }
 }
}

kde hodnotou prvku činnost je referencí na identifikátor činnosti.

Činnosti vykonávané v rámci působnosti v agendě, ve které jsou úkony vykonávány, lze získat z JSON distribuce datové sady Působnost v agendách (viz dokumentace pro detailní popis struktury).

{
 položky {
  činnosti
 }
}

kde hodnotou prvku činnosti je seznam referencí na identifikátory činnosti.

Údaje o činnosti, jako např. výše uvedený název jsou potom v datové sadě Agendy, kde jsou činnosti uvedeny v následující JSON struktuře:

{
 položky {
  činnosti {
   id,
   kód-činnosti,
   název-činnosti
  }
 }
}

kde prvek id je referencovaným identifikátorem z datové sady Působnost v agendách.

Úřední hodiny pracovišť OVM

K pracovištím OVM jsou evidovány také úřední hodiny. Nejsou evidovány v RPP, ale v jiném datovém zdroji, v tzv. seznamu OVM, který je dostupný na portálu Czechpoint v podobě XML souborů ke stažení. Uvedený odkaz vede na seznam OVM se základními údaji ke každému OVM, které se částečně překrývají s daty o OVM v RPP. Pro každý OVM je uvedeno URL XML souboru s detailem OVM, kde jsou uvedeny úřední hodiny tzv. úřadoven. Ty cca odpovídají pracovištím OVM vedeným v RPP. Protože ale nejsou sdíleny mezi pracovištěmi a úřadovnami identifikátory, ani nejsou pracoviště a úřadovny nijak jina přímo propojeny, souvislost mezi nimi není jasně definována. Čili v RPP zjistíme, na jakých pracovištích je úkon vykonáván a v seznamu OVM zjistíme úřední hodiny úřadoven, ale úřadovny a pracoviště přímo nepropojíme.

Nepřímo ale můžeme zkusit propojení prostřednictvím adresních míst. Pokud je dané pracoviště na stejném adresním místě jako úřadovna, je vysoká pravděpodobnost, že pracoviště a úřadovna je totožné.

V této sekci popisujeme práci s úředními hodinami úřadoven pouze pomocí SPARQL. Pokud chcete pracovat se zdrojovými XML soubory, můžete se alespoň inspirovat.

Pro účely jednotnější práce s RPP a seznamem OVM jsme převedli XML data ze seznamu OVM do RDF podoby a zpřístupnili přes výukový SPARQL endpoint zvaný "píseček". V něm jsou mj. právě data ze seznamu OVM včetně potřebných úředních hodin. OVM tam jsou identifikována pomocí jiných IRI, která jsou ale prolinkována na IRI OVM v otevřených datech z RPP pomocí predikátu (vazby) owl:sameAs.

In [20]:
endpointPíseček=RemoteEndpoint(
  "https://xn--pseek-zsa0u.opendata.cz/sparql"
)

Podívejme se znovu na výsledek pracovišť vykonávajících úkon U1074, resp. na jeden konkrétní záznam o OVM město Příbram.

In [21]:
vykonávajícíPracoviště.loc[[1]]
Out[21]:
ukon id ovm ovmIc adresniMisto adresaNonRuian stat
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U1073 U1073 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00243132 243132 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22987215 None None

Následující dotaz v seznamu OVM vyhledá pro město Příbram ekvivalent Příbrami v RPP, kde je evidována s IRI https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00243132 a vypíše adresní místa úřadoven evidovaných v seznamu pracovišť.

In [22]:
úřadovny=endpointPíseček.select("""PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX s: <http://schema.org/>
PREFIX ruian-link: <https://data.gov.cz/slovník/ruian/linky/>
SELECT *
WHERE {
  VALUES (?ovmRPP ?adresniMistoRPP) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00243132> <https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22987215>)}
  
  ?ovm owl:sameAs ?ovmRPP ;
   s:hasPOS ?pos .
   
  ?pos s:address/ruian-link:adresni-misto ?adresniMisto .
}
LIMIT 10""")
úřadovny
Out[22]:
ovmRPP adresniMistoRPP ovm pos adresniMisto
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00243132 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22987215 https://data.gov.cz/zdroj/ovm/00243132 https://data.gov.cz/zdroj/ovm/00243132/uradovna/1 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22987215

Vidíme, že pro město Příbram se adresní místo pracoviště evidované v RPP shoduje s adresním místem úřadovny evidované v seznamu OVM. Pracoviště a úřadovnu tak můžeme zkusit chápat jako ekvivalentní a pro pracoviště Příbrami vykonávající úkon U1073 můžeme získat otevírací dobu, případně další údaje evidované v seznamu OVM. Otevírací dobu lze získat pomocí následujícího SPARQL dotazu.

In [23]:
otevíracíDobaÚřadovny=endpointPíseček.select("""PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX s: <http://schema.org/>
PREFIX ruian-link: <https://data.gov.cz/slovník/ruian/linky/>
SELECT ?ovmRPP ?adresniMisto ?den (STR(?opens) AS ?od) (STR(?closes) AS ?do)
WHERE {
 VALUES (?ovmRPP ?adresniMisto) {(<https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00243132> <https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22987215>)}
  
 ?ovm owl:sameAs ?ovmRPP ;
  s:hasPOS ?pos .
   
 ?pos s:address/ruian-link:adresni-misto ?adresniMisto ;
  s:hoursAvailable ?hours .
  
 ?hours s:dayOfWeek ?den ;
  s:opens ?opens ;
  s:closes ?closes .
}""")
otevíracíDobaÚřadovny
Out[23]:
ovmRPP adresniMisto den od do
0 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00243132 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22987215 http://schema.org/Monday 08:00:00 17:00:00
1 https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/00243132 https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22987215 http://schema.org/Wednesday 08:00:00 17:00:00